ΝΟΜΟΣ 3943/2011 ΦΕΚ Α’66/31-3-2011

ΝΟΜΟΣ 3943/2011 ΦΕΚ Α’66/31-3-2011

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 • Συντελεστής φορολογίας κερδών ΑΕ,ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ χρήσης 2010 ή οικονομικού έτους 2011               24%
 • Συντελεστής φορολογίας κερδών ΑΕ,ΕΠΕ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ από τη χρήση 2011 ή οικονομικού έτους 2012 και μετά         20%.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ( ΑΡΘΡΟ 14)

 • Κέρδη που διανέμονται από ΑΕ, ΕΠΕ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ εντός του 2011 ο συντελεστής παρακράτησης είναι 21%.
 • Κέρδη που διανέμονται από ΑΕ, ΕΠΕ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ από 1-1-2012 και μετά ο συντελεστής παρακράτησης είναι 25%.
 • Οι ανωτέρω συντελεστές φορολογίας ισχύουν στην διανομή στην οποία περιλαμβάνονται αμοιβές, ποσοστά στα μέλη του Δ.Σ., τους διευθυντές και το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, εκτός μισθών.
 • Ο φόρος παρακρατείται από τις ΑΕ, ΕΠΕ, ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟΥΣ και αποδίδεται στη ΔOY εντός του επόμενου μήνα από την παρακράτηση.
 • Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση εάν δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο.
 • Όταν δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο φορολογείται με τις γενικές διατάξεις φορολογίας.
 • Όταν δικαιούχος μερίσματος είναι εταιρεία άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε δεν γίνεται παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν.2578/1998.
 • Διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, ανεξάρτητα με το συντελεστή που φορολογήθηκαν, ο συντελεστής παρακράτησης είναι 25% με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.
 • Αφορολόγητα αποθεματικά με βάση αναπτυξιακούς νόμους όταν διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται φορολογούνται στη χρήση που γίνεται η διανομή. Ο συντελεστής παρακράτησης είναι 25% με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.
 • Αφορολόγητα αποθεματικά με βάση αναπτυξιακούς νόμους όταν διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται φορολογούνται στη χρήση που γίνεται η διανομή. Ο συντελεστής παρακράτησης είναι 25% αφού ληφθούν υπόψη τα οριζόμενα στο άρθρο 13 Ν.1473/1984 και στο άρθρο 101 Ν.1892/1990.
 • Στη διανομή κερδών αλλοδαπής επιχείρησης με μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, που δικαιούχος είναι η έδρα της ή άλλη μόνιμη εγκατάσταση της στο εξωτερικό, ο συντελεστής παρακράτησης είναι 25%.
 • Για τα μερίσματα που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα κάτοικοι της χώρας μας, από Α.Ε ΚΑΙ ΕΠΕ της αλλοδαπής ο συντελεστής παρακράτησης είναι 21% για το έτος 2011 και 25% από 1-1-2012 και μετά με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις περί αποφυγής διπλής φορολογίας όταν υπάρχει παρακράτηση φόρου στην αλλοδαπή. Ο δικαιούχος των μερισμάτων αποδίδει ο ίδιος τον οφειλόμενο φόρο εφάπαξ, με δήλωση εντός του επόμενου μήνα, από την είσπραξη ή πίστωση αυτών.
 • Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος οι ημεδαπές ΑΕ και ΕΠΕ για τα μερίσματα που εισπράττουν από θυγατρικές τους που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος –μέλος της Ε.Ε. με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη αυτά, εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2578/1998.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΠΕ (ΑΡΘΡΟ 14 παρ.16)

 

 • Χρόνος κτήσης εισοδήματος από συμμετοχή σε ημεδαπές ΕΠΕ θεωρείται ο χρόνος έγκρισής τους από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων.
 • Χρόνος κτήσης εισοδήματος από συμμετοχή σε αλλοδαπή ΕΠΕ θεωρείται ο χρόνος είσπραξης αυτών ανεξάρτητα εάν εισάγονται στην Ελλάδα ή παραμένουν στην αλλοδαπή.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΑΡΘΡΟ 14 παρ.16)

