ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3842/2010

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3842/2010

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3842/ 2010 (ΦΕΚ 58Α)

Κλίμακα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

Κλιμάκιο Εισοδήματος (ευρώ) Φορολογικός Συντελεστής % Φόρος Κλιμακίου (ευρώ) Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ) Σύνολο Φόρου (ευρώ)
12.000 0 0 12.000 0
4.000 18 720 16.000 720
6.000 24 1.440 22.000 2.160
4.000 26 1.040 26.000 3.200
6.000 32 1.920 32.000 5.120
8.000 36 2.880 40.000 8.000
20.000 38 7.600 60.000 15.600
40.000 40 16.000 100.000 31.600
Υπερβάλλον 45

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΆΡΘΡΟ 1 παρ.1) 3842/2010

Το αφορολόγητο ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ,

Ισχύει εφόσον ο φορολογούμενος προσκομίσει αποδείξεις ο ίδιος, η σύζυγός του και τα τέκνα που τους βαρύνουν.

Το ελάχιστο ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκομισθούν με βάση το δηλούμενο και φορολογούμενο εισόδημα ανά κλίμακα έχει ως εξής:

α.) Για ατομικό εισόδημα μέχρι έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ δεν απαιτούνται αποδείξεις δαπανών.

β) Για ατομικό εισόδημα μέχρι δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) αυτού

γ) Για ατομικό εισόδημα πάνω από δώδεκα χιλιάδες (12.οοο) ευρώ για το τμήμα αυτού μέχρι δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) και για το τμήμα αυτού πάνω από τα δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) αυτού.

Αν το ποσό των αποδείξεων δαπανών του φορολογούμενου είναι μικρότερο αυτού που αντιστοιχεί στα εισοδήματα του, η διαφορά φορολογείται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).

Αν το ποσό των αποδείξεων δαπανών του φορολογούμενου είναι μεγαλύτερο αυτού που αντιστοιχεί στα εισοδήματά του, παρέχεται έκπτωση του φόρου εισοδήματος δέκα τοις εκατό (10%) επί της διαφοράς των δαπανών.

Το ανώτερο όριο προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπανών

 • • Για τον υπόχρεο είναι δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ
 • • Για τους συζύγους είναι τριάντα (30.000) ευρώ

Οι δαπάνες αθροίζονται και για τους δύο συζύγους και επιμερίζονται μεταξύ των δύο συζύγων ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο εισόδημά τους αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το ποσό των αποδείξεων που απαιτείται για την κάλυψη του αφορολόγητου ποσού.

Στις πιο πάνω δαπάνες δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού και τηλεπικοινωνιών γενικά, καθώς και οι δαπάνες εισιτηρίων κάθε είδους μεταφορικών μέσων. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. ( Άρθρο 17 ΚΦΕ) όπως

 • - Η αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτου, πλοίων, σκαφών, αεροσκαφών κ.λ.π.
 • - Κινητά πράγματα μεγάλης αξίας άνω των 10.000 ευρώ.
 • - Δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες άνω των 300 ευρώ.

Δαπάνες που αναφέρονται (άρθρο 23 του ΚΦΕ) στις:

 • - Δαπάνες ακινήτων (συντήρηση, τέλη κ.λ.π)
 • - Δαπάνη αποζημίωσης στον μισθωτή από τον εκμισθωτή.

ΑΥΞΗΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΝΗΣΙΑ (ΑΡΘΡΟ 1 παρ. 8) Ν.3842/2010

Αυξάνεται κατά 50% το αφορολόγητο ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας του φόρου εισοδήματος δηλαδή στο ποσό των 18.000 ευρώ για νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων χωρίς να απαιτείται η κάλυψη αυτής της προσαύξησης με αποδείξεις δαπανών. Ισχύς από 1-1-2010.

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΤΕΚΝΩΝ (Άρθρο 1 παρ.2 Ν.3842/2010)

Το αφορολόγητο ποσό εισοδήματος του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας που είναι δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ

 • • Αυξάνεται κατά χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει δηλαδή σε αφορολόγητο ποσό δέκα τρεις χιλιάδες πεντακόσια (13.500) ευρώ.
 • • Αυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν δηλαδή σε αφορολόγητο ποσό δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
 • • Αυξάνεται κατά έντεκα χιλιάδες πεντακόσιες (11.500) ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν δηλαδή σε αφορολόγητο ποσό είκοσι τρεις χιλιάδες πεντακόσια (23.500) ευρώ.
 • • Αυξάνεται επί πλέον κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε τέκνο πάνω από τα τρία, δηλαδή,
 • − Για το 4ο τέκνο αυξάνεται σε 13.500 ευρώ, δηλαδή σε αφορολόγητο ποσό είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσια (25.500) ευρώ.
 • − Για το 5ο τέκνο αυξάνεται σε 15.500 ευρώ, δηλαδή σε αφορολόγητο ποσό είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσια (27.500) ευρώ. Ισχύει από 1-1-2010.
 • • Για μισθωτούς σε παραμεθόριες περιοχές η μείωση του φόρου λόγω των τέκνων .

Η μείωση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ και ισχύει για το οικονομικό έτος 2011.

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ Ν.3842/2010

 • • Μειώνεται ο φόρος της συζύγου λόγω προστατευόμενων μελών, τέκνων από προηγούμενο γάμο, τα χωρίς γάμο τέκνα της, τους γονείς της, τους ανήλικους ορφανούς από πατέρα και μητέρα συγγενείς της μέχρι το δεύτερο βαθμό. (άρθρο 1 παρ. 5α). Ισχύει από 1-1-2010.
 • • Αφαιρούνται από το εισόδημα της συζύγου οι δαπάνες που αφορούν την ίδια καθώς και οι δαπάνες που αφορούν τα τέκνα της, τους γονείς της, τους ανήλικους ορφανούς από πατέρα και μητέρα συγγενείς της μέχρι το δεύτερο βαθμό (Άρθρο 2 παρ.3). Ισχύει από 1-1-2010.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ  Ή ΜΕΙΏΝΟΥΝ ΤΟ ΦΟΡΟ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ   Ν.3742/2010

 • Ασφάλιστρα (Άρθρο 1 παρ.3)

Μειώνουν το φόρο εισοδήματος με το 20% της δαπάνης η οποία δεν μπορεί να υπερβεί

 • − Για τον άγαμο τα χίλια διακόσια (1.200) ευρώ και
 • − Για την οικογένεια τις δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400) ευρώ. Ισχύει από 1-1-2010.
 • Δωρεές (Άρθρο 1 παρ.43)

Μειώνουν το εισόδημα με το 20% της δαπάνης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού εισοδήματος που φορολογείται. Ισχύει από 1-1-2010.

