ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4110/2013

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4110/2013

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4110

Οι διατάξεις που έχουν εφαρμογή από 1/1/2013 και μετά

 • Το εισόδημα από μισθούς, συντάξεις και μισθούς με έκδοση τιμολογίου ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών, φορολογείται με την πιο κάτω κλίμακα:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολογικός Συντελεστής % Φόρος Κλιμακίου Σύνολο
Εισοδήματος Φόρου
25.000 22% 5.500 25.000 5.500
17.000 32% 5.440 42.000 10.940
υπερβάλλον 42%

 

 • Το εισόδημα από ατομική επιχείρηση, εκτός από ατομική γεωργική επιχείρηση, και ελευθέριο επάγγελμα, φορολογείται με την πιο κάτω κλίμακα:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολογικός Συντελεστής % Φόρος Κλιμακίου Σύνολο
Εισοδήματος Φόρου
50.000 26% 13.000 50.000 13.000
υπερβάλλον 33%

 

Ο φορολογικός συντελεστής του ανωτέρω πρώτου κλιμακίου μειώνεται στο 13% και μέχρι 10.000€ εισόδημα

 • Για νέες ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις
 • Για νέους ελεύθερους επαγγελματίες

Που δήλωσαν για πρώτη φορά έναρξη άσκησης δραστηριότητας από 1-1-2013

 • Το εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση φορολογείται με συντελεστή 13%. Για την χρήση 2013 οικονομικό 2014 το εισόδημα αυτό φορολογείται με την κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων.
 • Το εισόδημα
 • Από μισθώσεις ακινήτων
 • Από κινητές αξίες, με εξαίρεση αυτών που φορολογούνται αυτοτελώς, φορολογείται με τις γενικές διατάξεις και με την πιο κάτω κλίμακα:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολογικός Συντελεστής % Φόρος Κλιμακίου Σύνολο
Εισοδήματος Φόρου
12.000 10% 1.200 12.000 1.200
υπερβάλλον 33%

 

Το εισόδημα από ακίνητα φορολογείται και με συμπληρωματικό φόρο ως εξής:

 • Για επιφάνεια κατοικίας μέχρι 300 τετραγωνικών μέτρων ο συντελεστής φορολογίας είναι 1,5%
 • Για επιφάνεια 301 τετραγωνικών μέτρων και άνω ο συντελεστής φορολογίας είναι 3%
 • Για εισόδημα από επαγγελματική μίσθωση ο συντελεστής φορολογίας είναι 3%

 

ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ
Από Έως
0 21.499 2.100
21.500 22.499 2.000
22.500 23.499 1.900
23.500 24.499 1.800
24.500 25.499 1.700
25.500 26.499 1.600
26.500 27.499 1.500
27.500 28.499 1.400
28.500 29.499 1.300
29.500 30.499 1.200
30.500 31.499 1.100
31.500 32.499 1.000
32.500 33.499 900
33.500 34.499 800
34.500 35.499 700
35.500 36.499 600
36.500 37.499 500
37.500 38.499 400
38.500 39.499 300
39.500 40.499 200
40.500 41.499 100
41.500 και άνω

 

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης – Παρακράτηση
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
από 12.001 έως 20.000 1%
από 20.001 έως 50.000 2%
από 50.001 έως 100.000 3%
από 100.0001 και άνω 4%

 

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ο φορολογούμενος μισθωτός και συνταξιούχος για να έχει το δικαίωμα της μείωσης του φόρου των 2.100€ και μέχρι το μηδέν οφείλει να αποκτήσει αποδείξεις δαπανών από επιτηδευματίες στη χώρα μας ή από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αγορές αγαθών και υπηρεσιών οι οποίες είναι συγκεκριμένες και προσδιορίζονται από το νόμο. Οι δαπάνες αυτές είναι:

 • Για υπηρεσίες και είδη επισκευής και συντήρησης κατοικίας
 • Για μεταφορές πραγμάτων
 • Για συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου – μοτοσικλέτας
 • , ανταλλακτικά αυτοκινήτου, λιπαντικά, αντιψυκτικό, καύσιμα οχήματος
 • Για μίσθωση ταξί
 • Για δίδακτρα φροντιστηρίων και ξένων γλωσσών

 

Εξαιρούνται

 • Δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης
 • Η καταβαλλόμενη διατροφή
 • Οι δωρεές
 • Οι δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων

 

 • Το ποσό των αποδείξεων δαπανών για απόκτηση, ορίζεται στο 25% του δηλούμενου και φορολογούμενου ατομικού εισοδήματος του μισθωτού και συνταξιούχου. Το ποσό αυτό ατομικά δεν υπερβαίνει τα 10.500€ και υπολογίζεται σε ατομικό εισόδημα μέχρι 42.000€.
 • Οι δαπάνες αυτές αναγνωρίζονται εφόσον έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
 • Αναγράφονται συνολικά στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και επιμερίζονται μεταξύ των δυο συζύγων ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογημένο ατομικό εισόδημα σύμφωνα με την κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων
 • Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών που αναλογεί στο δηλούμενο και φορολογούμενο ατομικό εισόδημα, στη διαφορά επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22%
 • Εξαιρούνται της υποχρέωσης συλλογής αποδείξεων δαπανών:
  • Οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή εκτός ευρωπαϊκής ένωσης
  • Τα πρόσωπα του άρθρου 47 παρ. 3 του ΚΦΕ
  • Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας, σε ψυχιατρικά καταστήματα και οι φυλακισμένοι.

