ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.3842/2010 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.3842/2010 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α)

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  1. 1. Η Φορολογία στις Α.Ε., Ε.Π.Ε., ΔΗΜΟΣΙΕΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΟΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ κ.λπ. (άρθρου 101 § 1 του Κ.Φ.Ε.).

    Προβλέπονται σε βάρος του νομικού προσώπου για τα καθαρά του κέρδη δύο φόροι:α) Φόρος στα αδιανέμητα κέρδη: (Άρθρο 13 παρ.7)

    για το έτος 2010 με συντελεστή 24%

    για το έτος 2011 με συντελεστή 23%

    για το έτος 2012  με συντελεστή 22%

για το έτος 2013 με συντελεστή 21%

για το έτος 2014 και μετά με συντελεστή 20%

β) Φόρος στα κέρδη που διανέμονται : (Άρθρο 13 παρ.7 περ.β)

Με συντελεστή 40%  σε μερίσματα ,προμερίσματα, αμοιβές και ποσοστά στα μέλη Δ.Σ και στις αμοιβές εταίρων Ε.Π.Ε.
Με την καταβολή του φόρου 40% στα διανεμόμενα (μερίσματα, προμερίσματα, αμοιβές και ποσοστά σε μέλη Δ.Σ. κ.λπ.), δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση.

α) όταν  ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο το ποσό αυτό φορολογείται με τη κλίμακα του άρθρου 9 με τις γενικές διατάξεις συμψηφιζομένου του φόρου 40%, με βάση την βεβαίωση που λαμβάνει από την εταιρεία.

β) όταν ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο
επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσής του και στα διανεμόμενα μερίσματα, προμερίσματα, αμοιβές και ποσοστά μελών Δ.Σ και αμοιβών εταίρων ΕΠΕ κ.λπ. των πιο πάνω εταιρειών, ουδεμία παρακράτηση φόρου ενεργείται ως φορολογούμενα τα εισοδήματα αυτά στο όνομα του νομικού προσώπου.

– Αν στα καθαρά κέρδη ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. κ.λπ. περιλαμβάνονται και μερίσματα ή κέρδη από τη συμμετοχή της σε άλλη ημεδαπή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. για τα οποία έχει καταβληθεί φόρος στα διανεμόμενα κέρδη αυτής, από τον φόρο που υποχρεούται να καταβάλλει, αφαιρείται το μέρος του φόρου που έχει καταβληθεί και αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη τα οποία προέρχονται από αυτές τις συμμετοχές.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για κέρδη που προκύπτουν από ισολογισμούς που συντάσσονται με 31/12/2010 και μετά.

Για κέρδη παρελθουσών χρήσεων που διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται από 01/01/2011 φορολογούνται με συντελεστή 40%.

Από το φόρο που οφείλεται με το συντελεστή 40%  αφαιρείται ο φόρος που καταβλήθηκε σε επίπεδο νομικού προσώπου με το συντελεστή που ίσχυε στη χρήση στην οποία αναφέρονται δηλαδή με 35% ή 32% ή 25% ή 29 κ.λπ..

Οι εταιρείες που έχουν κέρδη παρελθουσών χρήσεων και πρόκειται να  προβούν σε διανομή ή κεφαλαιοποίηση αυτών με  Τακτική Γενική Συνέλευση μέχρι την 30/06/2010 θα  παρακρατήσουν  φόρο 10%.

Σημειώνουμε ότι εάν διανεμηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν με Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά την 30/06/2010 και επειδή η Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να επικυρωθεί από την Επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση (Πολ. 13/1978 και Γνωμ. 950/1977 της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ.) θα φορολογηθούν με 40% και σε επίπεδο φυσικού προσώπου με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 με τις γενικές διατάξεις

Για τα κέρδη της χρήσεως 2009 που θα διανεμηθούν ισχύει η παρακράτηση του 10% , εξαιρουμένων των εταιρειών που έχουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Ν. 2578/1998 και της Οδηγίας 123/2003 της Ε.Ε..(κοινό φορολογικό καθεστώς για συγχωνεύσεις , διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού, ανταλλαγές τίτλων που αφορούν εταιρίες διαφορετικών κρατών μελών)

2. Παρακρατούμενοι φόροι στους μισθούς μελών Δ.Σ Α.Ε και εταίρων ΕΠΕ (Άρθρο 13                                             παρ.5)
Ο παρακρατούμενος φόρος στους μισθούς των εργαζομένων μελών του Δ.Σ. των Α.Ε με ειδική σύμβαση εργασίας και των αμοιβών των εταίρων των Ε.Π.Ε γίνεται με συντελεστή 35%.

