ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.3833/2010 & Ν.3845/2010

ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.3833/2010 & Ν.3845/2010

ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (Ν.3833/15-3-2010)

 1. Έκτακτη εφάπαξ οικονομική εισφορά επιβάλλεται:

α) στα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισοδήματα στην Ελλάδα ανεξάρτητα από τν τόπο κατοικίας ή διαμονής τους.

β) Στα φυσικά πρόσωπα ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους που αποκτούν εισοδήματα στην αλλοδαπή και έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα.

γ) Στους έμμισθους δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν στην αλλοδαπή

δ) Στο εισόδημα της σχολάζουσας κληρονομιάς

ε) Στο εισόδημα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βουλευτών, Δικαστικών κ.λ.π (άρθρο 5 του Ζ’ ψηφίσματος του έτους 1975)

 1. Εισοδήματα που υπόκεινται στην εφάπαξ εισφορά.
 • Η εισφορά επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα του φυσικού προσώπου πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του οικονομικού έτους 2010 όταν αυτό είναι 100.000 ευρώ και άνω.
 • Η εισφορά επιβάλλεται στο οικογενειακό εισόδημα που υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ αλλά σε κάθε ένα χωριστά από τους δύο συζύγους που το εισόδημά του υπερβαίνει το ποσό αυτό.
 • Για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη το καθαρό εισόδημα από όλες τις κατηγορίες ήτοι μισθωτές υπηρεσίες, εμπορικές επιχειρήσεις, κινητές αξίες, ελευθέρια επαγγέλματα, γεωργικές επιχειρήσεις, και ακίνητα μετά την αφαίρεση των ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 23 του Κ.Φ.Ε.
 • Η εισφορά επιβάλλεται στο συνολικό ποσό του καθαρού εισοδήματος χωρίς καμία άλλη έκπτωση, όπως τις εκπτώσεις του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε.
 • Για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα που προκύπτει από τις διατάξεις της αυτοπεραίωσης καθώς και το εισόδημα που προκύπτει από την περαίωση οριστικά με την κανονική διαδικασία.
 • Τα κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων ή μη στο Χ.Α ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο.
 • Τα μερίσματα από ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες
 • Τα κέρδη από την εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων
 • Εισόδημα από πράξεις repos
 • Συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης που φορολογούνται μόνο στην αλλοδαπή
 • Τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες που απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος παρ.5 άρθρο 6 του Κ.Φ.Ε
 • ΟΙ τόκοι καταθέσεων τραπεζών
 • Τόκοι έντοκων γραμματίων του δημοσίου
 • Τόκοι ομολόγων του δημοσίου
 • Τόκοι από ομολογίες που εκδίδονται από εταιρείες ή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα
 • Αμοιβές και μισθοί μελών Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας
 • Η ωφέλεια από πώληση εταιρικών μεριδίων.
 • Στα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες που φορολογούνται αυτοτελώς (π.χ ποσά ΔΕΤΕ, ΔΕΧΕ, ΔΙΒΕΕΤ, ειδικά επιδόματα επικίνδυνης εργασίας)
 • Στα καθαρά κέρδη ατομικής επιχείρησης πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές.
 • Στα εισοδήματα από ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, κάμπινγκ, και από φορτηγά Δ.Χ αυτοκινήτων
 • Αμοιβές από τις πάνω από δύο (2) το μήνα υπηρεσίες ενεργού, μικτής και ετοιμότητας εφημερίας για γιατρούς ενταγμένους στο ΕΣΥ
 • Στα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται σε ποδοσφαιριστή, καλαθοσφαιριστή, προπονητή ή άλλον αμειβόμενο αθλητή από Π.Α.Ε και αθλητικά σωματεία.
 • Στα επιδόματα ανέργων που φορολογήθηκαν αυτοτελώς
 • Στα κέρδη που αποκτήθηκαν από εταίρους ή μέλη Ε.Π.Ε, προσωπικών εταιρειών, κοινοπραξιών και των μερισμάτων από μετόχους ανωνύμων εταιρειών.
 • Δεν λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς στα ποσά των επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων επί της γεωργικής παραγωγής στην περίπτωση προσδιορισμού του καθαρού γεωργικού εισοδήματος με την αντικειμενική μέθοδο, το αφορολόγητο ποσό των 1.500 ή 3.000 ευρώ των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, καθώς και τα προσαυξημένα ποσά για τους νέους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
 • Η επιβολή έκτακτης εισφοράς στο τεκμαρτό εισόδημα βάση των τεκμηρίων γίνεται εφόσον δεν καλύπτονται από την ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών, πώληση περιουσιακών στοιχείων κ.λ.π.
 1. Εξαιρέσεις από την επιβολή έκτακτης εισφοράς