 

Δαπάνες που μειώνουν το φόρο

Το ποσό του φόρου εισοδήματος που προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας μειώνεται με το 10%των πιο κάτω δαπανών:

 1. Για έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογούμενου και των προσώπων που τον βαρύνουν τα οποία δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες και υπερβαίνουν το 5% του φορολογούμενου εισοδήματος. Το ποσό της μείωσης του φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τα 3000€. Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης θεωρούνται:
  • Οι αμοιβές ιατρών, ιατρικών κέντρων όλων των ειδικοτήτων για επισκέψεις και εξετάσεις.
  • Οι αμοιβές οδοντιάτρων, ορθοδοντικών, γναθοχειρουργών για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική.
  • Τα έξοδα νοσηλείας σε νοσηλευτικά ιδρύματα, ιδιωτικές κλινικές και οι δαπάνες για διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών.
  • Τα έξοδα για φαρμακευτική περίθαλψη γενικά.
  • Οι αμοιβές σε νοσοκόμο για υπηρεσίες του σε ασθενή νοσηλευόμενο σε νοσοκομείο ή κλινική ή στο σπίτι.
  • Η δαπάνη των τεχνητών μελών του σώματος και των οργάνων τα οποία είναι αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου σώματος και οργανισμού.
  • Τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των τέκνων με ειδικές ανάγκες, με αναπηρία 40% και άνω σύμφωνα με γνωμάτευση του ΚΕΠΑ, εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 6000€. Επίσης, η δαπάνη διδάκτρων ή τροφείων σε ειδικές σχολές ή θεραπευτήρια των ανωτέρω τέκνων.
  • Το 50% της δαπάνης επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων που λειτουργούν νόμιμα.

 

Στις ανωτέρω δαπάνες περιλαμβάνονται τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των προσώπων που βαρύνουν το φορολογούμενο (άρθρο 7 ΚΦΕ) όπως σύζυγο, ανήλικα άγαμα τέκνα, ενήλικα άγαμα τέκνα που σπουδάζουν και δεν έχουν υπερβεί τα 25 έτη, τα άγαμα τέκνα που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία κλπ. Τα πρόσωπα που συνοικούν με τον φορολογούμενο και έχουν αναπηρία 67% και άνω σύμφωνα με γνωμάτευση του ΚΕΠΑ και έχουν αποκτήσει ετήσιο εισόδημα πάνω από 6000€. Όμως, η έκπτωση των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, αφορά μόνο το ποσό που υπερβαίνει το συνολικό ετήσιο καθαρό πραγματικό, φορολογούμενο, απαλλασσόμενο ή τεκμαρτό εισόδημα των προσώπων αυτών και τα οποία εισοδήματα φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις ή με ειδικό τρόπο. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχες που αφορούν τα τέκνα των ανωτέρω προσώπων, στην περίπτωση που καταβάλλονται από γονέα που δεν συνοικεί μαζί τους λόγω διάζευξης με τον άλλο γονέα. Το ποσό της κάθε δαπάνης της περίπτωσης αυτής υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους και μερίζεται μεταξύ τους ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος του καθενός. Μειώνει το φόρο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική ή συμπληρωματική δήλωση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

 

 1. Το ποσό της διατροφής που επιδικάστηκε και καταβάλλεται από τον ένα σύζυγο στον άλλον. Το ποσό αυτό αποτελεί φορολογητέο εισόδημα για τον λαμβάνοντα. Επίσης, η μείωση του φόρου δεν υπερβαίνει τα 1500€.
 2. Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο λόγω δωρεάς στους πιο κάτω:
 • Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, τους ιερούς ναούς, τις ιερές μονές του Αγίου Όρους, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας και Ιεροσολύμων, την Ιερά Μονή Σινά, την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, τα δημοτικά νοσοκομεία και τα νοσοκομεία ιδιωτικού δικαίου που επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
 • Τα κοινωφελή ιδρύματα, τα μη κερδοσκοπικά σωματεία που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα οποία νόμιμα λειτουργούν και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που διέπονται από το Ν. 1514/1985 (Α’ 13) και τα ερευνητικά κέντρα, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα, μη κερδοσκοπικά ιδιωτικού δικαίου.
 • Τα ημεδαπά νομικά, μη κερδοσκοπικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που λειτουργούν νόμιμα και επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς, όπως η καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση των γραμμάτων, της μουσικής, του χορού, του θεάτρου, του κινηματογράφου, της ζωγραφικής, της γλυπτικής και των τεχνών γενικότερα, η ίδρυση, επέκταση και συντήρηση των αναγνωρισμένων ιδιωτικών μουσείων, όπως της Τέχνης, Φυσικής Ιστορίας, Εθνολογικών και Λαογραφικών.

 

Τα ποσά των δωρεών και χορηγιών αναγνωρίζονται εφόσον κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό του νομικού προσώπου που τηρείται για το σκοπό αυτό σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Το παραστατικό κατάθεσης πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία του δωρητή ή χορηγού και δωρεοδόχου.

 

 1. Η αξία των ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων αυτοκινήτων που δωρίζονται στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Προσοχή!!