3. Επιπλέον ετήσιο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (Άρθρο 9 παρ.2)

Ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα θεωρείται η χρήση Ι.Χ. επιβατικών αυτοκίνητων, τα οποία ανεξάρτητα εάν ανήκουν στην επιχείρηση ή είναι μισθωμένα με οποιοδήποτε τρόπο τα οποία χρησιμοποιούνται από τον Πρόεδρο  ή μέλος του Δ.Σ., Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, Διαχειριστή, Διευθυντή ή Στέλεχος υπολογίζεται σε ποσοστό της εργοστασιακής τιμολογιακής αξίας (ΕΤΑ) του έτους της πρώτης κυκλοφορίας των αυτοκινήτων ως εξής:

α) ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα για ΕΤΑ από 15.000 – 22.000 €  ποσοστό 15% αυτής

β) ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα για ΕΤΑ από 22.001 – 30.000 €  ποσοστό 25% αυτής

γ) ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα για ΕΤΑ      πλέον των 30.000 €  ποσοστό 30% αυτής

Το ανωτέρω ποσοστό κάθε αυτοκινήτου δεν επιμερίζεται σε περισσότερα του ενός προσώπου.

Το ίδιο ισχύει και για τους εκπροσώπους ή διαχειριστές στην Ελλάδα αλλοδαπών ή ημεδαπών επιχειρήσεων του Α.Ν 89/1967 ή του Ν. 27/1975 όταν τα πρόσωπα αυτά είναι Έλληνες υπήκοοι ή έχουν ελληνικό διαβατήριο.

Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής εφαρμόζονται από 1/1/2010 και μετά.

4. Μπόνους σε στελέχη πιστωτικών ιδρυμάτων ( Άρθρο 8 παρ.14)

Παροχές σε χρήμα (μπόνους) πέραν των τακτικών αποδοχών και των υπερωριών που καταβάλλουν μέχρι και το οικονομικό έτος 2013 τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα σε στελέχη τους, φορολογούνται ως εξής:

Για συνολικό ετήσιο εισόδημα μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ εάν καταβληθούν πρόσθετες αμοιβές (μπόνους) έως δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνόλου των ετήσιων τακτικών αποδοχών και υπερωριών, φορολογούνται στην κλίμακα του άρθρου 9.

Ποσά που υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό φορολογούνται αυτοτελώς με την ακόλουθη κλίμακα:

Μέχρι 20.000 Ευρώ 50%

20.001-40.000 Ευρώ 60%

40.001-60.000 Ευρώ 70%

60.001-80.000 Ευρώ 80%

80.001 και άνω 90%

Ο φόρος παρακρατείται κατά την καταβολή ή την πίστωση των ποσών αυτών στους δικαιούχους και αποδίδεται στο Δημόσιο μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του επόμενου μήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 60.

5. Φορολόγηση αποζημιώσεων (άρθρο 5 παρ.6)

Οι αποζημιώσεις φορολογούνται με την παρακάτω κλίμακα.
Κλιμάκιο αποζημίωσης Φορολογικός συντελεστής

0 – 60.000 0%

60.001 – 100.000 10%

100.001 – 150.000 20%

150.001 και άνω 30%

Κατά τον ίδιο τρόπο φορολογείται κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα (εφάπαξ από τα ταμεία σε ασφαλισμένους του ή λόγω εθελουσίας) και για οποιονδήποτε λόγο.

Δεν θα φορολογείται η αποζημίωση για ηθική βλάβη.

6. Έκπτωση δαπανών (Άρθρο 11 παρ.5)

α. Το ποσοστό των εκπιπτόμενων δαπανών συντήρησης, επισκευής, ενοικίασης, κυκλοφορίας κ.λπ. για τα επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ εφόσον τα αυτοκίνητα αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης έχει ως εξής:

– Για Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα μέχρι 1.600 κυβικά εκατοστά με συντελεστή 70%

– Για Ι.Χ επιβατικά αυτοκίνητα πάνω από 1600 κυβικά εκατοστά με συντελεστή 35%
Τα ανωτέρω ισχύουν για Ισολογισμούς που κλείνουν με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2010 και μετά.

Εκπίπτουν

β. Οι δεδουλευμένοι κάθε είδους τόκοι δανείων ή πιστώσεων

- Δεν εκπίπτουν οι τόκοι δανείου που λαμβάνεται για την αγορά μετοχών ή εταιρικών μερίδων ή επιχειρήσεων γενικά, ημεδαπών ή αλλοδαπών, όταν η επιχείρηση που έλαβε το δάνειο μεταβιβάσει τις πιο πάνω συμμετοχές εντός δύο ετών από το χρόνο απόκτησής τους. (Άρθρο 11 παρ.7)

- Δεν εκπίπτουν οι τόκοι υπερημερίας λόγω οφειλής φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων.’

