ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Γενικά

Η αναγνώριση οποιασδήποτε δαπάνης στη φορολογία εισοδήματος των επιχειρήσεων υπόκειται σε ορισμένους όρους.

 • Να καλύπτεται από νομότυπα παραστατικά (τιμολόγια, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λ.π)
 • Να ανταποκρίνονται στο είδος της δραστηριότητας της επιχείρησης
 • Η δαπάνη να είναι αντιπροσωπευτική της παρεχόμενης υπηρεσίας ή πώλησης αγαθών κα μέσα στις δυνατότητες του προμηθευτή.

Οι δαπάνες εκδηλώσεων απαιτούν:

 • Αποφάσεις διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που δικαιολογούν τη συμμετοχή μας σε αυτές (σκοπιμότητα, παραγωγικότητα της δαπάνης).
 • Πραγματοποίηση αλληλογραφίας για την εκδήλωση.
 • Υπογραφή σύμβασης όρων εκτέλεσης ( εάν δεν προκύπτει από την αλληλογραφία)
 • Συγκέντρωση υλικού μετά την πραγματοποίηση (προγράμματα, διαφημιστικά, φωτογραφίες κ.λπ.)
 • Πληρωμή των δαπανών με εμβάσματα μέσω τραπεζών ή επιταγών.

Καμία δαπάνη δεν αναγνωρίζεται εφόσον δεν έχει σχέση με το αντικείμενο της επιχείρησης ή απαγορεύεται από το νόμο.

 1. Ιατρικά συνέδρια (Εγκύκλιος Ε.Ο.Φ)

Ο Ε.Ο.Φ με την υπ’ αριθμ. 6434/28-1-2010 εγκύκλιο αναφέρεται στη διεξαγωγή εκδηλώσεων ιατρικής ενημέρωσης και έκδοση άδειας χρηματοδότησης αυτών.

Τα κυριότερα σημεία αυτής έχουν ως εξής:

Α. Συνέδρια επιστημονικού περιεχομένου.

 • Αυτά τα συνέδρια, σεμινάρια και παρόμοιες εκδηλώσεις διοργανώνονται αποκλειστικά από κρατικούς φορείς και μόνο, δηλαδή από πανεπιστήμια κρατικά νοσοκομεία, συλλόγους υγειονομικών επιστημόνων, επιστημονικές ενώσεις κάθε νομικής μορφής.
 • Τα συνέδρια αυτά διεξάγονται είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.
 • Το σύνολο του προγράμματός τους έχει αποκλειστικά επιστημονικό περιεχόμενο, ιατρικό και φαρμακευτικό.
 • Επιτρέπεται χωρίς κανένα περιορισμό η συμμετοχή των ιατρών και του λοιπού επιστημονικού προσωπικού του ΕΣΥ και των πανεπιστημιακών ιατρών που εργάζονται σε κλινικές εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή των ΑΕΙ.
 • Δεν επιτρέπεται η διοργάνωση ή χορηγία συνεδρίων επιστημονικού περιεχομένου στο εξωτερικό .Επιτρέπεται μόνο εφόσον δικαιολογείται απολύτως, και δεν εγκρίνονται από τον ΕΟΦ συνέδρια στο εξωτερικό όπου ο κοινωνικός χαρακτήρας υπερτερεί του επιστημονικού.

Β. Εκδηλώσεις ιατρικής ενημέρωσης.

 • Αυτά τα συνέδρια, σεμινάρια και παρόμοιες εκδηλώσεις διοργανώνονται από φαρμακευτικές επιχειρήσεις με τη συνεργασία των κατά τόπους συλλόγων των υγειονομικών επιστημόνων, τα επιστημονικά συμβούλια των νοσοκομείων, τις επιστημονικές εταιρείες ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου επιστήμονα.
 • Τα συνέδρια αυτά σκοπό έχουν την ιατρική ενημέρωση.
 • Τα συνέδρια αυτά διεξάγονται είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό .
 • Το σύνολο του προγράμματός τους έχει αποκλειστικά επιστημονικό περιεχόμενο, ιατρικό και φαρμακευτικό.
 • Επιτρέπεται χωρίς κανένα περιορισμό η συμμετοχή των ιατρών και του λοιπού επιστημονικού προσωπικού του ΕΣΥ και των πανεπιστημιακών ιατρών που εργάζονται σε κλινικές εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή των ΑΕΙ.

 

Γ. Εκδηλώσεις προώθησης πωλήσεων.