 • Το συνολικό ποσό των δωρεών και των χορηγιών των ανωτέρω περιπτώσεων 3 και 4 επί των οποίων υπολογίζεται η μείωση για το φόρο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του συνολικού εισοδήματος που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις φορολογίας.
 • Η μείωση διενεργείται εφόσον τα ποσά των δωρεών και χορηγιών υπερβαίνουν τα 100€.
 • Οι δωρεές και χορηγίες αυτές, δεν εκπίπτονται με άλλη διάταξη.
 • Οι δωρεές και χορηγίες των περιπτώσεων 3 και 4 αναγνωρίζονται και σε αντίστοιχους κρατικούς φορείς και νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε χώρες ΕΟΧ. Τα ποσά των δωρεών μπορούν να κατατίθενται και σε πιστωτικό ίδρυμα, που έχει την κατοικία του ο δωρεοδόχος.

 

ΑΛΛΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ

 

 1. Εξαιρετικά ο φόρος εισοδήματος μειώνεται κατά 200€ για τον φορολογούμενο και για κάθε πρόσωπο που συνοικεί και τον βαρύνει, εφόσον:
  • Παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω με γνωμάτευση του ΚΕΠΑ. Δεν λαμβάνονται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία.
  • Είναι ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλίτες, οι οποίοι με την ιδιότητα του ανάπηρου παίρνουν σύνταξη από το δημόσιο ταμείο. Αξιωματικοί σε πολεμική διαθεσιμότητα. Αξιωματικοί λόγω πολεμικού τραύματος ή νοσήματος λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο κλπ.
  • Είναι θύματα πολέμου.
  • Ανάπηροι ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου που λαμβάνουν σύνταξη από το δημόσιο ταμείο.

 

 1. Για τη σύζυγο η οποία έχει εισόδημα, ο φόρος που προκύπτει μειώνεται αντίστοιχα και από τις δαπάνες που αφορούν τα τέκνα της από προηγούμενο γάμο, τα χωρίς γάμο τέκνα της, τους γονείς της και τους ανήλικους ορφανούς από πατέρα και μητέρα συγγενείς της μέχρι το δεύτερο βαθμό.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΥ ΜΕΙΩΣΕΩΝ

 • Όταν υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις λόγω θανάτου ενός των συζύγων και στο εισόδημα του ενός συζύγου δεν προκύπτει φόρος ή ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος από το άθροισμα των μειώσεων των δαπανών, η διαφορά δεν μειώνει το φόρο του άλλου συζύγου.
 • Κατ’ εξαίρεση στη περίπτωση αυτή μειώνει το φόρο του άλλου συζύγου, τα ποσά των μειώσεων που αφορούν έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του ενός συζύγου και των λοιπών προσώπων που συνοικούν και τον επιβαρύνουν. Επίσης, μειώνει το φόρο του άλλου συζύγου τα ποσά των μειώσεων του φόρου που προέρχονται από τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, οι αμοιβές σε ιατρούς και ιατρικά κέντρα, τα έξοδα νοσηλείας, τα έξοδα φαρμακευτικής περίθαλψης, η δαπάνη τεχνητών μελών σώματος, τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των τέκνων με ειδικές ανάγκες με αναπηρία 40% και άνω, το 50% της δαπάνης περίθαλψης ηλικιωμένων κλπ. ,και της μείωσης των 200€ στα πρόσωπα με αναπηρία 67% και άνω, ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλίτες, θύματα πολέμου, ανάπηροι ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου, που αφορούν τον ίδιο και τα πρόσωπα που τον βαρύνουν κατά τη διαφορά μετά τον πλήρη συμψηφισμό του φόρου που προκύπτει για το φορολογούμενο σύζυγο.
 • Όταν το συνολικό ποσό των μειώσεων του φόρου είναι μεγαλύτερο του φόρου της φορολογικής κλίμακας για τον φορολογούμενο και τη σύζυγό του, η διαφορά δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται.

 

ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

 • Ο φόρος στις αμοιβές των αξιωματικών υπολογίζεται με συντελεστή 15%.
 • Ο φόρος στις αμοιβές του κατώτερου πληρώματος υπολογίζεται με συντελεστή 10%.

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ

 1. Όταν το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε σύμφωνα με:
  • Το άρθρο 52 του ΚΦΕ περί προκαταβολής φόρου εισοδήματος.
  • Το άρθρο 54 του ΚΦΕ περί παρακράτησης στο εισόδημα από κινητές αξίες.
  • Το άρθρο 55 του ΚΦΕ περί παρακράτησης στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.
  • Το άρθρο 56 του ΚΦΕ περί παρακράτησης στο εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις.
  • Το άρθρο 57 του ΚΦΕ περί παρακράτησης στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
  • Το άρθρο 58 του ΚΦΕ περί παρακράτησης στο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών.

για εισοδήματα που υπόκεινται σε φόρο μέσα στο ίδιο οικονομικό έτος εκπίπτει, και όταν είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο, η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται.

 1. Όταν καταβλήθηκε φόρος σε κράτος με το οποίο η Ελλάδα έχει υπογράψει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ) του εισοδήματος και του κεφαλαίου για το εισόδημα που προέκυψε σε αυτό, εκπίπτει το ποσό του φόρου μέχρι του ποσού φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα.