 

 • Χρόνος κτήσης εισοδήματος από συμμετοχή σε ημεδαπή προσωπική εταιρεία θεωρείται ο χρόνος λήξης της διαχειριστικής περιόδου του ημεδαπού νομικού προσώπου.
 • Χρόνος κτήσης εισοδήματος από συμμετοχή σε αλλοδαπή προσωπική εταιρεία, θεωρείται ο χρόνος λήξης της διαχειριστικής περιόδου του αλλοδαπού νομικού προσώπου.

 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 15)

 

 • Παρακρατείται φόρος κατά το χρόνο λήξης ή μεταβίβασης πριν από τη λήξη των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου
 • Ο φόρος παρακρατείται κατά το χρόνο εξαργύρωσης του τοκομεριδίου ή κατά τη λήψη του ομολόγου.
 • Ο φόρος που αναλογεί υπολογίζεται στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την τελευταία μεταβίβαση μέχρι το χρόνο εξαργύρωσης.
 • Ο φόρος αποδίδεται από την τράπεζα ή τη μεσολαβούσα για λογαριασμό του τρίτου μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα που ακολουθεί στην αρμόδια ΔOY.
 • Δεν παρακρατείται φόρος 10% στους δεδουλευμένους τόκους κατά την μεταβίβαση ομολόγων που εκδίδουν ημεδαπές επιχειρήσεις.

 

ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡΘΡΟ 16)

 

 • Τα κέρδη που προκύπτουν από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α που αποκτήθηκαν από την 1-1-2012 και μετά φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις από 1-1-2012.
 • Η ζημία συμψηφίζεται με τα κέρδη της αυτής δραστηριότητας αλλιώς μεταφέρεται για συμψηφισμό.
 • Από την 1-1-2012 καταργείται η υπαγωγή των κερδών και των ζημιών από τη διάθεση και αποτίμηση χρεογράφων και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, σε λογαριασμό αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κ.Φ.Ε.
 • Εξακολουθεί να υπάρχει η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των κερδών που προκύπτουν από την πώληση εισηγμένων μετοχών στο Χ.Α, που αποκτήθηκαν μέχρι την 31-12-2011 ανεξάρτητα από το χρόνο πώλησής τους.
 • Ο φόρος συναλλαγών στις πωλήσεις εισηγμένων μετοχών στο Χ.Α από την 1-4-2011 αυξάνεται από 1,5‰ σε 2‰ και για τις μετοχές που αποκτήθηκαν μέχρι 31-12-2011, ανεξάρτητα από το χρόνο πώλησής τους.
 • Απαλλάσσονται από το φόρο συναλλαγών οι πωλήσεις μετοχών εισηγμένων σε αναγνωρισμένο αλλοδαπό χρηματιστηριακό θεσμό που πραγματοποιούν Ειδικοί Διαπραγματευτές στο πλαίσιο της Ειδικής Διαπραγμάτευσης μεριδίων, Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, όταν οι μετοχές που πωλούνται συνθέτουν τον αναπαραγόμενο δείκτη.

Η ανωτέρω απαλλαγή ισχύει για πωλήσεις μετοχών που πραγματοποιήθηκαν από 1-1-2010 και μετά.