 • Αυτά τα συνέδρια, σεμινάρια και παρόμοιες εκδηλώσεις διοργανώνονται από φαρμακευτικές επιχειρήσεις και μόνο.
 • Τα συνέδρια αυτά σκοπό έχουν την προώθηση των πωλήσεων φαρμακευτικών προϊόντων.
 • Τα συνέδρια αυτά διεξάγονται είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό .
 • Το κύριο μέρος του προγράμματός τους σκοπό έχει την προβολή των φαρμακευτικών προϊόντων, μέσα από καθαρά επιστημονικά κριτήρια και σύμφωνα με το σκοπό της εκδήλωσης.
 • Απαγορεύεται η συμμετοχή ιατρών και επιστημονικού προσωπικού του ΕΣΥ καθώς και των πανεπιστημιακών ιατρών που εργάζονται σε κλινικές εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή των ΑΕΙ.

Όροι διεξαγωγής των εκδηλώσεων.

 • Τα συνέδρια επιστημονικού περιεχομένου,
 • Οι εκδηλώσεις ιατρικής ενημέρωσης,
 • Οι εκδηλώσεις προώθησης πωλήσεων,

που οργανώνονται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται από φαρμακευτικές ή εμπορικές επιχειρήσεις ή μέσω οποιασδήποτε διαφημιστικής ή άλλης επιχείρησης παροχής υπηρεσιών, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα ισχύουν τα πιο κάτω:

 • Ο Ε.Ο.Φ. είναι ο αρμόδιος φορέας για την έγκριση διεξαγωγής των συνεδρίων, σεμιναρίων κ.λ.π, και της τυχόν χρηματοδότησής τους από επιχειρήσεις.

 

 1. Ενέργειες πριν τη διεξαγωγή ων εκδηλώσεων.
 • Ένα τουλάχιστον μήνα πριν από τη διεξαγωγή τους υποβάλλεται αίτηση στον Ε.Ο.Φ., σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα και μαζί με:

α) Αναλυτικό προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων ήτοι

 • Το ύψος επιχορήγησης ανά χορηγό
 • Αναλυτικό κόστος της εκδήλωσης
 • Των εξόδων φιλοξενίας των ιατρών κ.λ.π.

β)  Το τελικό αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης

 • Με τα θέματα των ομιλιών
 • Τα ονόματα των ομιλητών με την επαγγελματική τους ιδιότητα
 • Υπεύθυνη δήλωση κάθε ομιλητή για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση οικονομική σχέση με τους χορηγούς της διοργάνωσης.

γ) Συνέδρια εξωτερικού

Κατάθεση για έγκριση από τον ΕΟΦ κατάστασης των ιατρών που πρόκειται να μεταβούν στο εξωτερικό για να συμμετάσχουν σε επιστημονική εκδήλωση του εξωτερικού τα έξοδα των οποίων προτίθενται να καλύψουν φαρμακευτικές εταιρείες.

 

 1. Ενέργειες μετά την διεξαγωγή των εκδηλώσεων

Ένα τουλάχιστον μήνα μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης ο διοργανωτής ο οποίος έχει λάβει την σχετική άδεια από τον Ε.Ο.Φ. υποβάλλει σε αυτόν:

 • Οικονομικό απολογισμό των εσόδων και εξόδων της εκδήλωσης
 • Τα πρακτικά της εκδήλωσης
 • Κατάθεση επικυρωμένων παραστατικών των δαπανών για την επαλήθευση του προϋπολογισμού.

 

 1. Ποινές

Η μη τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας συνεπάγεται κυρώσεις και μάλιστα αναστέλλεται η έγκριση εκ νέου χρηματοδότησης άλλης εκδήλωσης μέχρι την αποκατάσταση των ανωτέρω υποχρεώσεων της παραγράφου 2.

 1. Υπόχρεοι αίτησης στον Ε.Ο.Φ.