 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ο φόρος που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα μετά τις μειώσεις φόρου δαπανών και τις εκπτώσεις προκαταβληθέντων και παρακρατηθέντων φόρων, το υπόλοιπο καταβάλλεται με την πρώτη δόση, την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωσή του και της δεύτερης και τρίτης δόσης να καταβάλλονται ανά δίμηνο:

 • Σε τρεις (3) ίσες δόσεις εάν βεβαιωθεί μέχρι και το μήνα Ιούλιο.
 • Σε δυο (2) ίσες δόσεις εάν βεβαιωθεί τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο.
 • Σε μια (1) δόση εάν βεβαιωθεί το μήνα Οκτώβριο και μετά από δίμηνο.
 • Εάν το συνολικό ποσό της οφειλής του φόρου και για τους δύο συζύγους είναι μέχρι 300€ αυτό καταβάλλεται εντός διμήνου από τη βεβαίωση του μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ

 • Όταν ο φόρος εισοδήματος που οφείλεται, μόνο με εμπρόθεσμη δήλωση, καταβάλλεται μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης, παρέχεται έκπτωση 1,5% στο συνολικό ποσό του φόρου.
 • Σε τροποιητική δήλωση παρέχεται έκπτωση 1,5% στο σύνολο της νέας οφειλής εφόσον αυτή είναι μικρότερη από την αρχική οφειλή και ο υπόχρεος κατέβαλε την αρχική οφειλή και έτυχε παρόμοιας έκπτωσης ή κατέβαλε μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης ποσό της αρχικής οφειλής που καλύπτει το 98,5% της νέας οφειλής, εφόσον το λάθος οφείλεται σε υπαιτιότητα της φορολογικής αρχής.

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα δεν δικαιούνται τις μειώσεις του φόρου από τις δαπάνες όπως αναφέρονται στο νόμο που αναλύσαμε ανωτέρω. Εξαιρούνται οι κάτοικοι των κρατών- μελών της Ε.Ε που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του 90% του συνολικού εισοδήματός τους.

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, αφαιρούμενων των ασφαλιστικών εισφορών θεωρείται, το εισόδημα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Έχουν έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους.
 • Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή
 • Εάν υπερβαίνουν τα τρία (3), ποσοστό 75% των ακαθάριστων εσόδων του εισοδήματος από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα να προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη:

 • Για τον άγαμο ορίζεται στις 3000€.
 • Για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση ορίζεται σε 5000€, εφόσον δηλώνεται πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ

 

 • Ο συντελεστής του φόρου των τόκων είναι 15% και ισχύει από 1/1/2013. Με την παρακράτηση του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των φυσικών και ημεδαπών ή αλλοδαπών νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρο 101 παρ.2 ΚΦΕ). Ο φόρος των τόκων από καταθέσεις ή από ομολογιακά δάνεια στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων κατοίκων Ελλάδας, αποδίδεται από αυτό μέχρι την 31 Ιανουαρίου του επόμενου χρόνου στην αρμόδια ΔΟΥ, προσκομίζοντας και το σχετικό αποδεικτικό της αλλοδαπής από το οποίο θα προκύπτει το ποσό των τόκων, το ποσό του παρακρατηθέντος φόρου και ο χρόνος καταβολής ή πίστωσης. Από το ποσό του φόρου που αναλογεί εκπίπτεται το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή και ορίζεται στις διατάξεις της (Σ.Α.Δ.Φ) Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, εφόσον έχει υπογράψει αντίστοιχη σύμβαση από την Ελλάδα και τη χώρα αυτή.
 • Ο συντελεστής του φόρου των τόκων που καταβάλλονται:
  • Από φυσικό πρόσωπο σε φυσικό πρόσωπο στην αλλοδαπή είναι 20% και
  • Από φυσικό πρόσωπο σε νομικό πρόσωπο στην αλλοδαπή είναι 33%.

Ο φόρος παρακρατείται και αποδίδεται στην αρμόδια ΔΟΥ.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

 • Η υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση μετοχών ημεδαπών ανώνυμων εταιρειών, μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο Αθηνών, που αποκτούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 20% με την υποβολή σχετικής δήλωσης . Η υπεραξία εξευρίσκεται βάσει συγκεκριμένων υπολογισμών, τύπων και περιπτώσεων. Εάν η αξία μεταβίβασης είναι μεγαλύτερη της υπεραξίας και μετά την αφαίρεση του κόστους απόκτησης, ο φόρος επιβάλλεται στην μεγαλύτερη αξία.
 • Η υπεραξία στη μεταβίβαση μετοχών αλλοδαπών ανώνυμων εταιρειών μη εισηγμένων σε διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, από ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, φορολογείται με συντελεστή 20%. Η υπεραξία προκύπτει από την αφαίρεση του κόστους απόκτησης των μετοχών από την αξία πώλησης αυτών.
 • Η ίδια υποχρέωση υπάρχει και στην εισφορά μετοχών για την κάλυψη νεοϊδρυόμενης ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας ή για την άντληση του κεφαλαίου υφιστάμενης. Η αξία των μετοχών προσδιορίζεται από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/20. Όταν δικαιούχοι των εισοδημάτων αυτών της περίπτωσης αυτής είναι νομικά πρόσωπα (άρθρο 101 ΚΦΕ) η καταβολή του φόρου με συντελεστή 20% δεν εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων, αλλά αυτά φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, με συμψηφισμό του φόρου που καταβλήθηκε.
 • Από την 1 Ιουλίου 2013 τα κέρδη που αποκτούν φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία με την απλογραφική ή διπλογραφική μέθοδο, από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησής τους, φορολογούνται με συντελεστή 20%. Ο φόρος βαρύνει τον πωλητή των μετοχών, παρακρατείται και αποδίδεται από την ‘’Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ’’ μέχρι το τέλος του πρώτου 15νθήμερου μετά το ημερολογιακό δίμηνο που προηγήθηκε εντός του οποίου ενεργήθηκαν οι σχετικές πωλήσεις μετοχών. Εάν δικαιούχος του κέρδους είναι φυσικό πρόσωπο με τη φορολογία του 20% εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, ενώ εάν είναι δικαιούχος νομικό πρόσωπο το εισόδημα αυτό φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, με συμψηφισμό του φόρου που καταβλήθηκε.
 • Το κόστος απόκτησης των μετοχών μέσω του Χ.Α παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και λαμβάνονται υπόψη κατά περίπτωση για τον υπολογισμό του φόρου.
 • Λαμβάνεται υπόψη, εάν προκύπτει ζημιά, η οποία συμψηφίζεται με τα εισοδήματα της επόμενης 5ετίας (άρθρο 4 παρ.3 ΚΦΕ).
 • Για τη φορολογία της υπεραξίας των μετοχών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μέχρι 31/12/2013 εξακολουθεί να ισχύει ο συντελεστής 5%, παρά το νόμο, με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα είσπραξης εσόδων.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Α. Φορολογία Ο.Ε, Ε.Ε κλπ.