 • Αμοιβές δικηγόρων (Άρθρο 1 παρ.4η)

Μειώνουν το εισόδημα με το 20% της δαπάνης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του εισοδήματος.

Εξαιρείται η αμοιβή παράστασης στην σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων. Ισχύει από 23-4-2010.

 • • Ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτου.

Μειώνουν το εισόδημα με το 10% της δαπάνης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.

Ισχύει από 23-4-2010.

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΑΡΘΡΟ 3) Ν.3842/2010

Προσδιορίζεται με βάση τη συνολική ετήσια δαπάνη του φορολογούμενου, της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν και τους βαρύνουν, από τις πιο κάτω περιπτώσεις:

α) Τα τετραγωνικά μέτρα ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρηθείσας κύριας κατοικίας.

 • − Για τα ογδόντα (80) πρώτα τετραγωνικά μέτρα κυρίων χώρων ορίζεται δαπάνη τριάντα (30) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
 • − Για τα επόμενα από ογδόντα ένα (81) μέχρι και εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά μέτρα κυρίων χώρων ορίζεται δαπάνη πενήντα (50) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
 • − Για τα επόμενα από τα εκατόν είκοσι ένα (121) μέχρι και τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα κυρίων χώρων ορίζεται δαπάνη εκατόν πενήντα (150) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
 • − Για τα πλέον των τριακοσίων (300) τετραγωνικών μέτρων, κυρίων χώρων, ορίζεται δπάνη τριακοσίων (300) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
 • − Για τους βοηθητικούς χώρους της κύριας κατοικίας ορίζεται δαπάνη τριάντα (30) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
 • − Τα πιο πάνω ποσά της δαπάνης προσαυξάνονται:
 • • Σαράντα τοις εκατό (40%) εάν οι κατοικίες βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
 • • Εβδομήντα τοις εκατό (70%) εάν οι κατοικίες βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό μέτρο.
 • Για μονοκατοικίες όλα τα πιο πάνω ποσά της δαπάνης προσαυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%).

β) τα τετραγωνικά μέτρα των κύριων και βοηθητικών χώρων μιας ή περισσότερων ιδιοκατοικούμενων ή μισθούμενων δευτερεουσών κατοικιών ορίζεται δαπάνη στο μισό (1/2) της δαπάνης που προκύπτει σύμφωνα με τους ανωτέρω υπολογισμούς της περίπτωσης α’.

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Επιφάνεια κύριας κατοικίας σε τετραγωνικά μέτρα

Εκτός μονοκατοικιών

Ποσά σε €
60 3.600
80 4.800
100 6.400
120 8.000
150 10.400
200 14.400
300 29.400
400 49.400

γ) επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης.

 • − Για αυτοκίνητα μέχρι χίλια διακόσια (1.200) κυβικά εκατοστά ορίζεται αντικειμενική δαπάνη τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
 • − Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των χιλίων διακοσίων (1.200) κυβικών εκατοστών και μέχρι τα δύο χιλιάδες (2.000) κυβικά εκατοστά προστίθενται τριακόσια (300) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά.
 • − Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των δύο χιλιάδων (2.000) κυβικών εκατοστών και μέχρι τα τρεις χιλιάδες (3.000) κυβικά εκατοστά προστίθενται πεντακόσια (500) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά.
 • − Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των τριών χιλιάδων (3.000) κυβικών εκατοστών προστίθενται επτακόσια (700) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά.

              ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ σε κυβικά εκατοστά Ποσά σε €
1.000 3.000
1.200 3.000
1.400 3.400
1.600 3.800
1.800 4.200
2.000 4.600
2.500 6.100
3.000 7.600
4.000 10.600
 • − Ανάλογα με την παλαιότητα η οποία υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα, η δαπάνη από κάθε αυτοκίνητο μειώνεται ως εξής:
 • • Για πάνω από πέντε (5) και μέχρι δέκα (10) έτη τριάντα τοις εκατό (30%)
 • • Για πάνω από δέκα (10) έτη πενήντα τοις εκατό (50%).

Δεν υπολογίζεται αντικειμενική δαπάνη για Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας και για αυτά τα οποία είναι ειδικά διασκευασμένα για ανάπηρους οι οποίοι παρουσιάζουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%).

Για εταιρείες οι οποίες έχουν στην κυριότητά τους ή στην κατοχή τους ΙΧΕ αυτοκίνητα η αντικειμενική δαπάνη λογίζεται ως εξής:

 • − Στις ομόρρυθμες εταιρίες στα μέλη της κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία.
 • − Στις ετερόρρυθμες εταιρίες, μόνο στα ομόρρυθμα μέλη κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία.
 • − Για τις αστικές εταιρίες, κοινωνίες, κοινοπραξίες, στους εταίρους ή κοινωνούς ή μέλη της κοινοπραξίας φυσικά πρόσωπα κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στις εταιρίες.
 • − Στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), λογίζεται στα φυσικά πρόσωπα, μέλη της εταιρείας, όταν ο διαχειριστλης της δεν είναι φυσικό πρόσωπο κατά το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία, διαφορετικά στους διαχειριστές της ΕΠΕ που είναι και εταίροι κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία.
 • − Στις ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε.) η αντικειμενική δαπάνη επιμερίζεται ισομερώς μεταξύ των διευθυνόντων και εντεταλμένων συμβούλων, διοικητών ανωνύμων εταιριών και προέδρων των διοικητικών συμβουλίων τους.
 • − Όταν οι εταίροι των ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων ή περιορισμένης ευθύνης ή αστικών εταιριών, κοινωνιών, κοινοπραξιών είναι νομικά πρόσωπα ή αντικειμενική δαπάνη των Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων που έχουν στην κυριότητά τους ή στην κατοχή τους λογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη των φυσικών προσώπων που μετέχουν σε αυτά τα νομικά πρόσωπα.
 • − Για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλά υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα, η αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα ιδιοκτησία ή κατοχής αυτών, βαρύνουν το πρόσωπο που τους εκπροσωπεί στην Ελλάδα.