 • Γίνεται ειδική αναφορά στο κόστος απόκτησης των εισηγμένων μετοχών στο Χ.Α όπως:
 • Όταν η απόκτηση των μετοχών έγινε σταδιακά
 • Όταν οι μετοχές αποκτήθηκαν από κληρονομιά, δωρεά, γονική παροχή.
 • Όταν οι μετοχές αποκτήθηκαν δωρεάν από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
 • Όταν οι μετοχές αποκτήθηκαν πριν από την εισαγωγή τους στο Χ.Α.
 • Όταν οι μετοχές αποκτήθηκαν με το πρόγραμμα χορήγησης μετοχών (stock option plan)
 • Όταν οι μετοχές αποκτήθηκαν ως μέρισμα αντί μετρητών
 • Όταν οι μετοχές αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της αναγκαίας διασποράς λόγω εισαγωγής στο Χ.Α.
 • Όταν οι μετοχές αποκτήθηκαν κατά την εκκαθάριση εισηγμένου παραγωγού στο Χ.Α.
 • Όταν οι μετοχές αποκτήθηκαν από εξαγορά μεριδίων Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΡΘΡΟ 17)

 • Μη έκπτωση τόκων δανείων σε περιπτώσεις υποκεφαλαιοδότησης στις Α.Ε. Παροχής επενδυτικών υπηρεσιών του Ν.3606/2007.
 • Έκπτωση ή μη των πιο κάτω δαπανών από τα κέρδη επιχειρήσεων :
 • Δεν εκπίπτουν χρηματικά ποσά για δωρεές προς αθλητικά σωματεία και ισχύουν από το 2010 και μετά.
 • Εκπίπτονται οι δεδουλευμένοι τόκοι δανείου που καταβάλλονται ή πιστώνονται σε συνδεδεμένη επιχείρηση μόνο στις ανώνυμες εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν.1665/1986, τις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών αποκτήσεων του Ν.1905/1990, τις εταιρείες ειδικού σκοπού του Ν.3156/2003 και του Ν. 3601/2007 με έδρα την Ελλάδα, τις εταιρείες παροχής πιστώσεων του Ν.2937/2001, τις Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) του Ν.3606/2007 καθώς και για τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα και ισχύουν από το 2010 και μετά.
 • Παρέχεται η δυνατότητα προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων στις επαγγελματικές επιχειρήσεις πρακτόρων της ΟΠΑΠ ΑΕ και ΟΔΙΕ ΑΕ και έκπτωση στις πραγματοποιούμενες πωλήσεις τους ποσοστού ως εξής και ισχύουν από το 2010 και μετά:
 • Για αξίες μέχρι € 700.000                     2%
 • Για αξίες από € 700.001 – 1.500.000 1%
 • Για αξίες άνω των € 1.500.000          0,5%
 • Παρατείνεται μέχρι 31-12-2014 η επί πλέον έκπτωση ποσοστού 50% των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων, όταν οι δαπάνες αυτές υπερβαίνουν μέσα στη χρήση, το μέσο όρο των αντίστοιχων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στις δύο προηγούμενες χρήσεις.

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΡΘΡΟ 21)

 

Εκπίπτεται το ποσό της δαπάνης για την επισκευή και συντήρηση των ακινήτων από τα ακαθάριστα έσοδα των ΟΕ και ΕΕ, κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή εταιρίες κ.λ.π, καθώς και από το ακαθάριστο εισόδημα από την ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων επιτηδευματιών που είναι φυσικά πρόσωπα.

 

ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΑ ΚΡΑΤΗ (ΑΡΘΡΟ 13)

 

Για το έτος 2010 ως μη συνεργάσιμα κράτη θεωρούνται αυτά που περιλαμβάνονται στην 1108437/2565 /ΔΟΣ/15-11-2005 απόφαση του Υ.Ο (ΦΕΚ 1590 Β’) και είναι τα πιο κάτω:

Ανδόρα, Ανγκουίλα- εξαρτώμενο έδαφος του Ην. Βασιλείου, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Αρούμπα που ανήκει στην Ολλανδία, Κοινοπολιτεία των Μπαχάμες, Μπαχρέιν, Μπελίζ, Βρεττανικοί Παρθένου Νήσοι – εδάφη του Ην. Βασιλείου, Νήσοι του Κούκ – εξαρτώμενο έδαφος της Ν. Ζηλανδίας, Δομηνικανή Κοινοπολιτεία, Γιβραλτάρ – εξαρτώμενο έδαφος του Ην. Βασιλείου, Γρενάδα,Γκέρνσει/Σαρκ/Αλδερνέι – εξαρτώμενα εδάφη από το στέμμα της Αγγλίας, Νήσος του Μάν – εξαρτώμενο έδαφος από το στέμμα της Αγγλίας, Τζέρσει-εξαρτώμενο έδαφος από το στέμμα της Αγγλίας, Λιβερία, Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, Δημοκρατία των Μαλβίδων, Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ, Πριγκηπάτο του Μονακό, Μονσεράτ – έδαφος του Ην. Βασιλείου, Δημοκρατία του Ναουρού, Ολλανδικές Αντίλλες- έδαφος της Ολλανδίας, Νιούε- συνδεδεμένο με τη Ν. Ζηλανδία, Παναμάς, Σαμόα, Δημοκρατία των Σεϋχέλλες, Αγ. Λουκία, Ομοσπονδία του Αγ. Χριστοφόρου και Νέβις, Αγ. Βικέντιος και Γκρεναντίνες, Τόνγκα, Τούρκς και Κάικος- εδάφη του Ην. Βασιλείου, Παρθένα νησιά των Η.Π.Α., Δημοκρατία του Βανουάτου.

 • Για το έτος 2011 ως μη συνεργάσιμα κράτη θεωρούνται αυτά που καθορίζονται με την 1150235/ΔΟΣ/2010 απόφαση του Υ.Ο (ΦΕΚ 1805 Β’) και είναι τα πιο κάτω:

Ανδόρα, Ανγκουίλα, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Αρούμπα, Μπαχάμες, Μπαχρέιν, Μπαρμπάντος, Βερμούδες, Μπελίζ, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Μπρουνέι, Νήσοι Κέιμαν, Νήσοι Κουκ, Κόστα Ρίκα, Χιλή, Ντομίνικα, Γιβραλτάρ, Γρενάδα, Γουατεμάλα, Γκέρνσεϋ, Νήσος Μαν, Τζέρσεϋ, Λίβανος, Λιβερία, Λιχτενστάιν, Μαλαισία, Νήσοι Μάρσαλ, Μοντσεράτ, Μαυρίκιος ,Μονακό, Ναούρου, Ολλανδικές Αντίλλες, ΠΓΔΜ, Νιούε, Παναμάς, Φιλιππίνες, Αγία Λουκία, Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Σαμόα, Σεϋχέλλες, Σιγκαπούρη, Νήσοι Τέρκς και Κάικος, Παρθένοι νήσοι των ΗΠΑ, Βανουάτου, Ουρουγουάη, Χόνγκ-Κόνγκ.

 

 • Ένα κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς θεωρείται εάν σε αυτό ο φορολογούμενος υπόκειται σε φόρο ίσο ή κατώτερο με το 60% του φορολογικού συντελεστή που φορολογείται στην Ελλάδα.
 • Παρέχεται η δυνατότητα στο φορολογούμενο να αποδείξει ότι οι δαπάνες που καταβάλλονται σε μη συνεργάσιμα κράτη αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίου με σκοπό την φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή.

 

ΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 19)

 

Οι εταιρείες ΟΕ, ΕΕ κ.π που μετατρέπονται ή διασπώνται ή συγχωνεύονται σε Α.Ε. ή ΕΠΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 1297/1972 (ΦΕΚ 217 Α’) ή του Ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α’) ή του Ν.2190/1920 ή του Ν.3190/1955 δεν βεβαιώνεται προκαταβολή εισοδήματος.

