ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν.3842/2010

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν.3842/2010

Α. Συντελεστές φόρου μεταβίβασης ακινήτων

– Αξία ακινήτου μέχρι 20.000 € συντελεστής φόρου 8%.

– Αξία ακινήτου για το πέραν του ποσού των 20.000 € συντελεστής φόρου 10%, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή.

Β. Απαλλαγές από το φόρο ακινήτων

 • Για αγορά κατοικίας
 • Από άγαμο απαλλαγή μέχρι ποσού αξίας 20.000 €
 • Από άγαμο με αναπηρία 67% απαλλαγή μέχρι ποσού αξίας 250.000 €
 • Από έγγαμο απαλλαγή μέχρι ποσού αξίας 250.000 €.
 • Από έγγαμο με αναπηρία 67% απαλλαγή μέχρι ποσού αξίας 275.000 €.

Το ποσό της απαλλαγής προσαυξάνεται:

 • Για κάθε ένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτού κατά 25.000 €.
 • Για το τρίτο και για κάθε ένα από τα επόμενα τέκνα του κατά 30.000 €.
 • Για αγορά οικοπέδου
 • Από άγαμο απαλλαγή μέχρι ποσού αξίας 50.000 €.
 • Από έγγαμο απαλλαγή μέχρι ποσού αξίας 100.000 €.

Το ποσό της απαλλαγής προσαυξάνεται:

 • Για κάθε ένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτού κατά 10.000 €.
 • Για το τρίτο και για κάθε ένα από τα επόμενα τέκνα του κατά 15.000 €.
 • Θέση στάθμευσης αυτοκινήτου και αποθηκευτικού χώρου

Στην περίπτωση αγοράς κατοικίας, στο ποσό της απαλλαγής περιλαμβάνεται και η αξία μιας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου και ενός αποθηκευτικού χώρου, για επιφάνεια έως 20 τετραγωνικών μέτρων εφόσον βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο και αποκτώνται ταυτόχρονα με το ίδιο συμβόλαιο αγοράς.

Γ. Έλληνες του εξωτερικού

Δεν υπάρχει η απαλλαγή πρώτης κατοικίας για τους Έλληνες ή ομογενείς του εξωτερικού που δεν κατοικούν στην Ελλάδα κατά το χρόνο της αγοράς.

Δ. Ιδανικό μερίδιο

Σε μεταβίβαση ιδανικού μεριδίου επί κατοικίας ή οικοπέδου από τον αγοραστή ή τη σύζυγο ή τα ανήλικα τέκνα αυτού, στα οποία το εμβαδόν τους πληροί τις στεγαστικές τους ανάγκες κατά το χρόνο της μεταβίβασης, δεν παρέχεται απαλλαγή πρώτης κατοικίας πριν από την παρέλευση 5 ετών από τη μεταβίβαση. Το ίδιο ισχύει και για τη μεταβίβαση του δικαιώματος της επικαρπίας ή οίκησης επί ακινήτου.

Σημείωση: Το ιδανικό μερίδιο αναπαρίσταται με κλάσμα και δεν είναι δυνατόν να αποκτηθεί μόνο του και δίνεται πάντοτε εξ αδιαιρέτου.

Ε. Φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών

Η απαλλαγή πρώτης κατοικίας στην κληρονομιά παρέχεται στους μόνιμους κατοίκους της Ελλάδα ως εξής:

 • Κληρονομιά κατοικίας
 • Για ανήλικο ή άγαμο κληρονόμο απαλλαγή μέχρι ποσού αξίας 200.000 €
 • Για έγγαμο κληρονόμο απαλλαγή μέχρι ποσού αξίας 250.000 €.

Το ποσό της απαλλαγής προσαυξάνεται:

 • Για κάθε ένα από τα δύο πρώτα τέκνα του κατά 25.000 €.
 • Για το τρίτο και για κάθε ένα από τα επόμενα τέκνα του κατά 30.000 €, εφόσον στο δικαιούχο περιέρχεται μια μόνο κατοικία εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου. Επίσης στο ποσό της απαλλαγής περιλαμβάνεται και η αξία μιας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου και ενός αποθηκευτικού χώρου, για επιφάνεια εκάστου έως 20 τετραγωνικά μέτρα, εφόσον βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο και αποκτώνται ταυτόχρονα.
 • Κληρονομιά οικοπέδου
 • Για ανήλικο ή άγαμο κληρονόμο απαλλαγή μέχρι ποσού αξίας 50.000 €.
 • Για έγγαμο κληρονόμο απαλλαγή μέχρι ποσού αξίας 100.000 €

Το ποσό της απαλλαγής προσαυξάνεται

 • Για κάθε ένα από τα δύο πρώτα τέκνα του κατά 10.000 €.
 • Για το τρίτο και για κάθε ένα από τα επόμενα τέκνα του κατά 15.000 €, εφόσον στο δικαιούχο περιέρχεται ένα μόνο οικόπεδο εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου.
 • Γονική παροχή

Η ίδια ως ανωτέρω απαλλαγή παρέχεται και κατά τη γονική παροχή πρώτης κατοικίας.

 • Στεγαστικές ανάγκες

Η χορήγηση της απαλλαγής πρώτης κατοικίας δίνεται εφόσον από το συνολικό εμβαδόν όλων των ακινήτων του δικαιούχου δεν καλύπτονται οι στεγαστικές του ανάγκες.

 • Κατάργηση απαλλαγών
 • Δεν παρέχεται απαλλαγή πρώτης κατοικίας πριν την παρέλευση 5 ετών από τη μεταβίβαση, με επαχθή η χαριστική αιτία της επικαρπίας, της οίκησης ή του ιδανικού μεριδίου κατοικίας ή οικοπέδου ή της ψιλής κυριότητας οικοπέδου ή ιδανικού μεριδίου αυτού όταν το εμβαδόν αυτών πληρούσε κατά το χρόνο της μεταβίβασης τις στεγαστικές ανάγκες.
 • Δεν απαλλάσσονται από το φόρο οι δωρεές και οι γονικές παροχές χρημάτων που γίνονται για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας.
 • Υπολογισμός φόρου κληρονομιών
 • Ο υπολογισμός του φόρου κληρονομιών για όλα τα περιουσιακά στοιχεία, (ακίνητα, μετοχές, χρήματα, λοιπά κινητά) γίνεται με βάση τις φορολογικές κλίμακες
 • Ο υπολογισμός του φόρου δωρεών και γονικών παροχών γίνεται με βάση τις φορολογικές κλίμακες.
 • ΟΙ δωρεές και οι γονικές παροχές χρηματικών ποσών φορολογούνται αυτοτελώς χωρίς αφορολόγητο ποσό με συντελεστές 10 %, 20% και 40% αντίστοιχα ανά κατηγορία.
 • Δωρεές σε Ν.Π.Δ.Δ κ.λ.π
 • ΟΙ χρηματικές δωρεές προς τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ), ιερούς ναούς, ιερές μονές, πατριαρχεία κ.λ.π και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς εθνωφελείς, θρησκευτικούς, κοινωφελείς κ.λ.π, υπόκεινται σε φόρο 0,5 % μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού 1.000 € κατ’ έτος.
 • Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα υπόκεινται σε φόρο με συντελεστή 0,5 % για τις υπόλοιπες περιπτώσεις κληρονομιών και δωρεών.
 • Δικαιούχοι πλήρους απαλλαγής από το φόρο είναι μόνο το Δημόσιο και οι λογαριασμοί που συνιστώνται υπέρ του Δημοσίου.
Share This