Η αντικειμενική δαπάνη των Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων που βαρύνει καθένα από τα φυσικά πρόσωπα και για κάθε εταιρία δεν μπορεί να είναι ανώτερη από τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από ένα αυτοκίνητο της εταιρείας.

 • − Εάν ο φορολογούμενος, η σύζυγός του και τα προστατευόμενα μέλη είναι κύριοι ή κάτοχοι και άλλων Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων λαμβάνεται υπόψη η συνολική αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από τα αυτοκίνητα αυτά.
 • − Εάν κύριος ή κάτοχος Ι.Χ.Ε αυτοκινήτου είναι ανήλικο τέκνο η αντικειμενική δαπάνη λογίζεται στον γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα.
 • − Εάν αποκτηθεί ή μεταβιβασθεί Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο κατά την διάρκεια του έτους η αντικειμενική δαπάνη περιορίζεται σε τόσα δωδέκατα όσοι και οι μήνες κυριότητας ή κατοχής του αυτοκινήτου. Διάστημα μεγαλύτερο των δέκα πέντε ημερών (15) λογίζεται ως ολόκληρος μήνας. Τα ίδια εφαρμόζονται σε περίπτωση ακινησίας ή ολοκληρωτικής καταστροφής του αυτοκινήτου από οποιαδήποτε αιτία.
 • − Σε περίπτωση συγκυριότητας του Ι.Χ.Ε  αυτοκινήτου, η αντικειμενική δαπάνη επιμερίζεται μεταξύ των συγκυρίων κατά το λόγο των ιδανικών μεριδίων του καθενός.
 • − Σε περίπτωση εικονικής μεταβίβασης ή απόκτησης Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου μεταξύ συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού η αντικειμενική δαπάνη λογίζεται στο σύνολό της για καθένα από τους συμβαλλόμενους.
 • − Για τους εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων και για τις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων λογίζεται από το αυτοκίνητο που δίνει τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη.
 • − Στις περιπτώσεις ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης επιβατικών αυτοκινήτων η αντικειμενική δαπάνη βαρύνει τον μισθωτή αυτών.
 • − Η αντικειμενική δαπάνη εφαρμόζεται και στους κατόχους αυτοκινήτων μικτής χρήσης και των αυτοκινήτων τύπου JEEP.

δ) Ιδιωτικά σχολεία

Αντικειμενική δαπάνη αποτελούν τα ποσά που καταβάλλονται σε ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, και τα οποία προκύπτουν από τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Εξαιρείται η δαπάνη που καταβάλλεται στα εσπερινά γυμνάσια, λύκεια και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες.

ε) Οικιακοί  βοηθοί, οδηγοί αυτοκινήτων, δασκάλων κ.λ.π.

Αντικειμενική δαπάνη αποτελούν τα ποσά που καταβάλλονται σε οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό με βάση το κατώτερο όριο αμοιβών που ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις των ανωτέρω εργαζόμενων.

Εξαιρείται η δαπάνη που καταβάλλεται σε έναν μόνο οικιακό βοηθό όταν ο φορολογούμενος ή πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή είναι ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65) ετών και απασχολεί έναν νοσοκόμο.

στ) Σκάφη αναψυχής

Η αντικειμενική δαπάνη με βάση τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής του φορολογούμενου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν ορίζεται ως εξής:

 • Για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι πέντε (5) μέτρα ορίζεται το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ενώ για τα πάνω από πέντε (5) μέτρα ορίζεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ.
 • Για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρο ενδιαίτησης, ολικού μήκους μέχρι και επτά (7) μέτρα ορίζεται το ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ.
 • − Για τα πάνω από επτά (7) μέτρα και μέχρι τα δέκα (10) μέτρα προστίθενται δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε επί πλέον μέτρο μήκους.
 • − Για τα πάνω από δέκα (10) και μέχρι δώδεκα (12) μέτρα προστίθενται πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε επιπλέον μέτρο μήκους.
 • − Για τα πάνω από δώδεκα (12) και μέχρι δέκα πέντε (15) μέτρα προστίθεται δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε επιπλέον μέτρο μήκους.
 • − Για πάνω από δέκα πέντε (15) και μέχρι δεκαοκτώ (18) μέτρα προστίθενται δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για κάθε επιπλέον μέτρο μήκους.
 • − Για πάνω από δέκα οκτώ (18) και μέχρι είκοσι δύο (22) μέτρα προστίθενται είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ για κάθε επιπλέον μέτρο μήκους
 • − Για πάνω από είκοσι δύο (22) μέτρα προστίθενται τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ευρώ για κάθε επιπλέον μέτρο μήκους.
 • Για τα ιστιοφόρα, τα ποσά της αντικειμενικής δαπάνης μειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%).
 • Για πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων τρεχαντήρι, βαρκαλάς, πέραμα, τσερνίκι και λίμπερτυ που προσέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση, τα ποσά της αντικειμενικής δαπάνης μειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%).
 • − Ανάλογα με την παλαιότητα η οποία υπολογίζεται από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά, η δαπάνη κάθε σκάφους μειώνεται ως εξής:
 • • Για πάνω από πέντε (5) και μέχρι δέκα (10) έτη δέκα πέντε τοις εκατό (15%)
 • • Για πάνω από δέκα (10) έτη τριάντα τοις εκατό (30%)
 • − Για σκάφη με μόνιμο πλήρωμα ναυτολογημένο για ολόκληρο ή μέρος του έτους στις ανωτέρω αντικειμενικές δαπάνες προστίθεται και η αμοιβή του πληρώματος.
 • − Τα σκάφη επαγγελματικής χρήσης εξαιρούνται από τον λογισμό αντικειμενικής δαπάνης.