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΩΝ (ΑΡΘΡΟ 20)

ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ

 • Ο Υπόχρεος σε παρακράτηση και απόδοση Φ.Μ.Υ που απασχολεί κατά μέσο όρο περισσότερα από πενήντα πρόσωπα, κατά την προηγούμενη χρήση, υποχρεούται σε απόδοση των ποσών που παρακρατήθηκαν κατά τη διάρκεια κάθε μήνα μέχρι την εικοστή ημέρα του επόμενου από την παρακράτηση μήνα. Ισχύει για παρακρατήσεις που διενεργούνται από 1-5-2011.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

 • Επί των δικηγορικών αμοιβών οφείλεται προκαταβολή φόρου 15%. Δεν υπολογίζεται προκαταβολή φόρου επί των αμοιβών για παραστάσεις καθώς και για νομικές υπηρεσίες που παρέχονται από δικηγόρο με σύμβαση έμμισθης εντολής που αμείβεται με πάγια αντιμισθία. Επίσης δεν υπολογίζεται προκαταβολή φόρου στις περιπτώσεις που ενεργείται παρακράτηση φόρου 20%.
 • Μέχρι την 20η ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους ο δικηγόρος υποχρεούται να υποβάλλει στη ΔΟY όπου βρίσκεται η επαγγελματική του έδρα, κατάσταση των έγγραφων συμφωνιών που έχει συνάψει με τους εντολείς του κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο αναφέροντας συγκεκριμένα στοιχεία. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται από 1-7-2011.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΡΟΝΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 • Θεσπίζεται η φορολόγηση αμοιβών αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών για επί μέρους εργασίες, μελέτες, επιβλέψεις οικοδομικών έργων, όταν απασχολούνται ατομικώς, όταν συμμετέχουν σε επιχείρησης και όταν είναι μισθωτοί.

Μέχρι την 20η ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους ο μηχανικός υποχρεούνται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στη Γ.Γ.Π.Σ κατάσταση με τις έγγραφες συμφωνίες που έχει συνάψει με τους αντισυμβαλλόμενούς του, μέσα στη προηγούμενη διαχειριστική περίοδο αναφέροντας συγκεκριμένα στοιχεία. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται από 1-7-2011.

 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 21)

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 • Για ατομικές επιχειρήσεις μεταπώλησης αυτοκινήτων , όταν δεν έχουν κατατεθεί η άδεια και οι πινακίδες στη ΔOY, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη περιορίζεται στη μεγαλύτερη που προκύπτει από αυτοκίνητο προς πώληση και ισχύει από 1-1-2010. (ΆΡΘΡΟ 21 παρ.2)

 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

 • Στις αμοιβές των αξιωματικών και του κατώτερου πληρώματος του εμπορικού ναυτικού ο φόρος που παρακρατείται μειώνεται κατά ποσοστό 1,5% και ισχύει από 1-1-2010. (Άρθρο 21 παρ.6)
 • Εάν δεν επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς και ασκηθεί από το φορολογούμενο εμπρόθεσμη προσφυγή, βεβαιώνεται άμεσα από τν προϊστάμενο της ΔOY ποσοστό 50% του αμφισβητούμενου κύριου φόρου, πρόσθετου φόρου, και των λοιπών συμβεβαιωμένων φόρων και τελών και ισχύει από 31-3-2011.(‘Αρθρο 21 παρ.7)

 

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΦΥΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 • Φόροι, τέλη και εισφορές που βεβαιώνονται βάσει προσωρινού φύλλου ελέγχου με την υπογραφή του πρακτικού καταβάλλεται το 1/5 αυτών και το υπόλοιπο μέρος αυτών καταβάλλεται σε 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερες των 300 €, εκτός της τελευταίας.(Άρθρο 21 παρ.8).