Υπόχρεοι της αίτησης προς τον Ε.Ο.Φ. είναι αυτός που οργανώνει την εκδήλωση ήτοι :

 • Ο επιστημονικός φορέας, δημόσιος ή ιδιωτικός
 • Η φαρμακευτική εταιρεία
 • Άλλη εμπορική η διαφημιστική εταιρεία ή άλλη επιχείρηση που χρηματοδοτεί την εκδήλωση ή τη συμμετοχή των ιατρών σε αυτήν.
 1. Χρηματοδότηση εκδηλώσεων

Α. Όταν τα συνέδρια, σεμινάρια και παρόμοιες εκδηλώσεις επιστημονικού περιεχομένου καθώς και τα αντίστοιχα της ιατρικής ενημέρωσης, χρηματοδοτούνται από φαρμακευτική εταιρεία ή άλλη εμπορική ή διαφημιστική εταιρεία, ή άλλη επιχείρηση πρέπει να τηρηθούν τα εξής:

 • Η οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου ή το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου της επιστημονικής εταιρείας οφείλει να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό στο όνομά της σε αναγνωρισμένη τράπεζα.
 • Ο χρηματοδότης (χορηγός) της εκδήλωσης οφείλει να καταθέσει τα χρήματα στον ανωτέρω λογαριασμό για την κάλυψη των εξόδων

Οι αποδέκτες της χρηματοδότησης υποχρεούνται:

 • Να υποβάλλουν αίτηση έγκρισης στον Ε.Ο.Φ, ένα μήνα τουλάχιστον πριν τη διεξαγωγή της εκδήλωσης.
 • Γνωστοποίηση του χρηματοδότη της εκδήλωσης
 • Αναλυτικό προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της εκδήλωσης
 • Αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης
 • Υποβολή απολογισμού στον ΕΟΦ των εσόδων και των εξόδων εντός μηνός από την ολοκλήρωση της εκδήλωσης

Λεπτομέρειες αναφέρονται στους όρους διεξαγωγής των εκδηλώσεων

 • Ο Ε.Ο.Φ δύναται να ζητήσει τα πρωτότυπα παραστατικά των δαπανών
 • Ο Ε.Ο.Φ. δύναται να επιθεωρεί τις εκδηλώσεις για τον έλεγχο της νομιμότητάς τους.
 1. Έλεγχος της χρηματοδότησης από εταιρείες, της συμμετοχής ιατρών σε συνέδρια και εκδηλώσεις  ιατρικής ενημέρωσης .

α) Φιλοξενία ιατρών

 • Επιτρέπεται στις φαρμακευτικές εταιρείες, και στις άλλες εμπορικές ή διαφημιστικές εταιρείες ή άλλες επιχειρήσεις η κάλυψη των εξόδων της φιλοξενίας των ιατρών μέσω της χρηματοδότησης (χορηγίας)
 • Η εταιρεία (χορηγός) που καλύπτει τη δαπάνη της εκδήλωσης οφείλει να ενημερώσει τον Ε.Ο.Φ με αναλυτική κατάσταση στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντος ιατρού, την ειδικότητά του, τον επαγγελματικό του φορέα, το κόστος της φιλοξενίας του.

Η ενημέρωση αυτή του Ε.Ο.Φ. μέσω της αναλυτικής κατάστασης, γίνεται με την κατάθεσή της μαζί με τον οικονομικό απολογισμό.

β) Έξοδα φιλοξενίας ιατρών

Στα έξοδα φιλοξενίας των ιατρών περιλαμβάνονται περιοριστικά τα πιο κάτω έξοδα.

 • Τα έξοδα εγγραφής συμμετοχής στην αντίστοιχη εκδήλωση
 • Τα έξοδα διαμονής και διατροφής του ιατρού κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης
 • Τα έξοδα μετακίνησης (εισιτήρια κ.λ.π) του ιατρού από τον τόπο άσκησης του ιατρικού του επαγγέλματος μέχρι τον τόπο διεξαγωγής της εκδήλωσης.

Προσοχή: Τα έξοδα για τη φιλοξενία των ιατρών θα πρέπει να είναι εύλογα ως προς το επίπεδο και το κόστος, σε σχέση με τον κύριο επιστημονικό στόχο της εκδήλωσης.

Τα έξοδα της φιλοξενίας των ιατρών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό του μέσου όρου των συμμετεχόντων, εάν οι ίδιοι συμμετείχαν με δικά τους έξοδα.

 1. Παροχές προς ιατρούς.

α) Απαγορεύεται, οποιαδήποτε άλλη παροχή, προσφορά ή υπόσχεση οποιουδήποτε ανταλλάγματος, χρηματικού δώρου ή ωφελήματος σε πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να χορηγούν συνταγές φαρμακευτικών προϊόντων, με οποιαδήποτε μορφή.

β) Στην απαγόρευση αυτή δεν εμπίπτουν τα είδη αμελητέας αξίας που έχουν σχέση με το επάγγελμα του λειτουργού υγείας τα οποία θα πρέπει να φυλάσσονται στο αρχείο της εκδήλωσης.