– Δεν εκπίπτουν οι τόκοι δανείου για την αφορά μετοχών ή μεριδίων νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που είναι κάτοικος ή εγκατεστημένος σε κράτος που δεν έχει υπογράψει σύμβαση διοικητικής συνδρομής στο φορολογικό τομέα με την χώρα μας ή έχει προνομιακό φορολογικό καθεστώς (άρθρο 51 Α’ Κ.Φ.Ε)

– Δεν εκπίπτονται οι τόκοι δανείου σε συνδεδεμένη επιχείρηση κατά το μέρος που το συνολικό ύψος δανείων υπερβαίνει κατά μέσο όρο και κατά διαχειριστική χρήση το τριπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων της, καθώς και οι τόκοι ομολογιακών δανείων κ.λ.π προβλέπονται και εξαιρέσεις. Ισχύει για κέρδη ισολογισμών που κλείνουν με 31-12-2010 και μετά ( Άρθρο 11 παρ.7)

γ) Οι δαπάνες μισθοδοσίας δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση αν δεν έχουν εξοφληθεί μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ιδίων λογαριασμών.

Ισχύει από τις 23/4/2010 με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών θα καθορισθεί η διαδικασία εξόφλησης των δαπανών μισθοδοσίας. (Άρθρο 11 παρ.2)

δ) Καταργείται η έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των δωρεών προς τα αθλητικά σωματεία και περιορίζεται η έκπτωση των δωρεών στα λοιπά νομικά πρόσωπα (ιερούς ναούς, κοινωφελή ιδρύματα, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς κ.λπ.) σε ποσοστό 10% του συνολικού καθαρού εισοδήματος ή των κερδών που προκύπτουν από Ισολογισμούς. (Άρθρο 11 παρ.3)

Ισχύει για κέρδη ισολογισμών που κλείνουν με 31/12/2010 και μετά.

ε) Το ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματος ή των καθαρών κερδών που τυγχάνει απαλλαγής για τις πολιτιστικές χορηγίες ορίζεται σε 10% για αυτές. (Άρθρο 11 παρ.4α)

7.Κέρδη από πώληση μετοχών (Άρθρο 16)

Τα κέρδη που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα  από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις.

Για τα κέρδη αυτά (υπεραξία)υπάρχει παρακράτηση φόρου από τις Α.Ε.Π.Ε.Υ.με συντελεστή 20% εάν η πώληση των μετοχών γίνει σε διάστημα τριών (3) μηνών από την κτήση τους και 10% εάν η πώληση γίνει εντός δωδεκαμήνου (12.)

Τα κέρδη που αποκτούν οι επιχειρήσεις νομικά πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., προσωπικές κ.λπ.) από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 20% εάν η πώληση των μετοχών γίνει σε διάστημα τριών (3) μηνών από την κτήση τους και 10% εάν η πώληση γίνει εντός δωδεκαμήνου (12).

Ο φόρος αυτός παρακρατείται από την Α.Ε.Π.Ε.Υ. και αποδίδεται στη Δ.Ο.Υ., μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο μετά το κλείσιμο κάθε ημερολογιακού τριμήνου.

Η επιχείρηση υποχρεούται εντός της προθεσμίας κλεισίματος του ισολογισμού να υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. που ανήκει δήλωση με την οποία να δηλώνει το αποτέλεσμα που προέκυψε από την πώληση των πιο πάνω μετοχών και με τα ποσά του φόρου που παρακρατήθηκαν, και σε περίπτωση που προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο φόρου αυτό επιστρεφεται.

Απαλλάσσονται τα κέρδη που αποκτούν οι επιχειρήσεις από την πώληση μετοχών μετά την παρέλευση δωδεκαμήνου από την απόκτησή τους .

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για μετοχές που αποκτώνται από 1/1/2011 και μετά.

Όταν η επιχείρηση τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας, το κέρδος από την πώληση των πιο πάνω μετοχών μετά την αφαίρεση ζημιών από την ίδια αιτία εμφανίζεται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού το οποίο σε περίπτωση μεταγενέστερης διανομής ή κεφαλαιοποίησής του, φορολογείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και από τον οφειλόμενο φόρο εκπίπτει το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε.

Εάν στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου προκύψει ζημία, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα, αλλά μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό προκειμένου να συμψηφιστεί από μελλοντικά κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.

Ο φόρος 1,5‰ εξακολουθεί να επιβάλλεται για εισηγμένες μετοχές, που αποκτώνται μέχρι 31/12/2010, καθώς και για εισηγμένες μετοχές που αποκτώνται από την ημερομηνία αυτή και μετά και πωλούνται μετά την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από τον χρόνο απόκτησής τους

Γνωστοποίηση Χρηματιστηρίου

Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο Υπουργείο Οικονομικών τα στοιχεία των φυσικών και νομικών προσώπων που έλαβαν μερίσματα το προηγούμενο έτος καθώς και τα στοιχεία των εταιρειών που διένειμαν τα μερίσματα.