 • Το συνολικό καθαρό εισόδημα για Ο.Ε, Ε.Ε κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς καθώς και κοινοπραξίες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, φορολογούνται με την ακόλουθη κλίμακα:

 

Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολογικός Συντελεστής % Φόρος Κλιμακίου Σύνολο
Εισοδήματος Φόρου
50000 26% 13000 50000 13000
υπερβάλλον 33%

 

Δεν υπάρχει άλλη φορολογική υποχρέωση φόρου του νομικού προσώπου για τους συμμετέχοντες εταίρους από τη διανομή κερδών όταν τηρούνται απλογραφικά βιβλία.

 

 • Το συνολικό καθαρό εισόδημα των ανωτέρω νομικών προσώπων όταν τηρούν διπλογραφικά βιβλία, φορολογείται με συντελεστή 26%. Σε περίπτωση διανομής κερδών από τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων. Όταν τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα προβαίνουν σε διανομή κερδών και στα έσοδά τους περιλαμβάνονται έσοδα από τη συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 ΚΦΕ (Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε κλπ) για τα οποία έχει παρακρατηθεί φόρος 10%, το νομικό πρόσωπο από το φόρο που υποχρεούται να αποδώσει αφαιρεί το μέρος του φόρου που έχει παρακρατηθεί και αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται. Η διάταξη αυτή εξαιρεί τα κέρδη που καταβάλλονται σε εταιρεία άλλου κράτους- μέλους της Ε.Ε της οποίας είναι θυγατρική η καταβάλλουσα τα κέρδη, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Ν. 2578/1998.
 • Η επιχειρηματική αμοιβή καταργείται.
 • Το φορολογητέο καθαρό εισόδημα Ο.Ε, Ε.Ε κλπ προκύπτει μετά από την αφαίρεση:
  • Των κερδών που απαλλάσσονται από το φόρο.
  • Των κερδών που φορολογούνται αυτοτελώς.
  • Των μερισμάτων από ημεδαπές Α.Ε και συνεταιρισμών.
  • Των κερδών από μερίδια ημεδαπής Ε.Π.Ε
  • Των κερδών από την συμμετοχή σε Ο.Ε, Ε.Ε κλπ (άρθρο 2 παρ4 ΚΦΕ).

Β. Φορολογία Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε

 • Το φορολογικό εισόδημα των νομικών προσώπων του άρθρου 101 παρ.1 (Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε κλπ) φορολογείται με συντελεστή 26%.
 • Στη διανομή μερισμάτων και κερδών από Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε κλπ σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενεργείται παρακράτηση φόρου 10%. Το ίδιο ισχύει και στην κεφαλαιοποίηση κερδών. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά.
 • Δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου 10% κατά τη διανομή μερισμάτων ή κερδών από Α.Ε και Ε.Π.Ε όταν τα κέρδη καταβάλλονται σε εταιρεία άλλου κράτους- μέλους της Ε.Ε, της οποίας η καταβάλλουσα τα κέρδη Α.Ε ή Ε.Π.Ε είναι θυγατρική και συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Ν. 2578/1998. Η απαλλαγή αυτή δεν εφαρμόζεται στις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες ( Ι.Κ.Ε).
 • Όταν Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε διανέμει κέρδη και στα έσοδά της περιλαμβάνονται έσοδα από τη συμμετοχή της στο κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε κλπ (άρθρο 101 παρ.1 ΚΦΕ) και Ο.Ε, Ε.Ε κλπ ( άρθρο 2 παρ.4) που τηρούν διπλογραφικά βιβλία για τα οποία έχει παρακρατηθεί φόρος 10%, από το φόρο που υποχρεούται να αποδώσει αφαιρείται το μέρος του φόρου που έχει παρακρατηθεί και αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται.
 • Μερίσματα από αλλοδαπή Α.Ε ή κέρδη από αλλοδαπή Ε.Π.Ε που εισπράττει φυσικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδος, ο συντελεστής παρακράτησης φόρου είναι 10%. Ο δικαιούχος του εισοδήματος αποδίδει ο ίδιος τον οφειλόμενο φόρο με την υποβολή σχετικής δήλωσης μέσα στον επόμενο μήνα από αυτόν, εντός του οποίου έγινε η καταβολή ή η πίστωση αυτού.
 • Μερίσματα ή κέρδη που εισπράττουν ημεδαπές μητρικές Α.Ε και Ε.Π.Ε από εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος- μέλος της Ε.Ε στις οποίες συμμετέχουν σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 2578 ( δηλαδή διατήρηση ποσοστού 10% για τουλάχιστον 2 συνεχή έτη) με τη δημιουργία αφορολόγητων αποθεματικών απαλλάσσονται από το φόρο.
 • Μερίσματα ή κέρδη που εισπράττει ημεδαπή μητρική εταιρεία από αλλοδαπή θυγατρική της με έδρα άλλο κράτος- μέλος της Ε.Ε και για τα οποία πληρούνται ή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Ν. 2578/1998, εκπίπτουν οι φόροι που παρακρατήθηκαν,   ως φόρος εισοδήματος νομικού προσώπου και του φόρου επί του μερίσματος ( άρθρο 109 παρ.4) και αναλογούν στα πιο πάνω διανεμόμενα μερίσματα.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Εισοδήματα από συμβάσεις ή πράξεις παραγώγων που αποκτούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα φορολογούνται με συντελεστή 20%.