ζ) Αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα

Η αντικειμενική δαπάνη για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα κυριότητας ή κατοχής του φορολογούμενου, της συζύγου του ή των προσώπων που συνοικούν μαζί τους και τον βαρύνουν ορίζεται ως εξής:

 • - Για ανεμόπτερα στο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ.
 • - Για αεροσκάφη με κινητήρα κοινό και ελικόπτερα στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000) ευρώ για τους εκατόν πενήντα (150) πρώτους ίππους ισχύος του κινητήρα τους, που προσαυξάνεται με το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε ίππο πάνω από τους εκατόν πενήντα (150) ίππους.
 • - Για αεροσκάφη, αεριοπροωθούμενα (JET) στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ για κάθε λίμπρα ώθησης.
 • - Δεν μειώνεται η αντικειμενική δαπάνη λόγω ακινησίας και παλαιότητας.

η) Δεξαμενή κολύμβησης (πισίνα)

Η αντικειμενική δαπάνη εξωτερικής δεξαμενής κολύμβησης για τον κύριο ή κάτοχο αυτής ορίζεται ως εξής:

 • − Για τα μέχρι εξήντα (60) τετραγωνικά μέτρα, διακόσια (200) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
 • − Για τα άνω των εξήντα (60) τετραγωνικά μέτρα, διακόσια (200) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

Η αντικειμενική δαπάνη εσωτερικής δεξαμενής κολύμβησης τα ανωτέρω ποσά διπλασιάζονται.

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΠΙΣΙΝΑΣ

Πισίνες σε τετραγωνικά μέτρα Ποσά για εξωτερικές πισίνες σε € Ποσά για εσωτερικές πισίνες σε €
50 3.000 6.000
60 3.600 7.200
100 7.600 15.200

θ) Ελάχιστο ποσό αντικειμενικής δαπάνης 

Η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη για τον φορολογούμενο ορίζεται:

 • − Για τον άγαμο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ και,
 • − Για τους συζύγους σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ που υποβάλλουν κοινή δήλωση.

2.  Αμφισβήτηση αντικειμενικής δαπάνης

Το ετήσιο συνολικό ποσό της αντικειμενικής δαπάνης μπορεί να αμφισβητηθεί από τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό αποδεικνύεται με βάση τα πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία τα οποία είναι τα εξής:

 • − Στρατιωτική θητεία στις ένοπλες δυνάμεις
 • − Φυλακισμένος
 • − Νοσηλεία σε νοσοκομείο ή κλινική
 • − Άνεργος με δικαίωμα βοηθήματος ανεργίας
 • − Συγκατοίκηση με συγγενείς πρώτου βαθμού
 • − Ορφανοί ανήλικοι με κυριότητα Ι.Χ.Ε αυτοκινήτου από κληρονομιά των γονέων
 • − Λόγοι ανωτέρας βίας που συνηγορούν στην πραγματοποίηση μικρότερης δαπάνης από την αντικειμενική.

Ο φορολογούμενος για την απόδειξη των ισχυρισμών του οφείλει μαζί με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης να επισυνάψει και τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Η διαφορά μεταξύ της αντικειμενικής δαπάνης από την πραγματική δαπάνη, στις περιπτώσεις της στρατιωτικής θητείας και της συγκατοίκησης, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής αντικειμενικής δαπάνης του γονέα ή του τέκνου.

Η διαφορά της αντικειμενικής δαπάνης όταν είναι μεγαλύτερη της πραγματικής καταλογίζεται στον γονιό που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα.

3. Τεκμήριο για κινητά πράγματα μεγάλης αξίας.

Αποτελεί τεκμήριο η απόκτηση κινητού πράγματος μεγάλης αξίας.

Κινητά πράγματα μεγάλης αξίας θεωρούνται αυτά των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και άνω έκαστο.

4. Τεκμήριο απόκτησης κατοικίας

Αποτελεί τεκμήριο η απόκτηση γενικά κατοικίας. Αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας ανεξάρτητα από την επιφάνεια αυτής καθώς και της δαπάνης που καταβάλλεται για την ανέγερση οικοδομής σε επιχείρηση ανέγερσης οικοδομών.

5. Πληρωμή δανείων

Αποτελεί τεκμήριο η πληρωμή δανείων ή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων για αγορά κατοικίας, για την αγορά εξοπλισμού γεωργικής επιχείρησης και για την αγορά οικοπέδου από επιτηδευματία ατομικής επιχείρησης που ασχολείται επαγγελματικά με την ανέγερση οικοδομών.

6. Χορήγηση δανείων

Αποτελεί τεκμήριο η χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε. Περιλαμβάνεται η χορήγηση  δανείων προς εταιρείες ή κοινοπραξίες ή κοινωνίες από τα μέλη ή τους μετόχους των.

Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών (Άρθρο 18 Κ.Φ.Ε.)

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη και η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν λαμβάνεται υπόψη στις πιο κάτω περιπτώσεις:

α) το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ανάπηρου το οποίο απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας.

β) για αλλοδαπό προσωπικό που δεν διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και

για ημεδαπό προσωπικό που διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό με βάση το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και την κατοικία.

γ) Για επιχειρήσεις μεταπώλησης αυτοκινήτων εφόσον η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας των υπό μεταβίβαση αυτοκινήτων έχουν παραμείνει στη ΔOY μέχρι την ημερομηνία μεταπώλησής τους.

δ) Τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής μόνιμων κατοίκων εξωτερικού.

ε) Η αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν εμπορική ή γεωργική δραστηριότητα ή ελευθέριο επάγγελμα.