8. Απόκτηση μετοχών (stock options). (Άρθρο 9 παρ.3)

Η ωφέλεια που αποκτούν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στελέχη, διευθυντές ή το προσωπικό ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας ή υποκαταστήματος κ.λπ. κατά την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (άρθρου 13 Ν.2190/1920)  της ίδιας ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο (stock options) φορολογείται η διαφορά μεταξύ της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο Χρηματιστήριο κατά την ημέρα που ασκείται το δικαίωμα και της τιμής που καταβάλλει ο δικαιούχος βάσει του προγράμματος,

Όταν ο δικαιούχος έχει αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο (συνταξιοδότηση ή αλλαγή εργασίας), η φορολόγηση αυτής της ωφέλειας χαρακτηρίζεται ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα. (Άρθρο 9 παρ.4) 

Ισχύει για δικαιώματα που ασκούνται από τη δημοσίευση του νόμου 23/4/2010.

9. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος αλλοδαπών (Άρθρο 5 παρ.4 & 5)

α)Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και είναι κάτοικοι μη συμβατικών χωρών για τη χρήση δικαιωμάτων ή σημάτων κ.λ.π παρακρατείται φόρος που υπολογίζεται στο ακαθάριστο ποσό της αποζημίωσης με συντελεστή 25%. Το ίδιο ισχύει και για εκμίσθωση μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας και συμβουλών στην Ελλάδα

β)Με τον ίδιο συντελεστή 25% θα γίνεται παρακράτηση στα ποσά που καταβάλλονται σε  αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που είναι κάτοικοι μη συμβατικών χωρών που αναλαμβάνουν στην Ελλάδα κατάρτιση μελετών και σχεδίων, ερευνών κ.λπ.

γ)Επίσης με τον ίδιο συντελεστή 25% θα γίνεται παρακράτηση επί των ποσών των αμοιβών των  ξένων συγκροτημάτων για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα. Ισχύει από 23-4-2010.

10. Φορολογία οικοδομικών επιχειρήσεων (Άρθρο 6 παρ.2)

Ο συντελεστής φορολόγησης των οικοδομικών επιχειρήσεων που εξακολουθούν να φορολογούνται με συντελεστή επί των ακαθαρίστων εσόδων τους και όχι με λογιστικό τρόπο όπως οι λοιπές επιχειρήσεις ορίζεται σε 20%

Ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από 01/01/2010.

11. Φορολογία υπεραξίας Ι.Χ. επαγγελματικών αυτοκινήτων. (Άρθρο 5 παρ.10)

Ο συντελεστής φορολόγησης της υπεραξίας για μεταβιβάσεις Ι.Χ. επαγγελματικών αυτοκινήτων (άρθρο 5 § 2 του Ν. 1146/1972) ορίζεται σε 25%. Ισχύς 1/1/2010.

12. Κίνητρο για τη διατήρηση θέσεων εργασίας (Άρθρο 73)

Για τα νομικά πρόσωπα Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ. δίνεται  κίνητρο για τη διατήρηση θέσεων εργασίας.

Για τα νομικά πρόσωπα αυτά των οποίων ο κύκλος εργασιών μειώνεται για δύο (2) συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους έναντι της προηγούμενης, κάθε φορά διαχειριστικής περιόδου ο συντελεστής φορολογίας των κερδών που ορίζεται από τα άρθρα 109 και 10 του Κ.Φ.Ε. για τις ανωτέρω εταιρείες μειώνεται κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εργαζομένων που υφίσταται κατά την προηγούμενη της διετίας διαχειριστική περίοδο δεν μειώνεται σε καμία από τις τρεις πιο πάνω διαχειριστικές περιόδους (άρθρο 73).

Όταν σε κάποια από τις διαχειριστικές περιόδους προκύπτει ζημία, η μείωση του συντελεστή φορολογίας εφαρμόζεται στα κέρδη των επόμενων διαχειριστικών περιόδων και μέχρι να συμπληρωθούν δύο (2) διαχειριστικές περίοδοι ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης.

13. Φόρος ακινήτων (off shore) εταιρειών. (Άρθρο 57)

Νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φόρο 15% επί της αξίας αυτών όπως προσδιορίζεται.

14.  Συγκεντρωτικές καταστάσεις (Άρθρο 19 παρ.26)

α)Η προθεσμία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων (πελατών – προμηθευτών) ορίζεται στις 25 Ιουνίου κάθε έτους.


Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων για διασταύρωση για
αξία συναλλαγών κάτω των 300,00 ευρώ.

Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις του ημερολογιακού έτους 2009 θα υποβληθούν στις 25 Ιουνίου 2010 διότι η ισχύς της διάταξης αυτής εφαρμόζεται από  τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ που είναι 23/4/2010.

β) Κατάθεση δικαστικών αποφάσεων σε ΔOY.  (Άρθρο 11 παρ.9)

Οι αποζημιώσεις και οι πάσης φύσεως αμοιβές που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις με βάση δικαστική ή διαιτητική απόφαση, συμβιβασμό κ.λπ. αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά τους, εφόσον κατατίθενται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι και ένα μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου που αφορούν, πριν από την καταβολή ή πίστωση αυτών.

15. Ετήσιες οριστικές δηλώσεις (Άρθρο 7 παρ.5)

α) Η οριστική δήλωση για μισθωτούς υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για της Δημόσιες Υπηρεσίες ημέρα του Μαρτίου κάθε έτους.

β) Η οριστική δήλωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για της Δημόσιες Υπηρεσίες ημέρα του Απριλίου κάθε έτους.

γ) Η οριστική δήλωση εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις( αμοιβές εργαζομένων μελών Δ.Σ. με ειδική σύμβαση εργασίας και εταίρων ΕΠΕ) υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για της Δημόσιες Υπηρεσίες ημέρα του Μαϊου κάθε έτους.

Ισχύς από το 2011 για αμοιβές 2010.

16.  Φ.Π.Α (Άρθρο 62 παρ.3)

α)Επιβάλλεται Φ.Π.Α με συντελεστή 21% στις αμοιβές των δικηγόρων, συμβολαιογράφων, άμισθων υποθηκοφυλάκων και δικαστικών επιμελητών. (Άρθρο 62 παρ.3)

Ισχύει από 01/07/2010.

β)Καταργείται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής του Φ.Π.Α (Άρθρο 63)
και ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01/07/2010 και μετά.

17. Φορολογία τυχερών παιχνιδιών. (Άρθρο 26)

Υπόκεινται σε φορολογία τα κέρδη από λαχεία, λαχειοφόρες αγορές και λαχειοφόρες ομολογίες και τα χρηματικά ποσά από συμμετοχή σε διαγωνισμούς, τα παιχνίδια και τα στοιχήματα που διενεργούνται από τον ΟΠΑΠ Α.Ε., και τον ΟΔΙΕ Α.Ε., καθώς και οι κάθε είδους παροχές (χρήματα, λοιπά κινητά, ακίνητα) που προσφέρονται σε παιχνίδια και διαγωνισμούς ραδιοτηλεοπτικούς ή οποιασδήποτε μορφής.
Ο φόρος υπολογίζεται μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού 100,00 ευρώ ανά στήλη παιχνιδιού ή στοιχήματος ή ανά γραμμάτιο λαχείου με δύο συντελεστές:

- για κέρδη μέχρι 1.000,00 ευρώ συντελεστής 10%

- για κέρδη από 1.001,00 ευρώ και πάνω συντελεστής 15%

Για τις παροχές από λαχειοφόρες αγορές και διαγωνισμούς, ο συντελεστής φόρου ορίζεται σε 20% μετά την αφαίρεση 1.000,00 ευρώ ανά αντικείμενο.

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται στις κληρώσεις, στα παιχνίδια, στα στοιχήματα και στους διαγωνισμούς που διενεργούνται από την 01/05/2010 και μετά.

18. ΦΑΠ (Άρθρα 27 έως 50)

* Επιβάλλεται Φ.Α.Π. στην ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα στα φυσικά και νομικά πρόσωπα την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

* Για τον υπολογισμό του Φ.Α.Π. λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική αξία των ακινήτων. Η αξία των ακινήτων των νομικών προσώπων φορολογείται με συντελεστή 6‰.

* Με συντελεστή 1‰ φορολογείται η αξία των κτισμάτων των ακινήτων τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών.

* Ορίζεται επίσης ότι ο φόρος που αναλογεί στη συνολική αξία των κτισμάτων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο με εξαίρεση τα ημιτελή κτίσματα και τα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίρια.

* Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Α.Π για το ψηφίο 1 ορίζεται η 15η Μαΐου του οικονομικού έτους και ολοκληρώνεται σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες.

Ειδικά για το έτος 2010 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης για το ψηφίο 1 ορίζεται η 15η Ιουνίου 2010. 

Ο Φόρος που αφορά τη Μεγάλη Ακίνητη Περιουσία καταβάλλεται σε τρεις διμηνιαίες δόσεις.

ΕΤΑΚ (Άρθρο 56)

Καταργείται το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ) από το έτος 2010 μετά τη θέσπιση του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π)

19. Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) (Άρθρο 51)

Η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) υποβάλλεται από τα νομικά πρόσωπα υποχρεωτικά από το έτος 2011 την 15η Μαΐου εκάστου έτους για το ψηφίο 1 και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες.