 • Με την παρακράτηση του φόρου αυτού 20% εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των υπόχρεων, φυσικά πρόσωπα, Ο.Ε, Ε.Ε κλπ του άρθρου 2 ΚΦΕ και των υπόχρεων νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ( άρθρο 101 παρ.2).
 • Τα ανωτέρω εισοδήματα που αποκτούν νομικά πρόσωπα Α.Ε, Ε.Π.Ε κλπ ( άρθρο 101 παρ.1) φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις συμψηφιζομένου του φόρου 20% που παρακρατήθηκε.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ Δ.Σ ΚΛΠ

Ο συντελεστής παρακράτησης είναι 40% στις πιο κάτω περιπτώσεις:

 • Για αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Για τόκους ιδρυτικών τίτλων.
 • Για προνομιούχες μετοχές.
 • Για αμοιβές μελών Δ.Σ από διανομή κερδών.
 • Για ποσοστά κερδών που διανέμονται.
 • Για αμοιβές εκτός μισθού που διανέμεται στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό με οποιαδήποτε μορφή (bonus).
 • Για μισθούς στα μέλη Δ.Σ ή σε διαχειριστές ή σε εταιρείες για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές είναι ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο εκτός του ΙΚΑ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

 • Εάν δικαιούχος εισοδήματος από κινητές αξίες, εκτός μερισμάτων και τόκων από μετοχές και ιδρυτικούς τίτλους, που προέρχονται από τα διανεμόμενα κέρδη ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας, είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, ο παρακρατούμενος φόρος ορίζεται με συντελεστή 33% στο εισόδημα αυτό. Ο αλλοδαπός δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή ετήσιας φορολογικής δήλωσης για το πιο πάνω εισόδημα.
 • Εάν δικαιούχος εισοδήματος από κινητές αξίες, εκτός μερισμάτων, είναι αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, φορολογείται με συντελεστή 20%.
 • Γενικά προβλέπεται η έκπτωση του φόρου σύμφωνα με τις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ) για τα μερίσματα που εισπράττει φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ελλάδος από αλλοδαπή Α.Ε κλπ.

ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ( άρθρο 33 ΚΦΕ)

Επιβάλλεται φόρος στην υπεραξία μεταβίβασης ακινήτου με συντελεστή 20%, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Η υπεραξία προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης ακινήτου ή ιδανικού μεριδίου ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου ή ιδανικού μεριδίου αυτού.

 • Η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης του ακινήτου, η οποία υποβάλλεται σε φόρο, λαμβάνεται αποπληθωρισμένη με την εφαρμογή των ακόλουθων συντελεστών παλαιότητας:

 

Έτη διακράτησης Συντελεστής παλαιότητας
Από 1 έως 5 0,90
Πάνω από 5 έως 10 0,80
Πάνω από 10 έως 15 0,75
Πάνω από 15 έως 20 0,70
Πάνω από 20 έως 25 0,65
Πάνω από 25 0,60

 

 • Η κτήση του ακινήτου αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής, ως χρόνος απόκτησης για τον προσδιορισμό του φόρου θεωρείται ο χρόνος επαγωγής της κληρονομιάς ή ο χρόνος κατάρτισης του συμβολαίου δωρεάς ή γονικής παροχής.

Το άρθρο 33 του ΚΦΕ ρυθμίζει τον τρόπο υπολογισμού της τιμής κτήσης, της τιμής πώλησης και της διαφοράς αυτών.

Η φορολόγηση του κέρδους αυτού εφαρμόζεται σε ακίνητα ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου το οποίο αποκτήθηκε από οποιαδήποτε αιτία μετά την 1/1/2013 και στη συνέχεια μεταβιβάστηκε.

Στο φόρο αυτό δεν υπόκεινται:

 • Το κέρδος από εμπορική δραστηριότητα αγοραπωλησίας ακινήτων.
 • Το κέρδος από την πώληση ακινήτου νομικού προσώπου Ο.Ε, Ε.Ε που φορολογείται με το άρθρο 10 παρ.1, διότι φορολογούνται με τις αντίστοιχες κλίμακες φορολογίας εισοδήματος.
 • Το κέρδος μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδων (25000) ευρώ από ακίνητο το οποίο έχει διακρατηθεί τουλάχιστον για πέντε (5) έτη. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για φυσικά πρόσωπα που πραγματοποιούν πέραν της μιας (1) μεταβίβασης εντός των πέντε (5) ετών.