στ) Η αγορά ειδικά διασκευασμένων Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων ύστερα από άδεια για πρόσωπα με κινητική αναπηρία άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%).

ζ) Οι ετήσιες συνολικές αντικειμενικές δαπάνες για συνταξιούχους οι οποίοι έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους εφαρμόζονται μειωμένες κατά τριάντα τοις εκατό (30%).

Ανάλωση κεφαλαίου (Άρθρο 19 παρ. 23)

Ο φορολογούμενος μπορεί να επικαλεσθεί ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών το  οποίο αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί η νόμιμα έχει απαλλαγεί από το φόρο.

Το κεφάλαιο αυτό προκύπτει από τα εισοδήματα ( κέρδη-ζημίες) και από τα χρηματικά ποσά που αποδεδειγμένα έχουν εισπραχθεί, μείον οι δαπάνες που δηλώνονται καθώς οι αποδεδειγμένες δαπάνες διαβίωσης, οι οποίες σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι ποσό κατώτερο των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για τον άγαμο και πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για τους συζύγους.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ( Άρθρο 4 παρ.2) Ν.3842/2010

 • • Ο φόρος στις αμοιβές των αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού υπολογίζεται με συντελεστή έξι τοις εκατό (6%).
 • • Ο φόρος στις αμοιβές του κατώτερου πληρώματος του εμπορικού ναυτικού υπολογίζεται με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%).

Τα ανωτέρω ισχύουν από το έτος 2010 και στα επόμενα.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ Η ΑΜΟΙΒΕΣ (Άρθρο 4 παρ.3β) Ν.3842/2010

 • • Αποδοχές και συντάξεις που καταβάλλονται σε μισθωτούς ή συνταξιούχους με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, ο φορολογούμενος μπορεί να επιλέξει:
 • − Ως χρόνο απόκτησης αυτών τον χρόνο στον οποίο εισπράττονται από τους δικαιούχους μειώνοντας τα ποσά για τη φορολόγησή τους κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).
 • − Ως χρόνο απόκτησης αυτών, το χρόνο που αναφέρονται υποβάλλοντας τροποποιητικές δηλώσεις.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ (Άρθρο 4 παρ.5) Ν.3842/2010

 • • Το επίδομα ανεργίας που καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ σε ανέργους απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος, εφόσον το σύνολο των λοιπών εισοδημάτων του δικαιούχου που φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες(30.000) ευρώ ετησίως.

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Άρθρο 5 παρ.1) Ν.3842/2010

Ο συντελεστής φορολογίας εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων σε οικοδομές που ανήκουν σε ιδιόκτητες διηρημένων ιδιοκτησιών ορίζεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ(Άρθρο 5 παρ.2α) Ν.3842/2010

 • • Εάν μεταβιβασθεί ατομική επιχείρηση ή μερίδιο ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας από γονιό προς τα τέκνα του ή από σύζυγο σε σύζυγο λόγω συνταξιοδότησης του μεταβιβάζοντος δεν υπόκειται σε φόρο υπεραξίας.
 • • Όμως στην περίπτωση της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας που διαθέτει ακίνητο,        η αντικειμενική αξία του ακινήτου κατά το χρόνο της αποτίμησης της επιχείρησης, φορολογείται με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσοστού του μεριδίου του μεταβιβάζοντος.
 • • Εάν μεταβιβασθεί ατομική επιχείρηση ή μερίδιο προσωπικής εταιρίας προς δικαιούχο με βαθμό συγγένειας της Α’ κατηγορίας, η υπεραξία φορολογείται με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%).

Στην Α’ κατηγορία υπάγονται:

 • - Ο ή η σύζυγος του κληρονομουμένου
 • - Οι κατιόντες πρώτου βαθμού δηλαδή,  τα τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, τέκνα αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστικά έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικά έναντι και των δύο γονέων
 • - Οι κατιόντες εξ αίματος δευτέρου βαθμού (εγγονοί)
 • - Οι ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού (γονείς).
 • • Εάν μεταβιβασθεί ατομική επιχείρηση ή μερίδιο προσωπικής εταιρίας από δικαιούχο με βαθμό συγγένειας της Β’ κατηγορίας, η υπεραξία φορολογείται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).

Στην Β’ κατηγορία υπάγονται:

 • - Οι κατιόντες τρίτου και επόμενων βαθμών (δισέγγονοι )
 • - Οι ανιόντες δευτέρου και επόμενων βαθμών (παππούδες , γιαγιάδες)
 • - Εκούσια ή δικαστικά αναγνωρισθέντα τέκνα έναντι των ανιόντων του πατέρα που τα αναγνώρισε
 • - Κατιόντες του αναγνωρισθέντος έναντι του αναγνωρίσαντος και των ανιόντων αυτού
 • - Οι αδελφοί, αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς
 • - Οι συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου (ανηψιοί)
 • - Οι πατριοί και οι μητριές
 • - Τα τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου
 • - Τα τέκνα εξ αγχιστείας, γαμπροί και νύφες
 • - Οι ανιόντες εξ αγχιστείας, πεθεροί και πεθερές
 • • Η μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο Αθηνών οι οποίες μεταβιβάζονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, η πραγματική αξία πώλησης αυτών φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%). (ΠΟΛ 1077/31-5-2010)

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ  Ν.3842/2010

 • • Ο συντελεστής παρακράτησης φόρου επί των ποσών που καταβάλλονται για χρήση δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων ή σημάτων κ.λπ σε αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοικοι μη συμβατικών χωρών ορίζεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). (Άρθρο 5 παρ.4.)
 • • Ο συντελεστής παρακράτησης φόρου επί των ποσών που καταβάλλονται για μελέτες, σχέδια κ.λ.π σε αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοικοι μη συμβατικών χωρών ορίζεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) (Άρθρο 5 παρ.5)
 • • Ο συντελεστής παρακράτησης φόρου επί των ποσών που καταβάλλονται γι αμοιβές σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις από τους ΟΤΑ κ.λ.π σε ξένα συγκροτήματα ορίζεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΡΚΩΤΩΝ -ΕΛΕΓΚΤΩΝ (Άρθρο 17 παρ. 5) Ν.3842/2010

 • • Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρίες και εταιρίες περιορισμένης ευθύνης υποχρεούνται στην έκδοση ενός ετήσιου πιστοποιητικού.
 • • Το πιστοποιητικό αυτό αφορά έλεγχο σε φορολογικά αντικείμενα και είναι ανεξάρτητο από το αντίστοιχο της οικονομικής διαχείρισης.
 • • Το αντικείμενο του φορολογικού ελέγχου καθορίζεται κάθε έτος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).
 • ⎯ Το πιστοποιητικό αυτό περιέχει παρατηρήσεις και διαπιστώσεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας.
 • ⎯ Κοινοποιείται στην Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την έκδοσή του.
 • ⎯ Ο νόμιμος ελεγκτής ή το Ελεγκτικό γραφείο διώκονται και τιμωρούνται για κάθε παράλειψη των υποχρεώσεών τους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΗ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ (Άρθρο 17 παρ. 7,8,9)  Ν.3842/2010

Ο λογιστής φοροτεχνικός πρέπει να διαθέτει ειδική άδεια ασκήσεως του επαγγέλματός του.

Υποχρεούται στην απόκτηση πιστοποιητικού από το οικονομικό επιμελητήριο της Ελλάδος.

Ο λογιστής φοροτεχνικός υποχρεούται και είναι υπεύθυνος.

 • ⎯ Στην απόκτηση ψηφιακής υπογραφής.
 • ⎯ Είναι υπεύθυνος για την ορθή μεταφορά των οικονομικών δεδομένων από τα στοιχεία στα λογιστικά βιβλία.
 • ⎯ Για την ακρίβεια των οικονομικών δεδομένων δηλώσεων και την συμφωνία τους με τα αντίστοιχα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία.
 • ⎯ Για την ορθή φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται τις οποίες παραθέτει αναλυτικά σε κατάσταση που συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος . Το περιεχόμενο της κατάστασης αυτής ελέγχεται για την ακρίβειά της από φορολογικό ελεγκτή.
 • ⎯ Υπογράφει τις δηλώσεις, τα συνυποβαλλόμενα έντυπα ή καταστάσεις και αναγράφει υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνση κατοικίας του ή την έδρα του επαγγέλματός του, τον ΑΦΜ, την αρμόδια ΔOY Φορολογίας του, τον αριθμό μητρώου της άδειας άσκησης του επαγγέλματός του και την κατηγορία της άδειάς του.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 27) Ν.3842/2010

 • • Από το έτος 2010 και για κάθε επόμενο επιβάλλεται φόρος στην ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα και ανήκει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους ανεξάρτητα από τις μεταβολές που επέρχονται κατά τη διάρκεια του έτους.
 • • Στην έννοια του όρου ακίνητη περιουσία για την εφαρμογή του νόμου αυτού περιλαμβάνονται:

α) Το δικαίωμα της πλήρους και της ψιλής κυριότητας της επικαρπίας και της οίκησης επί ακινήτων.

β) Το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης θέσεων στάθμευσης, βοηθητικών χώρων και κολυμβητικών δεξαμενών που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα υπογείου, πυλωτής, δώματος ή ακάλυπτου χώρου οικοδομής, των πιο πάνω ακινήτων.

Υπόχρεοι στο φόρο ακίνητης περιουσίας(ΑΡΘΡΟ 28) Ν.3842/2010

 • • Όσοι έχουν αποκτήσει ακίνητο με αγορά ή με οποιαδήποτε άλλη αιτία, ανεξάρτητα από τη μεταγραφή του τίτλου κτήσης τους ήτοι:
 • ⎯ Ο αποκτών το ακίνητο από την ημερομηνία σύνταξης του οριστικού συμβολαίου κτήσης.
 • ⎯ Ο κύριος του ακινήτου από την ημερομηνία τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης.
 • ⎯ Ο υπερθεματιστής από την ημερομηνία σύνταξης της κατακυρωτικής έκθεσης σε περιπτώσεις πλειστηριασμού.
 • ⎯ Οι κληρονόμοι ακίνητης περιουσίας
 • ⎯ Όσοι έχουν αποκτήσει ακίνητο με οριστικό συμβόλαιο δωρεάς αιτία θανάτου.
 • ⎯ Ο αγοραστής ακινήτου με προσύμφωνο με εξαίρεση τα εργολαβικά προσύμφωνα.
 • ⎯ Οι δικαιούχοι διαμερισμάτων κατοικιών του Ο.Ε.Κ, χωρίς οριστικά παραχωρητήρια.
 • ⎯ Ο υπόχρεος γονέας για την ακίνητη περιουσία των προστατευόμενων τέκνων του
 • ⎯ Ο κηδεμόνας για την ακίνητη περιουσία σχολάζουσας κληρονομιάς.
 • ⎯ Ο εκτελεστής διαθήκης για την κληρονομιαία ακίνητη περιουσία για το χρονικό διάστημα που τη διαχειρίζεται και τη διοικεί.
 • ⎯ Ο μεσεγγυούχος ακίνητης περιουσίας.
 • ⎯ Ο νομέας των επίδικων ακινήτων
 • ⎯ Ο εργολάβος για ακίνητα τα οποία συμφωνήθηκε να μεταβιβασθούν και δεν έχουν μεταβιβαστεί από τον οικοπεδούχο στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που αυτός θα υποδείξει, εφόσον έχουν παρέλθει τρία έτη από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας ή έχουν εκμισθωθεί ή χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο εντός των τριών αυτών ετών από την εργολάβο.