 1. Κάλυψη εξόδων οργάνωσης των εκδηλώσεων

Η χρηματοδότηση των συνεδρίων επιστημονικού περιεχομένου (συνέδρια, σεμινάρια κ.λ.π) από φαρμακευτικές και λοιπές εταιρείες επιτρέπεται μέχρι του ποσού των εξόδων οργάνωσης των εκδηλώσεων αυτών.

Απαγορεύεται το οποιοδήποτε χρηματικό πλεόνασμα από τη χρηματοδότηση, το οποίο παραμένει σαν έσοδο του επιστημονικού φορέα που διοργανώνει την εκδήλωση.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

 1. Δαπάνες Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων (Άρθρο 31 Κ.Φ.Ε)

Δαπάνες συντήρησης, επισκευής, κυκλοφορίας, αποσβέσεις, μισθώματα που καταβάλλονται σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης ή σε οποιονδήποτε τρίτο, για τα επιβατικά αυτοκίνητα, εφόσον αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρηση ως εξής:

 • Ι.Χ επιβατικά αυτοκίνητα με κυλινδρισμό μέχρι 1600 κυβικά εκατοστά εκπίπτει το 70% των ανωτέρω δαπανών.
 • Ι.Χ επιβατικά αυτοκίνητα μεγαλύτερου κυλινδρισμού εκπίπτει το 35% των ανωτέρω δαπανών.
 1. Δαπάνες φιλοξενίας (Άρθρο 31 παρ. μ Κ.Φ.Ε. )

Τα έξοδα διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο, αλλοδαπών πελατών, αντιπροσώπων και διευθυντικών στελεχών ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων καθώς και ειδικών επιστημόνων τα οποία καλύπτονται με φορολογικά στοιχεία, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.

Τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον το ξενοδοχείο ευρίσκεται εντός του νόμου στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου είναι εγκατεστημένη η έδρα ή υποκατάστημα της επιχείρησης που επιβαρύνεται με τα έξοδα αυτά.

Η αξία των δώρων προς τα πρόσωπα αυτά δεν πρέπει να υπερβαίνει για κάθε ένα τα είκοσι (20) ευρώ.

Προσοχή: Λοιπά έξοδα φιλοξενίας και διανυκτέρευσης δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση

 1. Δαπάνες ταξιδίων στο εξωτερικό (άρθρο 31 παρ. 6 Κ.Φ.Ε)

ΟΙ δαπάνες ταξιδίων που καταβάλλει η επιχείρηση, για ταξίδια που πραγματοποιούν στην αλλοδαπή τα διευθυντικά και άλλα στελέχη που εργάζονται σε αυτήν καθώς και αντιπρόσωποι ή ειδικοί επιστήμονες που εκπροσωπούν την επιχείρηση στην αλλοδαπή και αφορούν έξοδα ξενοδοχείων, εισιτήρια και έξοδα διατροφής, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.

Προσοχή:

-Τα έξοδα διατροφής αναγνωρίζονται μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο κόστος διαμονής

– Οι δαπάνες ταξιδίων αναγνωρίζονται προς έκπτωση με την προϋπόθεση ότι ο σκοπός του ταξιδίου συνδέεται με την ασκούμενη δραστηριότητα της επιχείρησης.

– Τα έξοδα ταξιδίων που προσφέρονται σε πελάτες ως μέσο προώθησης των πωλήσεων της επιχείρησης δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της (ΠΟΛ 1057/23-3-2007).

 1. Ενοίκια εργαζομένων (Άρθρο 31 παρ.ζ Κ.Φ.Ε.)

Τα ενοίκια που καταβάλλει η επιχείρηση για τη διαμονή εργαζομένων της σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια ή οικίες που βρίσκονται σε διαφορετικό μέρος από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους λόγω εκτός έδρας εργασίας τους εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδά της.

Προσοχή:

α) Τα ενοίκια αναγνωρίζονται προς έκπτωση με την προϋπόθεση ότι η απόσταση του τόπου εργασίας και προσωρινής διαμονής πρέπει να απέχει από τη μόνιμη κατοικία του εργαζόμενου εκατό (100) χιλιόμετρα και άνω.

β)Τα δικαιολογητικά να έχουν εκδοθεί στο όνομα της επιχείρησης.

