ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ ΑΠΟ 1-7-2010

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ ΑΠΟ 1-7-2010

1.Νοσοκομειακή και ιατρική περίθαλψη

 • Νοσοκομειακή – ιατρική περίθαλψη και διάγνωση καθώς και οι στενά συνδεόμενες παραδόσεις αγαθών και παροχής υπηρεσιών, απαλλάσσονται του Φ.Π.Α., εφόσον πραγματοποιούνται από οργανισμούς δημοσίου δικαίου.
 • Οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου για τις ίδιες ως ανωτέρω περιπτώσεις απαλλάσσονται του Φ.Π.Α., εφόσον σωρευτικά πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
 • Να μην έχουν σκοπό την συστηματική επιδίωξη κέρδους και τα ενδεχόμενα κέρδη να μην διανέμονται.
 • Η διοίκηση και η διαχείριση αυτών των οργανισμών να ασκείται από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν άμεσο ή έμμεσο συμφέρον από τα αποτελέσματα των σχετικών δραστηριοτήτων.
 • Η απαλλαγή αυτή δεν πρέπει να δημιουργεί κίνδυνο στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισμού με το να θέτει σε δυσμενή θέση άλλους οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου που υπάγονται στο Φ.Π.Α.

 

 • Στενά συνδεόμενες παραδόσεις αγαθών και παροχής υπηρεσιών, θεωρούνται τα φάρμακα, ορθοπεδικά προσθετικά, νοσοκομειακά αναλώσιμα, παροχή κλίνης και τροφής σε ασθενείς.
 • Απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. οι εν λόγω οργανισμοί για τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εγκαταστάσεις θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών για λόγους υγείας ασθενών, δηλαδή το αντίτιμο του ιαματικού λουτρού, η τυχόν ιατροφαρμακευτική παρακολούθηση, περίθαλψη, παροχή τροφής στους λουόμενους ασθενείς.
 • Έσοδα των εν λόγω οργανισμών από τυχόν τηλεφωνική εξυπηρέτηση, εκμίσθωση συσκευών τηλεόρασης προς τους ασθενείς και τους συνοδούς τους, τα έσοδα από πράξεις μεσολάβησης, εκμίσθωσης μηχανημάτων, ερευνητικών εργασιών κ.λ.π. φορολογούνται με τον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. 23%.
 • Υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης που παρέχονται από νοσηλευτικά ιδρύματα που είναι οργανισμοί δημοσίου και φορείς δευτεροβάθμιας υγείας, στα εξωτερικά ιατρεία τους και τα διαγνωστικά εργαστήρια τους απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α.
 • Απαλλαγή υπάρχει και για τις υπηρεσίες διάγνωσης σε ασθενείς που νοσηλεύονται στα ανωτέρω νοσηλευτικά ιδρύματα.
 • Επίσης απαλλαγή υπάρχει και στην εκτέλεση ιατρικών και οδοντιατρικών πράξεων, χειρουργικές επεμβάσεις που δεν απαιτείται διανυκτέρευση, ενώ οι ίδιες υπηρεσίες που παρέχονται από κερδοσκοπικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υπάγονται στο χαμηλό συντελεστή Φ.Π.Α. 11%.
 • Απαλλαγή υπάρχει και για τις υπηρεσίες μονάδων χρόνιας αιμοκάθαρσης εκτός νοσοκομείων και κλινικών του Π.Δ. 225/2000.
 • Επίσης απαλλάσσονται οι υπηρεσίες των μονάδων τεχνητού νεφρού όταν παρέχονται σε εξωτερικούς μη νοσηλευόμενους ασθενείς ιδιωτικών κλινικών, ενώ οι ίδιες υπηρεσίες που παρέχονται σε νοσηλευόμενους ασθενείς υπάγονται στον χαμηλό συντελεστή Φ.Π.Α. 11%.
 • Τα κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης τα οποία ανήκουν σε φυσικά ή Ν.Π.Ι.Δ. του Π.Δ.395/1993 με άδεια λειτουργίας ως πρωτοβάθμιοι ή ως δευτεροβάθμιοι ή ως μικτοί φορείς υγείας απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. μόνο οι υπηρεσίες που παρέχονται σε εξωτερικούς ασθενείς που δεν διανυκτερεύουν στις εγκαταστάσεις τους.
 • Νοσοκομειακή – ιατρική περίθαλψη και διάγνωση και οι στενά συνδεόμενες με αυτές παραδόσεις αγαθών και παροχής υπηρεσιών από πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορολογούνται με τον χαμηλό συντελεστή 11%.