Συμπίπτουν οι ημερομηνίες υποβολής της δήλωσης Φ.Α.Π και Ε9.

20. Περιουσιολόγιο ακινήτων (Άρθρο 52)

Από τη δήλωση Ε9 των στοιχείων ακινήτων που υποβάλλουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ενημερώνεται το περιουσιολόγιο ακινήτων που αφορά την ακίνητη περιουσία κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, η οποία αποτελείται από τα εμπράγματα δικαιώματα της πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης επί ακινήτων, καθώς και το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης θέσεων στάθμευσης, βοηθητικών χώρων και κολυμβητικών δεξαμενών.

21. Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαβίβασης Φορολογικών Στοιχείων (Άρθρο 20 παρ.1)

Για τη διασφάλιση και τον έλεγχο των συναλλαγών καθιερώνεται η διαβίβαση των φορολογικών στοιχείων μεταξύ επιτηδευματιών και προσώπων της § 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ένωση Προσώπων μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ.) μέσω ηλεκτρονικού συστήματος σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής φέρει και ο λήπτης του φορολογικού στοιχείου και οφείλει να επιβεβαιώνει την ακρίβεια αυτών για φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

Ισχύει από 01/01/2011.

22. Εξόφληση φορολογικών στοιχείων

α)Καθιερώνεται η εξόφληση φορολογικών στοιχείων που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 3.000,00 ευρώ, τα οποία εκδίδονται για συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών, εξοφλούνται μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των τραπεζικών λογαριασμών, οι κινήσεις των οποίων διαβιβάζονται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών . Για την περίπτωση αυτή δεν ισχύει το τραπεζικό απόρρητο. (Άρθρο 20 παρ.2)

Ισχύει από 01/01/2011.
β) Καθιερώνεται η εξόφληση των φορολογικών στοιχείων αξίας 1.500,00 ευρώ και άνω που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες αποκλειστικά μέσω Τράπεζας, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού και επιταγές για την εξασφάλιση της γνησιότητας των σχετικών συναλλαγών και παραστατικών. Ισχύει από 01/01/2011.
Δεν επιτρέπεται η εξόφληση των στοιχείων αυτών με μετρητά. (Άρθρο 20 παρ.3)

γ) Το όριο άνω του οποίου υπάρχει υποχρέωση εξόφλησης των αντίστοιχων τιμολογίων από τον λήπτη αυτών με επιταγές του ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού ορίζονται τα 3.000,00 €.

Σε περίπτωση εκχώρησης επιταγών τρίτων εκδίδεται άμεσα λογιστική απόδειξη εκχώρησης αξιογράφων στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία των εκχωρημένων επιταγών.

Για αγορές αγροτικών προϊόντων το όριο είναι τα 1.000,00 ευρώ. Για αγορές αγροτικών προϊόντων άνω των 1.000 ευρώ η εξόφληση του φορολογικού στοιχείου γίνεται με επιταγή του αγοραστή ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. (Άρθρο 19 παρ.25α) Ισχύει από 1/6/2010.

23. Πρόστιμα – προσαυξήσεις

α)Για παραβάσεις που αναφέρονται σε μη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση των στοιχείων κ.λπ. ( άρθρου 5 του Ν. 2523/1997) από τον υπόχρεο τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας το πρόστιμο ορίζεται σε 1.200,00 ευρώ. (Άρθρο 75 παρ.2) Ισχύει από 1/6/2010.

β) Το αυτοτελές πρόστιμο που επιβάλλεται σε βάρος των επιχειρήσεων για τις οποίες συντρέχει περίπτωση υπερτιμολόγησης – υποτιμολόγησης ( άρθρο 39 του Ν. 2238/94) ορίζεται σε 20% της αξίας αυτών. (Άρθρο 11 παρ.13 περ.β)

γ) Το αυτοτελές πρόστιμο για τα νομικά πρόσωπα που δεν υπέβαλαν αρχικές δηλώσεις ΕΤΑΚ μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης ορίζεται σε 1.500,00 ευρώ. (Άρθρα 54 & 55)

24. Προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια (Άρθρο 81 παρ.3)

Το ποσοστό του φόρου που καταβάλλεται όταν ασκείται προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια και για το εισόδημα και για τον Φ.Π.Α. ορίζεται σε 25% του καταλογισθέντος φόρου για το εισόδημα και για το Φ.Π.Α. Ισχύει από 23/4/2010.

25. Παρακρατούμενος φόρος Ελευθέρων Επαγγελματιών (Άρθρο 6 παρ.11)

1)Η παρακράτηση φόρου των αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών υπολογίζεται με συντελεστή 20%. Δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20% οι αμοιβές τους  για συναλλαγές μέχρι 300,00ευρώ.