 1. Δαπάνες οργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων (άρθρο 31 παρ. ω Κ.Φ.Ε.)

Οι δαπάνες οργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων για τους εργαζόμενους ή πελάτες της επιχείρησης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, εφόσον οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο νομό που εδρεύει η επιχείρηση ή σε άλλο μέρος στο οποίο λειτουργεί υποκατάστημά της.

 1. Δαπάνες δώρων ( άρθρο 31 παρ. φ Κ.Φ.Ε.)

ΟΙ δαπάνες δώρων της επιχείρησης προς πελάτες, επιχειρήσεις ή μη αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά της, εφόσον φέρουν την επωνυμία της και έχει καταβληθεί το αναλογούν δημοτικό τέλος για την συνολική αξία των δώρων αυτών.

Προσοχή:

α) Το ποσό της δαπάνης για κάθε δώρο χωριστά προς πελάτες δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα πέντε (15) ευρώ.

β) Το ποσό της δαπάνης για κάθε δώρο χωριστά προς διάφορα πρόσωπα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα (30) ευρώ (άρθρο 15 παρ.3 ΚΒΣ).

 1. Έξοδα κινητής τηλεφωνίας (Άρθρο 31 παρ.ψ Κ.Φ.Ε)

Τα έξοδα κινητής τηλεφωνίας λογαριασμών που ανήκουν στην επιχείρηση και χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους της επιχείρησης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

 1. Επί πλέον εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (Άρθρο 9 παρ. 2 Ν.3842/2010).

Ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα θεωρείται η χρήση Ι.Χ. επιβατικών αυτοκίνητων, τα οποία ανεξάρτητα εάν ανήκουν στην επιχείρηση ή είναι μισθωμένα με οποιοδήποτε τρόπο τα οποία χρησιμοποιούνται από τον Πρόεδρο ή μέλος του Δ.Σ., Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, Διαχειριστή, Διευθυντή ή Στέλεχος υπολογίζεται σε ποσοστό της εργοστασιακής τιμολογιακής αξίας (ΕΤΑ) του έτους της πρώτης κυκλοφορίας των αυτοκινήτων ως εξής:

α) ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα για ΕΤΑ από 15.000 – 22.000 € ποσοστό 15% αυτής

β) ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα για ΕΤΑ από 22.001 – 30.000 € ποσοστό 25% αυτής

γ) ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα για ΕΤΑ     πλέον των 30.000 € ποσοστό 30% αυτής

Το ανωτέρω ποσοστό κάθε αυτοκινήτου δεν επιμερίζεται σε περισσότερα του ενός προσώπου.

Το ίδιο ισχύει και για τους εκπροσώπους ή διαχειριστές στην Ελλάδα αλλοδαπών ή ημεδαπών επιχειρήσεων του Α.Ν 89/1967 ή του Ν. 27/1975 όταν τα πρόσωπα αυτά είναι Έλληνες υπήκοοι ή έχουν ελληνικό διαβατήριο.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ

 1. Συμμετοχή της επιχείρησης σε συνέδρια ως χορηγού απαιτείται:
 • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου που να δικαιολογεί τη σκοπιμότητα και την παραγωγικότητα της χορηγίας
 • Πραγματοποίηση αλληλογραφίας με την επιστημονική εταιρεία για το αντικείμενο, τον προϋπολογισμό της δαπάνης, το πρόγραμμα της εκδήλωσης και γενικά των λεπτομερειών πραγματοποίησής της.
 • Λήψη τιμολογίου χορηγίας από την επιστημονική εταιρεία, καθώς και όλων των εντύπων του συνεδρίου (πρόγραμμα, ομιλίες κ.λ.π).
 • Φωτοτυπία έγκρισης του συνεδρίου από τον ΕΟΦ και φωτοτυπίες διαδικασιών πριν και μετά το συνέδριο.
 • Πληρωμή της χορηγίας μέσω τραπέζης σε ειδικό λογαριασμό της επιστημονικής εταιρείας.
 • Δημιουργία ειδικού φακέλου με όλα τα ανωτέρω και παράδοση στο λογιστήριο.
 • Λεπτομέρειες αναφέρονται στο σχετικό κεφάλαιο που αναφέρουμε στα ιατρικά συνέδρια.