 

 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

 • Τα έξοδα μισθοδοσίας και αμοιβών προσωπικού αναγνωρίζονται για έκπτωση εφόσον η καταβολή ή η βεβαίωση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού γίνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης.
 • Οι φόροι που δεν εκπίπτουν, εφόσον έχουν αποτελέσει φορολογητέο έσοδο για επιχείρηση η οποία τους επαναχρέωσε σε άλλη επιχείρηση, εκπίπτοντας ως δαπάνη της επιχείρησης.
 • Η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του Ν. 4093/2012 εκπίπτει ισόποσα μέσα σε μια πενταετία με έναρξη ισχύος του Ν. 4093/2012.
 • Εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα τα ποσά που καταβάλλονται για τη χρησιμοποίηση του διαδικτύου.
 • Εκπίπτει η δαπάνη οργάνωσης, ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων για τους εργαζόμενους ή τους πελάτες επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται εκτός του νομού όπου έχουν την έδρα τους ή λειτουργούν υποκαταστήματά τους και μέχρι του ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συμμετέχοντα στην εκδήλωση.

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

 

Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη μέθοδο σταθερής απόσβεσης επί της αξίας κτήσης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Οι συντελεστές απόσβεσης ανά πάγιο περιουσιακό στοιχείο και κλάδο έχουν ως εξής:

 • Εδαφικές εκτάσεις 0%
 • Κτιριακές εγκαταστάσεις, γραφεία οικίες 4%
 • Βιομηχανοστάσια, αποθήκες, σταθμοί, μη κτιριακές εγκαταστάσεις 4%
 • Μηχανήματα 10%
 • Εξοπλισμός 10%
 • Εξοπλισμός Η/Υ και λογισμικό 20%
 • Άυλα στοιχεία και δικαιώματα 10%

 

 

Πάγια στοιχεία των οποίων η αξία κτήσης του καθενός είναι μέχρι 1500€ μπορούν να αποσβεσθούν εξ ολοκλήρου μέσα στη χρήση κατά την οποία αποκτήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία.

Οι νέες επιχειρήσεις για τις τρεις (3) πρώτες διαχειριστικές περιόδους μπορούν για όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία να μη διενεργούν αποσβέσεις.

Οι επιχειρήσεις που μέχρι την 31/12/2012 χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο φθίνουσας απόσβεσης και είχαν αποσβέσει πάνω από το 50% της αρχικής αξίας του παγίου υποχρεούνται να εφαρμόσουν από το 2013 τη μέθοδο σταθερής απόσβεσης.

Οι επιχειρήσεις που μέχρι την 31/12/2012 χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο φθίνουσας απόσβεσης και δεν έχουν αποσβέσει πάνω από το 50% της αρχικής αξίας του παγίου μπορούν να επιλέξουν τη διατήρηση της φθίνουσας μεθόδου απόσβεσης μέχρι τη χρήση που η απόσβεση θα υπερβεί το 50% της αξίας του παγίου, οπότε και αυτές θα εφαρμόζουν τη μέθοδο σταθερής απόσβεσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν τους ανωτέρω συντελεστές απόσβεσης πολλαπλασιαζόμενους επί δυο (2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΟΟΜΟΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  ( Άρθρο 39-Α΄-Β΄-Γ΄)

 

 • Συνδεδεμένες νοούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες μεταξύ τους υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής ή οικονομικής εξάρτησης ή ελέγχου. Ειδικότερα λόγω της συμμετοχής της μιας στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση της άλλης ή λόγω της συμμετοχής των ίδιων προσώπων στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση και των δυο επιχειρήσεων. Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν σε μια από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις τα ανωτέρω δικαιώματα ή τη δυνατότητα επιρροής.
 • Στις συμβάσεις δανείων που συνάπτονται μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων δεν εκπίπτονται οι δεδουλευμένοι τόκοι που προκύπτουν για το μέρος που το συνολικό ύψος των δανείων της δανειοδοτούμενης από τις δανειοδότριες εταιρείες υπερβαίνει κατά μέσο όρο και κατά διαχειριστική περίοδο το τριπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων της δανειοδοτούμενης εταιρείας. Το ίδιο ισχύει και για τους τόκους των ομολογιακών δανείων που καταβάλλονται σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Στο συνολικό ύψος δανείων από συνδεδεμένες επιχειρήσεις προστίθενται και τα ομολογιακά δάνεια που εκδίδονται προς αυτές, καθώς και τα δάνεια που έχουν ληφθεί από τρίτες επιχειρήσεις, για τα οποία έχει χορηγηθεί οποιαδήποτε μορφής εγγύηση από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
 • Υπάρχουν περιπτώσεις συνδεδεμένων επιχειρήσεων που εξαιρεί η ανωτέρω διάταξη (άρθρο 93 παρ.3).
 • Οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν φάκελο τεκμηρίωσης τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών τους στις πιο κάτω περιπτώσεις:
  1. Η αξία των ενδοομιλικών συναλλαγών υπερβαίνει ετησίως τις 100.000€ αθροιστικά με μια ή περισσότερες συνδεδεμένες επιχειρήσεις, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής χρήσης για το σύνολο των συνδεδεμένων επιχειρήσεων υπερβαίνει τα 5.000.000€.
  2. Η αξία των ενδοομιλικών συναλλαγών να υπερβαίνει ετησίως τις 200.000€ αθροιστικά με μια ή περισσότερες συνδεδεμένες επιχειρήσεις, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής χρήσης για το σύνολο των συνδεδεμένων επιχειρήσεων δεν υπερβαίνει τα 5.000.000€.