Αυτό δεν ισχύει στις συναλλαγές μέχρι 300,00 ευρώ για παρεχόμενη υπηρεσία με αποδείξεις δαπανών του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ.

Ισχύει από 1/1/2011

26. Τεκμηρίωση συναλλαγών (Άρθρο 11 παρ.13 περ.ε’,στ’,ζ’) 

Ορίζεται σε 100.000,00 ευρώ ετησίως το συνολικό ύψος των συναλλαγών μεταξύ των ιδίων επιχειρήσεων με το ίδιο αντικείμενο που εξαιρούνται από την υποχρέωση τεκμηρίωσης των συναλλαγών του άρθρου 39Α του Ν. 2238/94.

Μειώνεται σε τριάντα (30) ημέρες το χρονικό διάστημα που υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της αρμόδιας φορολογικής αρχής οι ημεδαπές επιχειρήσεις τα στοιχεία τεκμηρίωσης μετά από σημείωμά της στα πλαίσια του φορολογικού ελέγχου.

Εάν από τον φορολογικό έλεγχο διαπιστωθεί η μη τήρηση ή η ελλιπής τήρηση των στοιχείων κ.λπ. ή αν δεν τεθούν αυτά στη διάθεση της φορολογικής αρχής εντός 30 ημερών, επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο ίσο με το 20% της αξίας των συναλλαγών, για τις οποίες δεν τηρήθηκαν ή δεν τέθηκαν τα στοιχεία τεκμηρίωσης.

27. Τριγωνικές συναλλαγές (Άρθρο 11 παρ.1,6 & άρθρο 78)

Σε τριγωνική συναλλαγή, όταν ελληνική επιχείρηση έχει πωλήσει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα (offshore κ.λπ.) που είναι κάτοικος, ή έχει την πραγματική ή καταστατική έδρα ή είναι εγκατεστημένος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς χωρίς τα προϊόντα να έχουν μεταφερθεί εκτός Ελλάδας και στη συνέχεια μεταπωλούνται σε άλλη ελληνική επιχείρηση σε τιμή μεγαλύτερη από αυτή της πρώτης συναλλαγής, η επιπλέον διαφορά του τιμήματος που προκύπτει θεωρείται ακαθάριστο έσοδο της ελληνικής πωλήτριας επιχείρησης. Επίσης αν ελληνική επιχείρηση πωλεί στους ανωτέρω αγαθά σε τιμή μικρότερη από αυτή στην οποία πωλεί τα ίδια εμπορεύματα σε αλλοδαπή ή ημεδαπή επιχείρηση η χαμηλή τιμή δεν αναγνωρίζεται και η επιπλέον διαφορά που προκύπτει προστίθεται στα ακαθάριστα έσοδά της.

28. Εκπτώσεις φόρων  

α)Θεσπίστηκε έκπτωση 1,5% για την εφάπαξ καταβολή επί του οφειλόμενου ποσού του φόρου εισοδήματος των φυσικών και νομικών προσώπων με την εμπρόθεσμη δήλωση.  (Άρθρο 14 παρ.1 & 2)

Ισχύει από το Οικονομικό Έτος 2010 (χρήση 2009).

β)Θεσπίστηκε η εφάπαξ εξόφληση μέχρι τις 31/5/2010 των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών έως την 31/12/2009 στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία, με απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής σε ποσοστό 80% και 60% κατά περίπτωση. (Άρθρο 66)

29. Μείωση προκαταβολής (Άρθρο 14 παρ.3)

Συμψηφίζεται από το ποσό της προκαταβολής που βεβαιώνεται, το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε για μεταβιβάσεις άυλων στοιχείων επιχείρησης, κέρδος ή ωφέλειας κάθε δικαιώματος, εταιρικών μεριδίων και μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α., διότι η υπεραξία τους πλέον φορολογείται με τις γενικές διατάξεις.

30. Εισαγωγή κεφαλαίων από το εξωτερικό (Άρθρο 18)

Η εισαγωγή μέσα σε έξι (6) μήνες (ισχύει από 15/4/2010) από φυσικά και νομικά πρόσωπα κεφαλαίων ή μέρους αυτών από την αλλοδαπή και η κατάθεσή τους σε προθεσμιακό λογαριασμό στην Ελλάδα διαρκείας τουλάχιστον ενός έτους με την προϋπόθεση καταβολής φόρου με συντελεστή 5%, επί της αξίας των καταθέσεων. Κατά την εισαγωγή των κεφαλαίων η τράπεζα προβαίνει σε παρακράτηση του φόρου 5% και τον αποδίδει με ειδική δήλωση στην ΔOY που ανήκει εντός του επόμενου μήνα από την παρακράτηση του φόρου.