 

 1. Συμμετοχή της επιχείρησης σε συνέδρια με banner ή με διαφημιστική καταχώρηση, ή με ένθετο διαφημιστικό έντυπο, με συνεδριακό υλικό.
 • Πραγματοποίηση αλληλογραφίας με τον διοργανωτή για τις λεπτομέρειες του συνεδρίου (αντικείμενο, πρόγραμμα, κόστος συμμετοχής κ.λπ)
 • Αίτηση δαπάνης με δικαιολόγηση της συμμετοχής (σκοπιμότητα και παραγωγικότητα της δαπάνης).
 • Λήψη τιμολογίων κόστους banner και λοιπών υλικών συμμετοχής και εντύπων , τιμολογίου διοργανωτή συνεδρίου.
 • Λήψη προγράμματος, αντίγραφα ομιλιών, φωτογραφίες κ.λ.π υλικού που αποδεικνύουν την πραγματοποίηση του συνεδρίου.
 • Λήψη εντύπων με τη διαφημιστική καταχώρηση, του ένθετου και το συνεδριακού υλικού, φωτογραφίες κ.λπ.
 • Πληρωμή των δαπανών μέσω εμβάσματος σε τράπεζες ή επιταγών.
 • Δημιουργία ειδικού φακέλου με όλα τα ανωτέρω και παράδοση στο λογιστήριο.

 

 1. Γεύματα –Δείπνα σε ιατούς – φαρμακοποιούς
 • Αίτηση δαπάνης με δικαιολόγηση της σκοπιμότητας και της παραγωγικότητας της δαπάνης κατάσταση με τα ονόματα των φιλοξενούμενων
 • Λήψη τιμολογίων με τις επιμέρους χρεώσεις των σερβιρισμένων ειδών και των λοιπών δαπανών
 • Πληρωμή των δαπανών μέσω εμβάσματος σε τράπεζες ή επιταγών εκτός των μικροποσών συνήθους φιλοξενίας για λίγα άτομα.

Προσοχή:

α) Η δαπάνη των γευμάτων – Δείπνων σε ιατρούς δεν αναγνωρίζονται φορολογικά διότι δεν υπάρχει άμεση σχέση πραγματοποίησης εμπορικών πράξεων με τους ιατρούς προς όφελος της επιχείρησης.

β) Η δαπάνη γευμάτων –δείπνων σε φαρμακοποιούς αναγνωρίζεται φορολογικά εφόσον υπάρχουν εμπορικές πράξεις (πωλήσεις) προς αυτούς ως πελατών της επιχείρησης.

 1. Αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών για ιατρούς – φαρμακοποιούς
 • Αίτηση δαπάνης με δικαιολόγηση της σκοπιμότητας και της παραγωγικότητας της δαπάνης
 • Όνομα λήπτη του Η/Υ
 • Λήψη τιμολογίου αγοράς του Η/Υ
 • Πληρωμή της δαπάνης μέσω εμβάσματος σε τράπεζες ή επιταγών.

Προσοχή:

α) Εάν η δαπάνη των Η/Υ καταχωρείται στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης αναγνωρίζεται η δαπάνη, εφόσον η παραχωρούμενη χρήση τους δικαιολογείται πλήρως.

β) Η δαπάνη των Η/Υ φορολογικά δεν αναγνωρίζεται εφόσον ο Η/Υ παραχωρείται για οποιοδήποτε λόγο είτε σε ιατρό είτε σε φαρμακοποιό.

 

 1. Αγορά επιστημονικών βιβλίων για ιατρούς –φαρμακοποιούς
 • Αίτηση δαπάνης με δικαιολόγηση της σκοπιμότητας και της παραγωγικότητας της δαπάνης
 • Όνομα λήπτη του επιστημονικού βιβλίου
 • Λήψη τιμολογίου αγοράς
 • Πληρωμή της δαπάνης μέσω εμβάσματος σε τράπεζες ή επιταγών.

Προσοχή:

α) Η δαπάνη του επιστημονικού βιβλίου που δωρίζεται στον ιατρό δεν αναγνωρίζεται φορολογικά διότι δεν υπάρχει άμεση σχέση πραγματοποίησης εμπορικών πράξεων προς όφελος της επιχείρησης.

β) Η δαπάνη του επιστημονικού βιβλίου που δωρίζεται στον φαρμακοποιό αναγνωρίζεται μόνο εφόσον το περιεχόμενό του έχει σχέση με τα φαρμακευτικά παρασκευάσματα ή εμπορίας φαρμάκων και είναι πελάτης της επιχείρησης.

 1. Δαπάνη CATERING εντός κλινικής ή γεύμα εκτός κλινικής

–    Αίτηση δαπάνης με δικαιολόγηση της σκοπιμότητας και της παραγωγικότητας της δαπάνης.

