ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ Ν.3842/2010

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ Ν.3842/2010

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ( ΑΡΘΡΟ 78 N.3842/2010)

Α. Δαπάνες και πληρωμές σε πρόσωπα μη συνεργάσιμων κρατών για :

– Αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών

– Τόκοι από απαιτήσεις

– Πρόσοδοι και προϊόντα ομολογιών

– Δικαιώματα χρήσης ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος κ.λπ.

– Μισθώματα

– Αποζημιώσεις

– Αμοιβές μελών Δ.Σ.

– Οποιαδήποτε δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων άρθρο 17 και δαπανών του άρθρου 31 του Ν. 2238/94,

  • Που καταβάλλονται ή οφείλονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (άρθρα 2 και 101 Ν 2238/94) τα οποία έχουν την κατοικία τους ή την έδρα τους ή τη μόνιμη εγκατάσταση τους στην Ελλάδα, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι κάτοικος ή έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα ή είναι εγκατεστημένο σε κράτος μη συνεργάσιμο, δεν αναγνωρίζονται ως δαπάνες που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα τους ή από το φορολογικό εισόδημα τους.
  • Οι ανωτέρω δαπάνες δεν αναγνωρίζονται ακόμη και εάν η πληρωμή διενεργείται άμεσα ή έμμεσα σε οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό οργανισμό που είναι εγκατεστημένος σε κράτη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των μη συνεργάσιμων κρατών.
  • Οι ανωτέρω δαπάνες δεν αναγνωρίζονται και όταν καταβάλλονται ή οφείλονται ποσά προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι κάτοικος ή έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα ή είναι εγκατεστημένος σε κράτος που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίου με σκοπό τη φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή.

Β. Μη συνεργάσιμα κράτη είναι εκείνα που:

– Δεν είναι κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης την 1-1-2010 και εφεξής

– Δεν έχουν συνάψει με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής που νοείται η διεθνής σύμβαση που επιτρέπει την ανταλλαγή όλων των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας των συμβαλλομένων μερών

– Δεν έχουν υπογράψει τέτοια σύμβαση διοικητικής συνδρομής με τουλάχιστον δώδεκα άλλα κράτη

Όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά. Τα μη συνεργάσιμα κράτη καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών τα ονόματα των οποίων δημοσιεύονται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως τον Ιανουάριο κάθε έτους

Γ. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα θεωρείται ότι υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς σε κράτος εκτός της Ελλάδας, ακόμη και αν η κατοικία ή η καταστατική ή πραγματική έδρα του ή εγκατάσταση ευρίσκεται σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν σε αυτό το κράτος:

– Δεν υπόκειται σε φορολογία ή εάν υπόκειται, δεν φορολογείται εν τοις πράγμασι, ή

– Υπόκειται σε φόρο επί των κερδών ή των εισοδημάτων ή του κεφαλαίου, ο οποίος είναι κατώτερος σε ποσοστό πάνω από το μισό του φόρου που θα οφειλόταν σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, εάν ήταν κάτοικος ή είχε την έδρα του ή διατηρούσε μόνιμη εγκατάσταση στη Ελλάδα

Δ. Νομική οντότητα θεωρείται κάθε νομικό πρόσωπο, οργανισμός, υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία ( offshore κλπ ), κάθε μορφής ίδρυμα, κάθε μορφής προσωπική επιχείρηση , κάθε φύσης κοινοπραξία, κάθε μορφής εταιρεία αστικού δικαίου κλπ ανεξαρτήτως νομικής προσωπικότητας και κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.

Share This