ΠΡΟΣΟΧΗ: τα έσοδα των προσώπων ιδιωτικού δικαίου από τυχόν τηλεφωνική εξυπηρέτηση, εκμίσθωση συσκευών τηλεόρασης προς τους ασθενείς και τους συνοδούς τους , τα έσοδα από πράξεις μεσολάβησης, εκμίσθωσης μηχανημάτων, ερευνητικών εργασιών κ.λ.π. φορολογούνται με τον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. 23%.

2.Ιατρική περίθαλψη μέσω ιατρικών επαγγελμάτων

 • Απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. οι παροχές ιατρικής περίθαλψης που πραγματοποιούνται κατά την άσκηση ιατρικών επαγγελμάτων και αφορά παροχή υπηρεσιών διάγνωσης, περίθαλψης, πρόληψης, θεραπείας ασθενειών ή ανωμαλιών της υγείας του ανθρώπου, από ιατρούς, οδοντιάτρους στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ανεξάρτητα από τη νομική μορφή του παρέχοντος(φυσικό ή νομικό πρόσωπο) με την προϋπόθεση ότι τα νομικά πρόσωπα αναγνωρίζονται από το υπουργείο υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης ως φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
 • Οι φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας δεν διαθέτουν κλίνες νοσηλείας.
 • Έτσι απαλλάσσονται οι ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται από φυσικά πρόσωπα, ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και οδοντιάτρους στα ιδιωτικά τους ιατρεία και οδοντιατρεία ,από ιδιωτικά πολυιατρεία και πολυοδοντιατρεία , ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.
 • Επίσης απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. οι αμοιβές των ιατρών ελευθέρων επαγγελματιών που δίδονται από κλινικές και νοσοκομεία ,στην περίπτωση που δεν είναι μισθωτοί ,οι οποίοι περιθάλπουν ασθενείς αυτών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αμοιβή ιατρού που δεν αφορά υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης, δηλαδή διάγνωσης, περίθαλψης, πρόληψης κ.λ.π. αλλά:

 • Παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα
 • Παρέχουν πληροφορίες για ιατρικά θέματα και μηχανήματα
 • Λαμβάνουν προμήθειες για σύσταση πελατείας κ.λ.π. φορολογούνται με τον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. 23%.

 

 • Επίσης απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. οι υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης που παρέχονται από ψυχολόγους, μαίες, νοσοκόμους, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπηρεσίες από δερματολόγους, χειρούργους και ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρείες, με την χρήση laser ή με άλλες τεχνικές της ιατρικής επιστήμης, οι οποίες δεν αποσκοπούν στην θεραπεία ασθένειας ή στην αποκατάσταση της υγείας, αλλά γίνονται για λόγους αισθητικής, φορολογούνται με τον χαμηλό συντελεστή Φ.Π.Α. 11%.

 • Ιδιωτικές κλινικές και «διαγνωστικά κέντρα» τα οποία δεν μπορούν να συμβληθούν απευθείας με το δημόσιο και τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς για την είσπραξη νοσηλειών και εξέταστρων, όπου για την είσπραξη αυτών μεσολαβεί συμβεβλημένος ιατρός γίνονται δεκτά τα εξής:
 • Ο συμβεβλημένος ιατρός για την είσπραξη των αμοιβών του φορέα υγείας για τον οποίο ενεργεί, εκδίδει το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο προς τον ασφαλιστικό φορέα χωρίς Φ.Π.Α. και στην συνέχεια ο φορέας υγείας εκδίδει φορολογικό στοιχείο ίσης αξίας, συμπεριλαμβανομένου και του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος, προς τον ιατρό χωρίς Φ.Π.Α.

Για τους φορείς υγείας οι υπηρεσίες των οποίων υπάγονται στο φόρο, ακολουθείται η διαδικασία ως ανωτέρω, με τη διαφορά ότι τόσο στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδει ο ιατρός όσο και στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδει ο φορέας υγείας αναλογεί Φ.Π.Α. με τον χαμηλό συντελεστή 11%.

Share This