Απαλλαγές από το φόρο ακίνητης περιουσίας (ΑΡΘΡΟ 29) Ν.3842/2010

Απαλλάσσονται από το φόρο

 • • Τα γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα
 • • Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις
 • • Τα ακίνητα που ανήκουν σε ξένα κράτη
 • • Τα ακίνητα που έχουν δεσμευθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία
 • • Τα κτίσματα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης
 • • Τα επιταγμένα ακίνητα από το στρατό
 • • Τα ακίνητα του ελληνικού δημοσίου
 • • Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των ΟΤΑ
 • • Τα ακίνητα που παραχωρούνται κατά χρήση χωρίς ανταλλάγματα στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
 • • Οι λωρίδες γης στις οποίες βρίσκονται σιδηροτροχιές μέσων μαζικής μεταφοράς καθώς και εδαφοτεμάχια έδρασης πύργων και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
 • • Τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
 • • Τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται από τα Μουσεία
 • • Τα ακίνητα που χρησιμοποιούν θρησκείες και δόγματα για να επιτελούν το έργος τους.
 • • Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα νομικών προσώπων Ν.3647/2008
 • • Οι ιδιωτικοί ναοί γνωστών θρησκειών και δογμάτων που έχουν τεθεί σε κοινή λατρεία
 • • Τα δικαιώματα μεταλλειοκτησίας και η εξόρυξη ορυκτών λίθων
 • • Τα κτίσματα που ανεγείρονται για τρία (3) έτη από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας, εκτός και αν στο διάστημα αυτό δεν έχουν εκμισθωθεί ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο χρησιμοποιηθεί.
 • • Τα διατηρητέα κτίσματα για όσο χρόνο διαρκεί η ανακατασκευή ή επισκευή τους. Η απαλλαγή αυτή χορηγείται και για το γήπεδό τους και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.
 • • Το δικαίωμα υψούν οικοπέδου επί του οποίου υπάρχουν κτίσματα κατοικιών και επαγγελματικών στεγών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΑΡΘΡΟ 34) Ν.3842/2010

Τα φυσικά πρόσωπα δεν υποβάλλουν ιδιαίτερη δήλωση, αλλά υποβάλλουν τη δήλωση του Ε9 μόνο εάν έχουν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση.

Η αξία των ακινήτων των φυσικών προσώπων για τον υπολογισμό του φόρου είναι αυτή που έχουν την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

Στην αξία λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική αξία που έχουν τα ακίνητα ή τα εμπράγματα δικαιώματα που έχει σε αυτά ο φορολογούμενος. Ο υπολογισμός της αξίας και του φόρου θα γίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών με βάση τη δήλωση του Ε9 που έχει υποβληθεί και σε κάθε φορολογούμενο θα στέλνεται εκκαθαριστικό σημείωμα.

Η κλίμακα φορολογίας περιουσίας φυσικών προσώπων  σύμφωνα με το άρθρο 36 είναι η εξής:

ΚλιμάκιοΠεριουσίας Συντελεστής% ΦόροςΚλιμακίου ΣύνολοΠεριουσίας ΣύνολοΦόρου Παρατηρήσεις
400.000 - - 400.000 - -
100.000 0,1 100 500.000 100 -
100.000 0,3 300 600.000 400 -
100.000 0,6 600 700.000 1.000 -
100.000 0,9 900 800.000 1.900 -
4.200.000 1,00 42.000 5.000.000 43.900 -
Υπερβάλλον 2,00 - - - Για τα έτη 2010,2011,2012

Καταβολή του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων (Άρθρο 38) Ν.3842/2010

 • • Για τα φυσικά πρόσωπα ο φόρος που αναλογεί καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, ενώ η δεύτερη και η Τρίτη αντίστοιχα τον τρίτο και τον πέμπτο μήνα από τη βεβαίωση του φόρου.
 • • Αν ο φόρος βεβαιώνεται τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο του έτους καταβάλλεται σε δύο (2) ίσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, ενώ η δεύτερη αντίστοιχα τον τρίτο μήνα από τη βεβαίωση του φόρου.
 • • Αν ο φόρος βεβαιώνεται τον μήνα Οκτώβριο του έτους καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση.

ΑΞΙΑ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  (ΑΡΘΡΟ 30)

Η αξία της επικαρπία όταν ο επικαρπωτής είναι φυσικό πρόσωπο ορίζεται με ποσοστό της αξίας της πλήρους κυριότητας, και ανάλογα με την ηλικία του ως εξής:

 • ⎯ Επικαρπωτής μέχρι 20 ετών ορίζεται στα 8/10 της αξίας του ακινήτου
 • ⎯ Επικαρπωτής άνω των 20 και μέχρι 30 έτη ορίζεται στα 7/10 η αξία του ακινήτου
 • ⎯ Επικαρπωτής άνω των 30 και μέχρι 40 έτη ορίζεται στα 6/10 η αξία του ακινήτου
 • ⎯ Επικαρπωτής άνω των 40 και μέχρι 50 έτη ορίζεται στα 5/10 η αξία του ακινήτου
 • ⎯ Επικαρπωτής άνω των 50 και μέχρι 60 έτη ορίζεται στα 4/10 η αξία του ακινήτου
 • ⎯ Επικαρπωτής άνω των 60 και μέχρι 70 έτη ορίζεται στα 3/10 η αξία του ακινήτου
 • ⎯ Επικαρπωτής άνω των 70 και μέχρι 80 έτη ορίζεται στα 2/10 η αξία του ακινήτου
 • ⎯ Επικαρπωτής άνω των 80 ετών ορίζεται στο 1/10 η αξία του ακινήτου

ΑΞΙΑ ΨΙΛΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Η αξία της ψιλής κυριότητας φυσικού προσώπου ορίζεται το υπόλοιπο που προκύπτει μετά την αφαίρεση της αξίας της επικαρπίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η οίκηση ενός ακινήτου εξομοιώνεται με την επικαρπία. Στην περίπτωση αυτή αυτός που έχει την πλήρη κυριότητα του ακινήτου φορολογείται ως ψιλός κύριος.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΑΡΘΡΟ 33) Ν.3842/2010

Η αξία των ακινήτων των νομικών προσώπων για τον υπολογισμό του φόρου είναι αυτή που έχουν την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, η οποία προσδιορίζεται με τις διατάξεις του Ν.1249/1982 άρθρα 41 και 41α περί αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων και με τις διατάξεις του Α.Ν 1521/1950 άρθρο 3 παρ.2 στις λοιπές περιπτώσεις όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα.