Από την επιβολή της εισφοράς εξαιρούνται:

 • Η αποζημίωση απολυομένου (παρ.1 άρθρο 14 του Κ.Φ.Ε)
 • Εφάπαξ παροχή ταμείων πρόνοιας και ασφαλιστικών οργανισμών και το
 • Εφάπαξ βοήθημα δημοσίων υπαλλήλων (περ.γ. παρ.4 άρθρο 45 του Κ.Φ.Ε)

 

 1. Υπολογισμός της εφάπαξ εισφοράς

Η εισφορά επιβάλλεται στο συνολικό εισόδημα κάθε φορολογούμενου όταν αυτό είναι 100.000 ευρώ και άνω και υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί του εισοδήματος αυτού.

 1. Τρόπος καταβολής

Το ποσό της εισφοράς που βεβαιώνεται καταβάλλεται από τους υπόχρεους σε τρεις (3) ίσες διμηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση μήνα και κάθε μια από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τρίτου και του πέμπτου μήνα αντίστοιχα.

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (Ν.3845/6-5-2010)

Η εισφορά επιβάλλεται στο σύνολο του καθαρού εισοδήματος, εφόσον το εισόδημα αυτό υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ. Αν το καθαρό εισόδημα είναι ίσο ή μικρότερο των 100.000 ευρώ δεν επιβάλλεται εισφορά.

α) Υπολογισμός της εισφοράς

 • Η έκτακτη εισφορά υπολογίζεται ανά κλιμάκιο καθαρού εισοδήματος ή καθαρών κερδών ως εξής:
 • Για το καθαρό εισόδημα ή καθαρά κέρδη από ένα (1) ευρώ έως και τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, η έκτακτη εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%).
 • Για το κλιμάκιο καθαρού εισοδήματος ή των καθαρών κερδών από τριακόσιες χιλιάδες ένα (300.001) ευρώ και ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, η έκτακτη εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή έξι τοις εκατό (6%)
 • Για το κλιμάκιο καθαρού εισοδήματος ή των καθαρών κερδών από ένα εκατομμύριο ένα (1.000.001)ευρώ, έως και πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ, η έκτακτη εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή οκτώ τις εκατό (8%).
 • Για το κλιμάκιο καθαρού εισοδήματος ή καθαρών κερδών από πέντε εκατομμύρια ένα (5.000.001) ευρώ και άνω, η έκτακτη εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).

β) Διευκρινήσεις για την επιβολή της εισφοράς

 • Στην περίπτωση υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου, ως συνολικό καθαρό εισόδημα ή καθαρά κέρδη για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς λαμβάνεται το ποσό που προκύπτει αναλογικά για τους δώδεκα (12) μήνες.
 • Το συνολικό καθαρό εισόδημα η τα καθαρά, κέρδη επί οποίων επιβάλλεται η έκτακτη εισφορά, δεν μπορεί να υπερβαίνουν το διπλάσιο του μέσου όρου των συνολικών καθαρών εισοδημάτων ή των καθαρών κερδών των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών 2008 και 2009.
 • Σε περίπτωση μετατροπής ή συγχώνευσης της επιχείρηση, η έκτακτη εισφορά βεβαιώνεται σε βάρος της νέας επιχείρησης που προήλθε από τη μετατροπή ή τη συγχώνευση.
 • Αν από το φορολογικό έλεγχο προκύψει διαφορά του καθαρού εισοδήματος ή των καθαρών κερδών, δεν επιβάλλεται επί πλέον έκτακτη εισφορά.
 • Η έκτακτη εισφορά που καταβάλλεται δεν εκπίπτει ως δαπάνη από το φορολογητέο εισόδημα.
 • Η έκτακτη εισφορά επιστρέφεται κατά το μέρος που το εισόδημα ή τα καθαρά κέρδη επί των οποίων επιβλήθηκε, απετέλεσε και εισόδημα ή κέρδη άλλης επιχείρησης για τα οποία καταβλήθηκε έκτακτη εισφορά.

γ) Τρόπος καταβολής.

 • Η έκτακτη εισφορά που βεβαιώνεται καταβάλλεται σε δώδεκα (12) ίσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου του 2011 και κάθε μία από τις επόμενες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του κάθε μήνα αντίστοιχα.
 • Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ.
 • Χορηγείται έκπτωση δύο τοις εκατό (2%) αν η καταβολή του συνόλου της έκτακτης εισφοράς γίνει μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης, με εξαίρεση τη περίπτωση που το σύνολο της έκτακτης εισφοράς πρέπει να καταβληθεί σε μία μόνο δόση.

 

Share This