–   Κατάσταση με τα ονόματα των συμμετεχόντων και της σχέσης τους με την επιχείρηση.

–   Λήψη τιμολογίου δαπάνης

–   Πληρωμή της δαπάνης μέσω εμβάσματος σε τράπεζες ή επιταγών

Προσοχή: Η δαπάνη catering εντός κλινικής ή γεύμα εκτός κλινικής που αφορά ιατρούς ή προσωπικό κλινικών δεν αναγνωρίζεται φορολογικά, διότι δεν υπάρχει άμεση σχέση πραγματοποίησης εμπορικών πράξεων προς όφελος της επιχείρησης.

 1. Δαπάνη ταξιδίων ιατρών και συνοδών στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

–   Αίτηση δαπάνης με δικαιολόγηση της σκοπιμότητας και της παραγωγικότητας της δαπάνης.

–   Κατάσταση με τα ονόματα των συμμετεχόντων και της σχέσης τους με την επιχείρηση.

–   Λήψη τιμολογίων δαπάνης

–   Πληρωμή της δαπάνης μέσω εμβάσματος σε τράπεζες ή επιταγών.

Προσοχή:

α) Η ανωτέρω δαπάνη των ταξιδίων που αφορούν ιατρούς και τους συνοδούς τους γενικά δεν αναγνωρίζονται φορολογικά, καθότι δεν αναγνωρίζεται εμπορική σχέση αυτών με την επιχείρηση.

β) Οι δαπάνες ταξιδίων που καταβάλλει η επιχείρηση για ταξίδια στο εσωτερικό ή το εξωτερικό και αφορούν έξοδα ειδικών επιστημόνων και ιατρών που εκπροσωπούν την επιχείρηση ως ειδικοί επαγγελματίες υγείας, αναγνωρίζονται φορολογικά τα έξοδα ξενοδοχείων, εισιτήρια και έξοδα διατροφής. Οι δαπάνες αυτές αναγνωρίζονται φορολογικά με την προϋπόθεση ότι ο σκοπός του ταξιδίου συνδέεται με την ασκούμενη δραστηριότητα της επιχείρησης.

 1. Δαπάνη ιστοσελίδας για κλινική ή επιστημονική εταιρεία ή ιατρό

– Πραγματοποίηση αλληλογραφίας με την κλινική και την επιστημονική εταιρεία για την δημιουργία της ιστοσελίδας.

–   Αίτηση δαπάνης με δικαιολόγηση της σκοπιμότητας και της παραγωγικότητας της δαπάνης

– Η δαπάνη της ιστοσελίδας σε κλινική η σε επιστημονική εταιρεία δικαιολογείται εφόσον υπάρχει ανταποδοτικό όφελος για την επιχείρηση ή για το κοινό καλό και γίνει με τη μορφή χορηγίας και εκδοθεί παραστατικό της δαπάνης από αυτούς και όχι από το γραφείο δημιουργίας ιστοσελίδων.

–   Η δαπάνη της ιστοσελίδας ιατρού δεν αναγνωρίζεται φορολογικά.

 1.    Δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια, νοσοκομεία.

– Αναγνωρίζονται φορολογικά τα ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, τα ημεδαπά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που είναι πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό με τις διαδικασίες ως εξής:

Πραγματοποίηση αλληλογραφίας με τους ενδιαφερόμενους της δωρεάς.

– Αίτηση δαπάνης με δικαιολόγηση της σκοπιμότητας και της παραγωγικότητας της δαπάνης.

– Έγκριση της δαπάνης-δωρεάς από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης.

– Κατάθεση του ποσού της δωρεάς σε τραπεζικό λογαριασμό του λήπτη της δωρεάς.

–   Αποδοχή της δωρεάς μέσω αλληλογραφίας και ευχαριστήρια επιστολή από το λήπτη της δωρεάς.

Προσοχή: Χρηματικά ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεάς προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης, χορηγούν υποτροφίες, επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς κ.λ.π, αναγνωρίζονται μέχρι του ποσοστού 10% του συνολικού καθαρού εισοδήματος ή των κερδών που προκύπτουν από τους ισολογισμούς του δωρητή.