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

 • Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε Α.Ε. και ΕΠΕ υποχρεούνται στην έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού με αντικείμενο την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα, φορολογικές παραβάσεις καθώς και η μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση φόρων.(Άρθρο 21 παρ.10)

 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 • Αν μεταβιβασθεί ατομική επιχείρηση ή μερίδιο προσωπικής εταιρείας ή ΕΠΕ από πωλητή προς δικαιούχο με βαθμό συγγένειας της Α’ κατηγορίας παρ.1 άρθρο 29 Ν.2961/2001, η υπεραξία φορολογείται με συντελεστή 5% και ισχύει από 31-3-2011, ενώ με βαθμό συγγένειας της Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ η υπεραξία φορολογείται με συντελεστή 10% (Άρθρο 21 παρ.14)

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

 • Η έκτακτη εισφορά επιστρέφεται κατά το μέρος που αντιστοιχεί σε εισόδημα ή κέρδη άλλης επιχείρησης, για τα οποία καταβλήθηκε έκτακτη εισφορά, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3808/2009. (Άρθρο 21 παρ.17)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

 • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που φορολογούνται στην Ελλάδα και έχουν κατατεθειμένα ή υπενδεδυμένα κεφάλαια στην αλλοδαπή μπορούν να τα μεταφέρουν ή να τα δηλώσουν μέχρι την 30-9-2011 καταβάλλοντας φόρο με συντελεστή 8%.(Άρθρο 21 παρ.19)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΠΛΟΙΩΝ

Οι συντελεστές φόρου και εισφοράς των πλοίων Α’ Κατηγορίας που είναι νηολογημένα με ελληνική σημαία και η εισφορά πλοίων ελληνικών συμφερόντων με ξένη σημαία, σύμφωνα με το Ν.27/1975 αυξάνονται για τα έτη 2011 μέχρι και το 2015 κατά ποσοστό 4%.

Φ.Π.Α (ΑΡΘΡΟ 27)

 • Για νεόδμητο ακίνητο που δεν μεταβιβάσθηκε ή χρησιμοποιήθηκε μέσα σε μια τριετία (3ετία) από την αποπεράτωσή του, γεννάται υποχρέωση επιβολής ΦΠΑ.
 • Ορίζεται ο τόπος φορολογίας του αερίου, της ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης, ψύξης που παρέχονται μέσω δικτύων.
 • Σε αγαθά επένδυσης τα οποία χρησιμοποιούνται τόσο για φορολογητέα δραστηριότητα όσο και για ιδιόχρησης από το προσωπικό, το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ προσδιορίζεται κατ’ αναλογία του ποσοστού χρησιμοποίησης για τις φορολογητέες δραστηριότητες
 • Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του ΦΠΑ των περιοδικών δηλώσεων σε τρεις (3) δόσεις σε ποσοστό 40%, 30%, 30% αντίστοιχα των δόσεων. Για το ποσό των δύο (2) δόσεων (ποσοστού 60%) καταβάλλεται προσαυξημένο κατά δυο τοις εκατό (2%).

Το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριακοσίων (300) ευρώ.

 • Σε περίπτωση μη υποβολής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ για κάποια φορολογική περίοδο, ο προϊστάμενος της ελεγκτικής υπηρεσίας μπορεί, να εκδώσει προσωρινή πράξη προσδιορισμού του φόρου, με βάση τα στοιχεία των προηγούμενων τριών (3) περιοδικών δηλώσεων. Ως φορολογητέα αξία ανά συντελεστή ΦΠΑ λαμβάνονται οι αντίστοιχοι μέσοι όροι που προκύπτουν από τις αντίστοιχες δηλώσεις. Για τις εποχιακές επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους προσαυξημένα κατά δέκα πέντε τοις εκατό (15%).