Υποβολή δήλωσης ακινήτων

Τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλλουν κατ’ έτος δήλωση στοιχείων των ακινήτων τους ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, με αρχή το ψηφίο 1 την 15η Μαΐου και με ολοκλήρωση τις επόμενες έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες.

Φορολογία ακινήτων Νομικών προσώπων (Άρθρο 35) Ν.3842/2010

 • • Η αξία των ακινήτων των νομικών προσώπων φορολογείται με συντελεστή 6‰
 • • Η αξία των ακινήτων των νομικών προσώπων ημεδαπών και των αλλοδαπών με τον όρο της αμοιβαιότητας φορολογείται με συντελεστή 3‰.
 • • Η αξία των ακινήτων των νομικών προσώπων ιδιωτικού η δημοσίου δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς φορολογείται με συντελεστή 3‰.
 • • Η αξία των ακινήτων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου φορολογείται με συντελεστή 3‰.
 • • H αξία των ακινήτων των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία φορολογείται με συντελεστή 3‰.
 • • Η αξία των ακινήτων τω εταιρειών των Αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας όπως ορίζεται στο Ν.2778/1999 φορολογείται με συντελεστή 3‰.
 • • Η αξία των ακινήτων τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών φορολογείται με συντελεστή 1‰.
 • • Η αξία των ακινήτων τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορολογείται με συντελεστή 1‰.
 • • Ο φόρος που αναλογεί στη συνολική αξία των κτισμάτων που υπόκεινται σε φορολογία δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, εξαιρουμένων των ημιτελών κτισμάτων, των γεωργικών και των κτηνοτροφικών κτιρίων.
 • • Ειδικά για τα έτη 2010,2011 και 2012 η αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής υπάγεται σε φόρο με συντελεστή 0,33‰. Στη περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται το ελάχιστο όριο του ενός (1) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο των κτισμάτων.

Καταβολή του φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων (Άρθρο 37) Ν.3842/2010

Για τα νομικά πρόσωπα ο φόρος που αναλογεί καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες διμηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΆΡΘΡΟ 57) Ν.3842/2010

Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες της παρ. 3 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε με δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φόρο δέκα πέντε τοις εκατό (15%) επί της αξίας αυτών όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 17 του νόμου αυτού.

Απαλλαγές από το φόρο 

 • • Εταιρείες των οποίων οι μετοχές βρίσκονται σε διαπραγμάτευση σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά.
 • • Εταιρείες οι οποίες ασκούν δραστηριότητα εμπορική, μεταποιητική, βιομηχανική, βιοτεχνική ή παροχή υπηρεσιών, στην Ελλάδα εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα από τη δραστηριότητά τους αυτή είναι μεγαλύτερα των ακαθάριστων εσόδων από ακίνητα. Στα ακαθάριστα έσοδα από ακίνητα δεν υπολογίζονται τα έσοδα από ακίνητα τα οποία ιδιοχρησιμοποιούν οι εταιρείες αποκλειστικά για την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.
 • • Στην εξαίρεση υπάγονται ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους στην Ελλάδα και για διάστημα επτά (7) ετών από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας και εταιρείες που ανεγείρουν κτίρια ή άλλες εγκαταστάσεις που πρόκειται να ιδιοχρησιμοποιήσουν για την άσκηση βιομηχανικής, τουριστικής ή εμπορικής γενικά επιχείρησης.
 • • Ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα Ν.89/1967 και πλοιοκτήτριες εταιρείες εμπορικών πλοίων για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν στην Ελλάδα αποκλειστικά ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.
 • • Εταιρείες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει κατά πλειοψηφία στο Ελληνικό δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
 • • Το Ελληνικό Δημόσιο, οι δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν ως ειδικά ταμεία, αλλοδαπά κράτη με τον όρο της αμοιβαιότητας, οι γνωστές θρησκείες και τα δόγματα.
 • • Νομικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα επιδιώκουν στην Ελλάδα σκοπούς κοινωφελείς, πολιτιστικούς, θρησκευτικούς, εκπαιδευτικούς για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν ή για ακίνητα που αποδεδειγμένα είναι κενά ή δεν αποφέρουν κανένα εισόδημα.
 • • Εξαιρούνται από την καταβολή του ειδικού φόρου εταιρίες που έχουν της έδρα τους στη Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως κατωτέρω:
 • - Εξαιρούνται ανώνυμες εταιρείες που έχουν ονομαστικές μετοχές  και οι κάτοχοι αυτών έχουν Α.Φ.Μ στην Ελλάδα.
 • - Εξαιρούνται εταιρείες περιορισμένης ευθύνης εφόσον τα εταιρικά μερίδια ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που έχουν Α.Φ.Μ στην Ελλάδα.
 • - Εξαιρούνται προσωπικές εταιρείες εφόσον οι εταιρικές μερίδες ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που έχουν Α.Φ.Μ στην Ελλάδα.
 • - Εξαιρούνται εταιρείες των οποίων το σύνολο των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων ανήκουν σε ίδρυμα ημεδαπό ή αλλοδαπό, εφόσον αποδεδειγμένα επιδιώκει στην Ελλάδα κοινωφελείς σκοπούς για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό που έχουν Α.Φ.Μ στην Ελλάδα.
 • - Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι ημεδαποί συνεταιρισμοί και οι ενώσεις τους, οι ημεδαπές δημοτικές επιχειρήσεις κ.λ.π.
 • - Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του ειδικού φόρου εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε Τρίτη χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον υπάρχει σύμβαση διοικητικής συνδρομής για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής με τη χώρα της έδρας τους και οι μετοχές τους ή τα εταιρικά τους μερίδια ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που έχουν Α.Φ.Μ στην Ελλάδα.
Share This