 1.    Δώρα μικρής αξίας

– Αναγνωρίζεται η δαπάνη για δώρα μικρής αξίας γενικά του καθενός μέχρι τριάντα (30) ευρώ ετησίως σε διάφορα πρόσωπα. Η διάθεση αυτών γίνεται με σκοπό την επαγγελματική προβολή της επιχείρησης ή για την εκπλήρωση κοινωνικής της υποχρέωσης προς πρόσωπα που συνδέονται με την επαγγελματική της δραστηριότητα.

Για την απόδειξη της διάθεσης των δώρων αυτών απαιτείται η σύνταξη σχετικής κατάστασης, με το ονοματεπώνυμο και την διεύθυνση των προσώπων αυτών.

 • Τα δώρα προς ιατρούς δεν αναγνωρίζονται
 • Τα δώρα προς φαρμακοποιούς αναγνωρίζονται εφόσον είναι πελάτες της επιχείρησης.
 • Τα παραστατικά των δώρων φέρουν την επωνυμία της επιχείρησης.
 • Στην περίπτωση δώρου από επιστημονικό συνεργάτη σε τρίτο απαιτείται η αιτιολόγηση και η έγκριση της δαπάνης καθώς και το όνομα του λήπτη.
 1.    Δαπάνη poster.

-Η δαπάνη poster αναγνωρίζεται εφόσον τα διακριτικά και το κείμενο επι αυτού έχουν σχέση με την επιχείρηση.

– Η δαπάνη έχει εγκριθεί μέσω της αίτησης δαπάνης όπου αιτιολογείται η σκοπιμότητα και η παραγωγικότητα αυτής.

– Η δαπάνη καλύπτεται από σχετικό τιμολόγιο.

– Υπάρχει σχετικό αντίτυπο ή φωτογραφία του

– Η πληρωμή της δαπάνης γίνεται μέσω εμβάσματος σε τράπεζες ή επιταγών.

– Έχει αποδοθεί το αντίστοιχο δημοτικό τέλος 2% επί της αξίας του τιμολογίου.

Προσοχή : Δεν αναγνωρίζεται η δαπάνη Poster εφόσον τα διακριτικά και τα κείμενα επί αυτού δεν έχουν σχέση με την επιχείρηση και γίνονται ως παροχή προς κλινικές και ιατρούς χωρίς νόμιμο ανταποδοτικό όφελος.

 1. Δαπάνη συνδρομής ιατρού σε επιστημονικό περιοδικό.

Δεν αναγνωρίζεται φορολογικά η δαπάνη της συνδρομής σε ελληνικό ή ξένο επιστημονικό περιοδικό στο όνομα ιατρού και για οποιονδήποτε που δεν έχει σχέση με την επιχείρηση.

 1.    Αμοιβή ιατρών.

Αναγνωρίζεται η δαπάνη αμοιβής ιατρών εφόσον γίνεται στα πλαίσια συμμετοχής τους σε κλινικές μελέτες με τις εξής προϋποθέσεις.

 • Αίτηση δαπάνης με δικαιολόγηση της σκοπιμότητας και της παραγωγικότητας της δαπάνης.
 • Έγκριση της δαπάνης από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης.
 • Πραγματοποίηση αλληλογραφίας ή υπογραφή σύμβασης με την περιγραφή του αντικειμένου και των όρων της εκτέλεσης της κλινικής μελέτης
 • Υποβολή της μελέτης σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα
 • Έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών από τον ιατρό.
 • Πληρωμή της δαπάνης μέσω τραπέζης ή επιταγών.
 1.  Δαπάνη εξοπλισμού για ιατρό ή κλινική

– Δεν αναγνωρίζεται φορολογικά οποιαδήποτε δαπάνη για εξοπλισμό που δωρίζεται σε ιατρό για    οποιοδήποτε λόγο.

– Αναγνωρίζεται μόνο η αξία των ιατρικών μηχανημάτων που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 1. Αμοιβή ιατρών με Accor

Δεν αναγνωρίζεται φορολογικά η μεθόδευση τέτοιας δαπάνης καθ’ ότι τα παραστατικά που θα λάβει η επιχείρηση:

 • Δεν θα δικαιολογούνται από την αίτηση δαπάνης και
 • Δεν αποτελεί τρόπο διαφανή για την αναγνώρισή της
 1. Έξοδα συμμετοχής ιατρών σε συνέδρια με κάλυψη αυτών από πρακτορεία.

Δεν αναγνωρίζεται φορολογικά τέτοια δαπάνη που καλύπτεται με παραστατικά πρακτορείων και αφορά ιατρό για οποιοδήποτε λόγο.

Share This