 

 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανάλογα και για συναλλαγές μεταξύ μόνιμης εγκατάστασης αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα, με το κεντρικό και τις συνδεδεμένες εταιρείες του κεντρικού της στην αλλοδαπή, καθώς και για συναλλαγές μεταξύ ημεδαπής επιχείρησης και μόνιμης εγκατάστασής της στην αλλοδαπή.

 

 • Ο φάκελος τεκμηρίωσης καταρτίζεται πριν την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού από νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του Ν. 3693/2008 και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού. Ολοκληρώνεται εντός πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία κλεισίματος της διαχειριστικής περιόδου. Υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ίδια προθεσμία συνοπτικός πίνακας πληροφοριών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Ο φάκελος τεκμηρίωσης τηρείται στην επιχείρηση και τίθεται στη διάθεση της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής στα πλαίσια ελέγχου εντός εύλογου χρόνου ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες. Ο φάκελος τεκμηρίωσης διατηρείται όσο διαρκεί ο εκάστοτε οριζόμενος χρόνος από τις φορολογικές διατάξεις, παραγραφής του δικαιώματος του ελληνικού δημοσίου για την επιβολή φόρου για κάθε διαχειριστική περίοδο.
 • Εκπρόθεσμη ή μη υποβολή του φακέλου τεκμηρίωσης ή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο σε ποσοστό 1‰ των δηλούμενων ακαθάριστων εσόδων της υπόχρεης σε υποβολή επιχείρησης. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1000€ και μεγαλύτερο των 10.000€.
 • Η μη υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών ή μη διάθεση του φακέλου τεκμηρίωσης στην αρμόδια ελεγκτική αρχή, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο σε ποσοστό 1% των δηλουμένων ακαθάριστων εσόδων της υπόχρεης σε υποβολή επιχείρησης. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 10.000€ και μεγαλύτερο των 100.000€.
 • Δίνεται η δυνατότητα στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις που προβαίνουν σε ενδοομιλικές τιμολογήσεις να υποβάλλουν στο Υπουργείο Οικονομικών αίτηση προέγκρισης της μεθοδολογίας για την τιμολόγηση συγκεκριμένων μελλοντικών συναλλαγών με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Δεν δύναται να αποτελέσουν αντικείμενο της προέγκρισης:
  • Ορισμένη τιμή συναλλαγής.
  • Ορισμένο ποσοστό του περιθωρίου μικτού ή καθαρού κέρδους από συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Η διάρκεια ισχύος της απόφασης προέγκρισης δεν δύναται να υπερβαίνει τα δυο (2) έτη.

 

 

 

ΤΕΛΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ

 

Επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος σε ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς, κοινοπραξίες, Α.Ε, Ε.Π.Ε, δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, υποκαταστήματα εταιρειών και φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα.

 

Γενικά οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον τηρούν βιβλία υποχρεούνται σε καταβολή τέλους επιτηδεύματος ως εξής:

 • Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους
  • Σε τουριστικούς τόπους
  • Σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους

Το τέλος επιτηδεύματος ορίζεται σε 800€ ετησίως.

 

 • Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους
 • Σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους

 

Το τέλος επιτηδεύματος ορίζεται σε 1000€ ετησίως.

 

 • Για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες το τέλος επιτηδεύματος ορίζεται σε 650€ ετησίως.
 • Για κάθε υποκατάστημα το τέλος επιτηδεύματος ορίζεται σε 600€ ετησίως.
 • Για τα φυσικά πρόσωπα
 • Που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι τρία (3) φυσικά ή και νομικά πρόσωπα ή
 • Το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από ένα (1) φυσικό ή νομικό πρόσωπο το τέλος επιτηδεύματος ορίζεται ως εξής:

 

 • Σε πόλεις μέχρι 200.000 κατοίκους
 • Σε τουριστικούς τόπους

Το τέλος επιτηδεύματος ορίζεται σε 400€ ετησίως.

 • Σε πόλεις άνω των 200.000 κατοίκων

Το τέλος επιτηδεύματος ορίζεται σε 500€ ετησίως.

 

 • Για κάθε υποκατάστημα το τέλος επιτηδεύματος ορίζεται σε 300€ ετησίως.

 

 

Εξαιρούνται από το τέλος επιτηδεύματος:

 • Οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος
 • Που δραστηριοποιούνται σε χωριά μέχρι 500 κατοίκους.
 • Που δραστηριοποιούνται σε νησιά κάτω των 3100 κατοίκων.

 

 • Οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος , εφόσον έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών.
 • Οι ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία (3) έτη από το έτος συνταξιοδότησής του, που είναι το 65 έτος της ηλικίας, αυτό δεν ισχύει για τον ασκούντα ελευθέριο επάγγελμα.

 

Οι ανωτέρω εξαιρέσεις δεν ισχύουν εάν η δραστηριότητα ασκείται σε          χαρακτηρισμένους από το νόμο τουριστικούς τόπους.

 

 • Σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας μέσα στη χρήση το τέλος επιτηδεύματος περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας της επιχείρησης ή της άσκησης του επαγγέλματος. Χρονικό διάστημα άνω των δεκαπέντε (15) ημερών λογίζεται ως μήνας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This