 

 

ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ

 • Μειώνονται τα ανώτερα όρια των πρόσθετων φόρων του άρθρου 2 του Ν.2523/97 και καθορίζονται ως εξής:
 • Για την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης στο 60%
 • Για την υποβολή ανακριβούς ή μη υποβολής δήλωσης στο 120%
 • Θεωρείται γενική και όχι αυτοτελής παράβαση με συντελεστή βαρύτητας τρία (3) όταν εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία λογίζονται ως αθεώρητα σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 36 του ΚΒΣ, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία πριν από κάθε φορολογικό έλεγχο ή χωρίς να έχει παρέλθει ο χρόνος εμπρόθεσμης ενημέρωσης των βιβλίων (Άρθρο 26 παρ.4)
 • Επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από διακόσια (200) μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της παράβασης σε επιτηδευματίες που εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών με χρήση φορολογικών ταμιακών μηχανών και δεν διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων που εκδίδουν σε βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ (Άρθρο 26 παρ.8).
 • Θεωρείται ποινικό αδίκημα η καθυστέρηση καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το δημόσιο άνω των τεσσάρων (4) μηνών και επιβάλλονται οι πιο κάτω ποινές.
 • Μέχρι 5000 € δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα
 • Από 5.000 € έως 10.000 € επιβάλλεται φυλάκιση έως ένα (1) έτος.
 • Από 10.000 € έως 50.000 € επιβάλλεται φυλάκιση έξι (6) τουλάχιστον μήνες.
 • Από 50.000 € έως 150.000 € επιβάλλεται φυλάκιση ενός (1) τουλάχιστο έτος
 • Από 150.000 € και άνω επιβάλλεται φυλάκιση τριών (3) τουλάχιστον έτη

Το ανωτέρω ποινικό αδίκημα διώκεται μετά από αίτηση του προϊστάμενου της ΔOY ή του Τελωνείου προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Η πράξη μπορεί να κριθεί ατιμώρητη, εάν το οφειλόμενο ποσό εξοφληθεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης (άρθρο 3 παρ.1α)

Τελεί το αδίκημα της φοροδιαφυγής :

α) όποιος παραλείπει την υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος, εφόσον δεν αποδόθηκε ο οφειλόμενος φόρος κατά διαχειριστική περίοδο και επιβάλλονται οι πιο κάτω ποινές:

 • Μέχρι 15.000 € δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα
 • Από 15.000 € έως 150.000 € επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους.
 • Από 150.000 € και άνω επιβάλλεται κάθειρξη από πέντε (5) έως είκοσι (20) χρόνια (Άρθρο 3 παρ.2α).

β) Η μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση ΦΠΑ, ΦΜΥ, και λοιπών παρακρατούμενων φόρων , τελών ή εισφορών κατά διαχειριστική περίοδο και επιβάλλονται οι πιο κάτω ποινές:

 • Από 1 € έως 3.000 € επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες
 • Από 3.000 € έως 75.000 € επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους.
 • Από 75.000 € και άνω επιβάλλεται από πέντε (5) έως είκοσι (20) χρόνια κάθειρξη.

(Άρθρο 3 παρ.2δ)

γ) Για τα εικονικά – πλαστά και νοθευμένα φορολογικά στοιχεία το αδίκημα παραμένει στιγμιαίο και επιβάλλονται οι πιο κάτω ποινές:

 • Από 1 € έως 3.000 € επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών
 • Από 3.000 € έως 150.000 € επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους.
 • Από 150.000 € και άνω επιβάλλεται από πέντε (5) έως είκοσι (20) χρόνια κάθειρξη
 • Ως παρεπόμενη ποινή επιβάλλεται το κλείσιμο όλων των επαγγελματικών εγκαταστάσεων όταν η συνολική αξία των πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (235.000) ευρώ.

(Άρθρο 3 παρ 2ε)

 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 

Όποιος έχει βέβαιη χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου, εκκαθαρισμένη και αποδεικνυόμενη από τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή από δημόσιο έγγραφο, δύναται να συμψηφίσει την απαίτηση του έναντι των οφειλών του προς αυτό. Ο συμψηφισμός γίνεται μετά από αίτηση – δήλωση του οφειλέτη που υποβάλλεται στην αρμόδια ΔOY για την είσπραξη του χρέους (Άρθρο 11).

Share This