Σε περίπτωση που τα κεφάλαια παραμείνουν κατατεθειμένα στην αλλοδαπή ο συντελεστής φόρου ορίζεται σε 8%.Ο φόρος που οφείλεται αποδίδεται από τον ίδιο τον υπόχρεο με ειδική δήλωση στην αρμόδια ΔOY εντός του επόμενου μήνα από τη λήξη του εξαμήνου.

Προϋπόθεση είναι τα εισαγόμενα κεφάλαια να είναι κατατεθειμένα στην αλλοδαπή κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού. Για τα κεφάλαια αυτά δεν ερευνάται ο τρόπος απόκτησής τους. Επίσης λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και της διαφοράς μεταξύ εισοδήματος και τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης. Εάν τα κεφάλαια που εισάγονται τοποθετηθούν σε τίτλους δανείων του ελληνικού δημοσίου οι οποίοι διακρατούνται τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια ή τοποθετηθούν σε αμοιβαία κεφάλαια ή διατεθούν μέσα σε δύο (2) χρόνια από το χρόνο εισαγωγής τους για αγορά ακινήτου ή την ανέγερση οικοδομής στην Ελλάδα ή για οποιαδήποτε επένδυση επιχειρηματικής δραστηριότητας επιστρέφεται άτοκα το 50% του φόρου που έχει καταβληθεί ή μέρος αυτού εάν επενδυθεί μικρότερο κεφάλαιο.

31. Κ.Β.Σ

α) Απαλλάσσεται ο επιτηδευματίας από την τήρηση ιδιαίτερου βιβλίου αποθήκης για το υποκατάστημα με εξαρτημένη λογιστική ή στον αποθηκευτικό χώρο ανεξάρτητα από τον τόπο που βρίσκονται αυτά με την προϋπόθεση ότι θα δίνονται στον έλεγχο άμεσα τα ποσοτικά υπόλοιπα των μερίδων του βιβλίου αποθήκης του υποκαταστήματος ή του αποθηκευτικού χώρου. (Άρθρο 19 παρ.11)

Ισχύει από 1/6/2010

β) Θεσπίστηκε η δυνατότητα παράτασης του χρόνου ενημέρωσης των βιβλίων για μία φορά μέσα στο έτος μέχρι 50 ημέρες με υποβολή γνωστοποίησης στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (Άρθρο 19 παρ.24)
Ισχύει από 1/6/2010

32. Παραγραφή δικαιώματος Δημοσίου (Άρθρο 82)

Παρατείνεται μέχρι 31/12/2010, η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχων σε ανέλεγκτες επιχειρήσεις για τις χρήσεις 2000, 2001, 2002 και 2003.

33. Τεκμήριο (Άρθρο 3 παρ. 4γ)

Αποτελεί τεκμήριο η χορήγηση δανείων προς εταιρείες ή κοινοπραξίες ή κοινωνίες από τα μέλη ή τους μετόχους των. Ισχύς από 23-4-2010.

34. Φορολογία τόκων (Άρθρο 12 παρ.1)

Οι τόκοι καταθέσεων, ομολογιακών δανείων που αποκτούν νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα υπόκεινται σε φορολογία 10%.

35. Φορολογία τόκων αλλοδαπών νομικών προσώπων (Άρθρο 10 παρ.4β’)

Στους τόκους που καταβάλλουν οι ημεδαπές επιχειρήσεις σε αλλοδαπά νομικά πρόσωπα γίνεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 40% εφόσον είναι κάτοικοι μη συμβατικών χωρών. Επίσης γίνεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 40% στους τόκους που καταβάλλουν φυσικά πρόσωπα στην αλλοδαπή για εξόφληση δανείων που συνάπτουν με αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Άρθρο 12 παρ.4α)

36. Διμερείς συμβάσεις (Άρθρο 12 παρ.1)

Διατηρούνται σε ισχύ οι απαλλαγές που προβλέπονται από τις διμερείς συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας καθώς και από άλλες συμβάσεις που έχουν κυρωθεί από τη χώρα μας (ΟΗΕ ,Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης κ.λπ). Επίσης και απαλλαγές νομικού προσώπων που υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα (π.χ αμοιβαία κεφάλαια, Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας, ΟΔΔΗΚ ΑΕ κ.λπ).

37. Μεταβιβάσεις μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α και εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ (Άρθρο 5 παρ.2)

Για μεταβιβάσεις μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α καθώς και των εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ μεταξύ συγγενών Α΄και Β΄ βαθμού οφείλεται φόρος με συντελεστή 5% επί της πραγματικής αξίας πώλησης των μη εισηγμένων μετοχών και με συντελεστή 20% επί της υπεραξίας από την πώληση εταιρικών μεριδίων.

Ισχύει από 23-4-2010.

Share This